Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 52 - 62 2014-09-10

EFFECT OF THE LEARNING IN STATIONS MODEL TO CORRECT PRE-SERVİCE SCIENCE TEACHERS' MİSCONCEPTİONS
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ

Ahmet SÜRÜCÜ [1] , Ramazan BAŞTÜRK [2] , Hakan ÖZDEMİR [3]

264 425

Abstract The purpose of this study was to investigate the effect of the learning in stations model to pre-service science teachers' concept achievements. A total of 47 pre-service science teachers who took General Chemistry Laboratory I course in the fall semester of 2012-2013 academic year in the Department of Science Education at Pamukkale University was participated study. This study was a quasi-experimental study with pre-test - post-test control group. The data was collected by the concept achievement test what which consists of 18 multiple-choice questions. The concept achievement test was administered to control a group and an experimental group as a pre-test and a post-test. There were 25 pre-service science teachers in the experimental group and were 22 pre-service science teachers in the control group. The learning in stations model was applied in the experimental group and in the program method was applied in the control group. The data were analyzed with the help of SPSS 15 package program. If there is no significant difference between the experimental and the control group's pre-test and post-test mean scores of the concept of success was examined by the dependent and independent t-test. Results of the study has showed shown that the learning in stations model was not effective in improve to pre-service science teachers' concept achievements. Key Words: Science Education, Learning in Stations Model, Concept achievement
Öz Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram başarılarını arttırmada istasyonlarda öğrenme modelinin etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu, 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılının güz döneminde, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda, Genel Kimya Laboratuvar I dersini alan 47 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışma, ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel çalışmadır. Veri, 18 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir kavram başarı testi ile toplanmıştır. Deney ve kontrol grubuna çalışma öncesi ve sonrasında kavram başarı testi uygulanmıştır. Deney grubunda 25 ve kontrol grubunda 22 fen bilgisi öğretmen adayı bulunmaktadır. Deney grubuna istasyonlarda öğrenme modeli, kontrol grubuna ise programdaki yöntem uygulanmıştır. Veri analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu ön test ve son test kavram başarı puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farkın olup olmadığı bağımlı ve bağımsız t - testi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucu, istasyonlarda öğrenme modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram başarısını arttırmada etkili olmadığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, İstasyonlarda Öğrenme Modeli, Kavram Başarısı.
 • Ayhan, A. (2004). Effect of Conceptual Change Oriented Instruction Accompanied with Cooperative Group Work on Understanding of Acid - Base Concepts. Middle East. Technical University. Ankara.
 • Benek, İ. (2012). İstasyonlarda Öğrenme Tekniğinin İköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Bilen, K. (2009). “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” (TGA) Stratejisine Dayalı Laboratuvar Yaklaşımı ile Hazırlanan Etkinliklerin, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine, Biyoloji Laboratuvarına Yönelik Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Hakkındaki Görüşlerine Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler: Öntest – Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (11. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Demir, M.R. (2008). İstasyonlarda Öğrenme Modelinin Hayat Bilgisi Dersindeki Üst Düzey Beceri Erişisine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, R., Kartal,T. Ekici, G., Öztürk, N. ve Bozkurt, E. (2011). Station technique: A sample lesson activity on cells. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, ????
 • Demircioğlu, H. (2003). Sınıf Öğretmen Adaylarının Kimya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve KarşılaşılanYanılgılar. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • Demiriz, S. ve Ulutaş, İ. (2001). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Fen ve Doğa Etkinlikleri İle İlgili Uygulamaların Belirlenmesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi, Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ss: 89Demirörs, F. (2007). Lise I. Sınıf Öğrencileri İçin OHM Yasası Konusunda Öğrenme İstasyonlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Geban, Ö. ve Çetingül, P. İ. (2005). Understanding of acid – base concept by using conceptual change approach. Hacettepe University Journal of Education, 29, 69-74.
 • Gerçek, C. (2010). Student views on learning stations about smoking. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4581–4586.
 • Gülçiçek, Ç. (2002). Lise 2.Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Enerjinin Korunumu Konusundaki Kavram Yanılgıları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Hall, A.M. ve Zental, S.S. (2000). The effects of a learning stations on the completion and accuracy of math homework for middle school students. Journal of Behavioral Education, 10. .123-137. Maden, S. ve Durukan E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi. Türkiye Bilim Araştırmaları Dergisi, XXVIII. 299-312
 • Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Yavuz, S. (2002). Kimya eğitiminde istasyonlarda öğrenme modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 110-117.
 • Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Yörük, N. (2002). Fen Eğitiminde İstasyonlarda Öğrenmeyle İlgili Bir Uygulama. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara.
 • Richard, T. V. ve Joanne, L. V. (1974). Consider a stations approach to middle school reading instruction. The Reading Teacher, 28(1), 18-21
 • Sandrina, S. (2001). A Multiple-station Test of the Teaching Skills of General Practice Preceptors in Flanders, Belgium. Academic Medicine, 76(2), 176-180.
 • Soylu, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Tamer, P. İ. (2006). Effectof Conceptual Change Texts Accompanied With Analogies on Promoting Conceptual Change in Acid and Base Concepts. PhD Thesis. ODTÜ. Ankara.
 • Temizyürek, K. (2003). Fen Öğretimi ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Toplis, R. (1998). Ideas about acids and bases, School Science Review, 80(291), 67-70.
 • Üce, M. ve Sarıçayır, H. (2002). Üniversite 1.sınıf genel kimya dersinde asit-baz konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinleri ve kavram haritalarının kullanılması. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Dergisi, 16(10), 163-170.
 • Yıldırım, A., (2000). Kimyasal Denge Konusundaki Kavramların Lise-II Öğrencilerince Anlaşılma Düzeyi ve Karşılaşılan Yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet SÜRÜCÜ

Yazar: Ramazan BAŞTÜRK

Yazar: Hakan ÖZDEMİR

Bibtex @ { esosder82784, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {52 - 62}, doi = {}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {BAŞTÜRK, Ramazan and ÖZDEMİR, Hakan and SÜRÜCÜ, Ahmet} }
APA SÜRÜCÜ, A , BAŞTÜRK, R , ÖZDEMİR, H . (2014). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 52-62. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82784
MLA SÜRÜCÜ, A , BAŞTÜRK, R , ÖZDEMİR, H . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 52-62 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82784>
Chicago SÜRÜCÜ, A , BAŞTÜRK, R , ÖZDEMİR, H . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 52-62
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ AU - Ahmet SÜRÜCÜ , Ramazan BAŞTÜRK , Hakan ÖZDEMİR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 62 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ %A Ahmet SÜRÜCÜ , Ramazan BAŞTÜRK , Hakan ÖZDEMİR %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD SÜRÜCÜ, Ahmet , BAŞTÜRK, Ramazan , ÖZDEMİR, Hakan . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 52-62.