Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 105 - 122 2014-09-10

THE ROLE OF CHILDREN ON FAMILIES DECISION MAKING TAKING PROCESS FOR THE PURCHASE OF TOURISM PRODUCTS (A RESEARCH ON LOCAL NATIVE TOURISTS)
AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)

Yusuf AYMANKUY [1] , Uğur CEYLAN [2]

333 602

Abstract The aim of this study is to determine how much the children are effective in families' decision-making process of buying souvenirsholiday. In order to determine participation and effect of children in evaluation and purchasing decision of holidaysouvenirs , a survey study was conducted with families having at least 1 child and stays at Emet Thermal Resort Hotel in Kütahya and collected data were analyzed by using SPSS 15.0 package program. As a result of the analyses, it was concluded that couples have common effect in process of holiday purchasing when both parents are working mother and father works; father is effective when only one of the couples work; children who are 13 and above have active participation in purchasing decision process while children in other age groups (0-5 and 6-12) have restricted effect on this process. In addition to this, it was concluded that existence of activities towards children is an important evaluation criteria for families with children. Key Words: Tourism, purchasing decision of family, effect of children, touristic product
Öz Bu çalışmanın amacı, ailelerin tatil satın alma karar sürecinde çocukların ne ölçüde etkili olduklarını tespit etmektir. Ailelerin tatilleri ile ilgili değerlendirme ve satın alma kararlarında çocukların karar sürecine katılımını ve etkisini belirlemeye yönelik olarak Kütahya 'da Emet Termal Resort Hotel'de konaklama yapan ve en az 1 çocuklu ailelere yönelik anket uygulaması yapılmış, elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda anne ve babanın birlikte çalıştığı ailelerde tatil satın alma karar sürecinde eşlerin etkisinin ortak olduğu, eşlerden sadece birinin çalıştığı ailelerde babanın tatil satın alma karar sürecinde daha etkili olduğu, 13 ve üzeri yaş grubuna dahil çocukların tatil satın alma karar sürecinde aktif katılımlarının bulunduğu, diğer yaş gruplarına (0-5 ve 6-12) dahil çocukların ise bu süreç üzerinde etkilerinin daha sınırlı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bununla birlikte çocuklu ailelerde otel seçimi yapılırken otelde çocuklara yönelik aktivitelerin bulunmasının önemli bir değerlendirme kriteri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm, aile satın alma kararı, çocukların etkisi, turistik ürün
 • Assael, H. (1995), Consumer Behavior and Marketing Action, Fifth Edition, Cincinati: South-Western College Publishing.
 • Aygün, Đ. (2006), Çocukların Ailede Satın Alma Kararları Üzerine Etkileri Ve Bir Uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Belber, B. G. (2007), Tatil Turizminde Turistlerin Konaklama Đşletmesi Tercihine Kültürün Etkisi ve Konaklama Đşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, , Đnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya
 • Berey, L. And Pollay, R. W. (1968), “The Influencing Role of Child in Family Decision-Making” Journal of Marketing Research, 5 (February), pp.70-72.
 • Blichfeld, B. D., Pedersen, B. M., Johansen, A. And Hansen, L. (2011), “Tweenss on Holidays. InSitu Decision-making from Childerns Perspective”, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, V. 11, No.2, pp.135-149.
 • Bozkurt, Đ. (2004), Đletişim Odaklı Pazarlama-Tüketiciden Müşteri Yaratmak, Đstanbul: MediaCat
 • Caruana, A.,Vasollo R. (2003), Children’s Perception of Their Influence over purchases: The Role of Parental Communication Patterns, The Journal of Consumer Marketing, Vol.20, No.1, s.55-56 Cunningham, I. And Green, R. (1974), “Purchasing Roles in Consumer Decision Making Revisited”, Journal of Marketing, 38 (October), pp.61-81.
 • Çakıcı, C., Đyitoğlu, V. (2010) Antalya’da Tatile Gelen Türk, Alman ve Rus Ailelerin Tatil Kararlarında Aile Üyelerinin Rolü Üzerine Bir Araştırma, 11.Ulusal Turizm Kongresi , 02-05 Aralık 2010, Kuşadası.
 • Çakır, E. (2006), Satın Alma Kararında Çocukların Rolleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı, Yayımlanmamış Master Tezi
 • Davis, H. L. And Rigaux, B. P. ( 1974). “Perception of marital roles in decision processes” Journal of Consumer Research, 1 (June), pp.51-62.
 • Denizer, D. (1992), Turizm Pazarlaması, Ankara, Yıldız Matbaacılık Sanayi.
 • Decrop, A. (2006). Vacation decision-making, Wallingford, UK: CABI International.
 • Emir, O., Avan, A. (2010), Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 / 2010 ss.204219
 • Güleç, B. (2006), Reklamın Turistlerin Satın Alma Davranışları Bakımından Đncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9 Sayı:15 Mayıs 2006 ss:127-158
 • Gürel, E. (2003), Pazarlamada Yeni Trend: Çocuklara Yönelik Pazarlama. 1. Uluslararası Çocuk ve Đletişim Konferansı'nda sunulmuş bildiri. Đstanbul Üniversitesi.
 • Hacıoğlu, N. (2005), Turizm Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2005 5.Baskı
 • Howard, D. R. and Madrigal, R. (1990), Who makes the decision: The parent or Child? The perceived influence of parents and children on the purchase of recreation services. Journal of Leisure Research, 22, pp.244-258.
 • Đçöz, O. (1996), Turizm Đşletmelerinde Pazarlama. Ankara: Anatolia Yayıncılık.
 • Jenkins, R. (1978), “Family vacation decision-making”, Journal of Travel Research, 16 (4), pp.2-7.
 • Joanne C. (2005), Toddlers, Tourism And Tobermory: Destination Marketing Đssues And TelevisionĐnduced Tourism, Tourism Management 26 (2005) 763–776
 • McNeal, J. U.,Chyon-Hwa Yeh (1992), Development of Consumer Behavior Patterns Among Chinese Children, Journal of Consumer Marketing, Volume 14 Issue 1.
 • Ryan, C. (1992), “The Child as a Visitor”, in World Travel and Tourism review – Indicators, Trends and Issues, Vol. 2, ( edited by J.B. Ritchie and D. Hawkside), CAB International, Wallingford, Oxon, pp.135-139.
 • Rızaoğlu, B. (1995), Turizm Pazarlaması, Aydın: Đztaş Baskı ve Basım.
 • Seaton. A. V. and Tagg, S. (1994) “How different are Scottish family holidays from English? In Tourism: the state of the art, (Ed. V. Seaton), Wiley, Chichester, pp.540-548.
 • Sharp, H. and Mott, P. (1956). “Consumer Decisions in the Metropolitan Family” Journal of Marketing, 10 (Seğtember), pp.253-258.
 • Sönmez, S. (2006), 7-12 Yaş Arasındaki Çocukların Aile Satın Alma Kararlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Sümer, B. (2007), Çocuk Tüketicilerin Marka Algılamalarının Seçilmiş Ürün Grubu Bağlamında Araştırılması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Thomas, A. and Garland, R. (1993), Supermarket shopping lists: Their effect on consumer expenditure, International Journal of Retail and Distribution Management, (21) pp.8-14. DOI: 1108/09590559310028040
 • Wang, K. C., Hsieh, A. T., Yeh, Y. C. and Tsai, A. W. (2004), “Who is the decision-maker: the parents or the child in group package tours?” Tourism Management, 25 (2004) pp.183–194.
 • Wilson, G., Wood, K. (2004), “The influence of children on parental purchases during supermarket shopping, International Journal of Consumer Studies, 28, (4) pp. 329–336.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf AYMANKUY

Yazar: Uğur CEYLAN

Bibtex @ { esosder82787, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {105 - 122}, doi = {}, title = {AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)}, key = {cite}, author = {AYMANKUY, Yusuf and CEYLAN, Uğur} }
APA AYMANKUY, Y , CEYLAN, U . (2014). AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 105-122. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82787
MLA AYMANKUY, Y , CEYLAN, U . "AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 105-122 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82787>
Chicago AYMANKUY, Y , CEYLAN, U . "AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 105-122
RIS TY - JOUR T1 - AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA) AU - Yusuf AYMANKUY , Uğur CEYLAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 122 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA) %A Yusuf AYMANKUY , Uğur CEYLAN %T AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA) %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD AYMANKUY, Yusuf , CEYLAN, Uğur . "AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 105-122.