Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 44, Sayfalar 360 - 371 2014-09-10

DEVELOPMENT OF A SCALE TO MEASURE
SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Çiğdem KAN [1]

259 468

Abstract This study aimed to develop a scale to measure the equitable behaviours shown in the primary classroom of teachers delivering a social studies course. The study was conducted on 289 social studies teachers employed in the secondary levels of 49 primary schools located in Ankara, Turkey, in the 2008-2009 academic year. A factor analysis of this survey study produced a 27-item scale composed of 4 subfactors and explaining 55.3% of the total variance. Twelve (12) items included in the first subfactor were grouped under the heading of "to emphasize equality in the classroom"; 5 items in the second subfactor under the heading of "equality regardless of individual differences"; 5 items in the third subfactor under the heading of "to build self-confidence in the students"; and 5 items in the fourth subfactor under the heading of "to behave objectively". The Cronbach alpha method was used to test the internal consistency of the scale. Accordingly, the Cronbach alpha value was calculated to be 0.94. It was concluded at the end of the study that this scale was capable of measuring in a reliable and valid manner the equitable behaviours shown by the primary education (second level) social studies teachers in the classroom. Key Words: Social Studies, Democracy, Equitable Behaviours, Education
Öz Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde sınıfta eşitlikçi davranış ölçeğini geliştirmektir. Araştırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki 49 ilköğretim okulu ikinci kademede görev yapan 289 sosyal bilgiler öğretmeni ile yürütülmüştür. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada, yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın %55.3'ünü açıklayan dört alt faktörlü 27 maddelik ölçek elde edilmiştir. Bunlardan birinci alt faktörde yer alan on iki madde "sınıfta eşitliği vurgulama", ikinci alt faktörde yer alan beş madde "bireysel farklılıklara karşı eşitlik", üçüncü alt faktörde yer alan beş madde öğrencilerde özgüven oluşturma ve dördüncü alt faktörde yer alan beş madde "objektif davranma" olarak adlandırılmıştır. Testin iç tutarlılık güvenirliliği için Cronbach alpha değeri 0.94 bulunmuştur. Bu ölçeğin ilköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıfta eşitlikçi davranışlarının geçerli ve güvenilir olarak ölçülebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Demokrasi, Eşitlikçi Davranış, Eğitim
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif Öğrenme (6. Baskı). Đzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Bal, H. (1991). 1924 Raporunun Türk Eğitimine Etkileri ve J. Dewey’in Eğitim Felsefesi. Đstanbul: Aydınlar Matbaası.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve Đlkeler (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş; Çakmak, E. K.; Akgün Ö. E. ve diğerleri. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çelebi, C. (2006). Yapılandırmacılık Yaklaşımına Dayalı Đşbirlikli Öğrenmenin Đlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Erişi ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirbolat, A. (2002). Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi, Küçükahmet, L. (Ed.) Sınıf Yönetimi (35-55). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erdoğan, M. (2004). Anayasal Demokrasi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Erkan, S. ve Gömleksiz, M. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gözütok, D. (1995). Democratic Teachers’ Attitudes. Ankara: Turkish Democracy Foundation Publications.
 • Gürsel, M.; Ölçüm Çetin, M.; Sarı, H. ve Diğerleri. (2004). Sınıf Yönetimi, Gürsel, M.; Sarı, H. ve Dilmaç, B. (Ed.). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. London: Routledge.
 • Küçük, B. (2008). Đlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Đşbirlikli Öğrenme Yönteminin Demokratik Tutum Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đlköğretim Anabilim Dalı.
 • Punch, K. (2005). Sosyal Araştırmalar Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çev: Dursun Bayrak; H. Bader Arslan ve Zeynep Akyüz. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Selvi, K. (2006). Developing a teacher traineenes’ democratic values scale: validity and reliability analyses. Social Behavior & Personality, 34(9), 1171-1178.
 • Shechtman, Z. (2002). Validation of the democratic teacher belief scale (DTBS). Assessment in Education, 9(3), 363–377.
 • Şahiner, D. G. Sinem. (2008). Đlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin, Demokratik Tutumlara ve Ders Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Đlköğretim Anabilim Dalı.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • (2007). T.C. Anayasası, Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Đnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, A.; Akbaşlı, S. ve Şahin, M. (2010). Determining the levels of democratic belief of primary school and pre-service teachers. E-Journal Of New World Science Academy, 5(1), Article Number: 1C0112.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çiğdem KAN

Bibtex @ { esosder82779, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {360 - 371}, doi = {}, title = {SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KAN, Çiğdem} }
APA KAN, Ç . (2014). SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 360-371. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82779
MLA KAN, Ç . "SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 360-371 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82779>
Chicago KAN, Ç . "SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 360-371
RIS TY - JOUR T1 - SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Çiğdem KAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 360 EP - 371 VL - 12 IS - 44 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %A Çiğdem KAN %T SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 44 %R %U
ISNAD KAN, Çiğdem . "SINIFTA EŞİTLİKÇİ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 44 (Eylül 2014): 360-371.