Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 44, Sayfalar 372 - 389 2014-09-10

A Research On The Relations Among State School Teachers Rewards With Their Employment Records Success Points and Some Other Variables
Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi

Talip ÖZDEMİR [1] , Ahmet BOZAK [2]

208 387

Abstract Organizations use different tools to motivate their members. To encourage members working according to the aims of organization and doing this by the means of rewards sometimes brings certain problems. In this research, it was aimed to investigate the reward system of ministry of education and the rewards given were evaluated by different variables. In this research document analysis method was used and through the e-school and brevity module of ministry of education, teachers' demographic characteristics and rewards informatioan were got. Datas were analysed by SPSS statistics programme. 228 teachers and administrators work at 6 different schools in the centre of Şanlıurfa forms the universe and from this universe 15 administrators and 44 teachers that had a reward once in their work life were taken as the sample of this study. As a result,no meaningful relations were found between reward-length of service, reward-branch, reward-employment, reward and the number of the employee. Key words: Reward, National Ministry of Education, Administrator, Teacher
Öz Örgütler, üyelerini güdüleyebilmek için çeşitli araçlar kullanırlar. Örgüt üyelerinin örgüt amaçları doğrultusunda çalışmaya özendirilmeleri ve bunun ödüllerle yapılması, bazen sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanmakta olan ödül sistemi irdelenmeye çalışılmış ve verilen ödüller çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmada doküman taraması yöntemi izlenmiş, Milli Eğitim Bakanlığı e-okul ve özlük modülünden öğretmenlerin demografik bilgileri ile ödül bilgilerine ulaşılmıştır. Elde edilen veriler daha sonra SPSS İstatistik programında değerlendirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Şanlıurfa İl Merkezinde 6 farklı okulda görev yapan 228 öğretmen ve yönetici arasından en az bir kez veya daha fazla ödül almış olan 15 yönetici 44 öğretmen olmak üzere 59 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; Ödül-kıdem ve ödül-okul türü arasında anlamlı bir ilişki olduğu, Ödül ve sicil başarı notları, Ödül ve cinsiyet, Ödül ve memleket, Ödül ve branş, Ödül ve görev, ödül ve okuldaki personel sayısı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Anahtar Kelimeler: Ödül, Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici, Öğretmen
 • Aksarı, M. (1995). Yöneticiden Yöneticiye Kıyak, Abece, Sayı: 105, sayfa 13-15
 • Alay, G. (2006). Đlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Anagün, Ş. (2002). Eğitimde performans değerlendirme süreci ve insan kaynakları yönetiminde kullanılan performans değerlendirme yöntemleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aşan, Ö. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayıncılık.
 • Rowley, J. (1996). Motivation and academic staff in higher education. Quality Assurance in Education, 4 (3), , 11-16.)
 • Sabancı, A. (1998), “Güdüleme Düzeni Açısından Türk Milli Eğitim Örgütü’nde Mevcut Terfi ve Ödül Sistemine Bir Bakış” Çağdaş Eğitim, 23(240), 45-48.
 • Satıcı A. , Satıcı Ö. Dayan Ö, (2009). Genel Liselerde Görev Yapan Öğretmenleri Motive Eden Faktörler (Trabzon Đli Örneği), E. Sayfa: c.eab.org.tr/egtconf/pdfkitappdf/ 6pdf
 • Tangut, E. (2005). Performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Balıkesir ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi Sakarya Üniversitesi SBE.
 • Uçar, A. (2001). Đstanbul ili ilköğretim okul öğretmenlerinin performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, M.C. (2008), “Đlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Öğretmenlerin Ödüllendirmelerine Đlişkin Görüşleri” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz 2008, Sayı: 56, Sayfa: 663-690 2302 sayılı Tebliğler dergisi, 1989, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine Đlişkin Yönerge. 2506 sayılı Tebliğler Dergisi, 1999, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine Đlişkin Yönerge
 • Milli Eğitim Bakanlığı, MEBSĐS; ilsis ve e-okul elektronik veri sistemleri.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Talip ÖZDEMİR

Yazar: Ahmet BOZAK

Bibtex @ { esosder82780, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {372 - 389}, doi = {}, title = {Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Talip and BOZAK, Ahmet} }
APA ÖZDEMİR, T , BOZAK, A . (2014). Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 372-389. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82780
MLA ÖZDEMİR, T , BOZAK, A . "Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 372-389 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82780>
Chicago ÖZDEMİR, T , BOZAK, A . "Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 372-389
RIS TY - JOUR T1 - Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi AU - Talip ÖZDEMİR , Ahmet BOZAK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 372 EP - 389 VL - 12 IS - 44 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi %A Talip ÖZDEMİR , Ahmet BOZAK %T Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 44 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Talip , BOZAK, Ahmet . "Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Almış Oldukları Ödüller ile Sicil Başarı Puanları ve Diğer Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 44 (Eylül 2014): 372-389.