Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 123 - 143 2014-09-10

LIFE GOALS AND THEIR SHAPING THE IDEA OF ENTREPRENEURSHIP IDEA BY LIFE GOALS
YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ

Erkan Turan DEMİREL [1]

223 390

Abstract The objective of this study is to determine whether life goals are the determinants on entrepreneurship idea. The target population of the study consists consists of 316 students receiving Entrepreneurship course in at Firat University Vocational School of Social Sciences during the spring semester of 2011/2012 academic year. Questionnaire method was used for data collection. The questionnaire included two scales as the life goals and entrepreneurship scales. Assessable data could be collected from a total of 240 students. Descriptive analyses, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, multiple regression analysis and path analysis were used for data analysis. In conclusion it was determined that the determining effect of life goals as a whole on entrepreneurship idea is significant. In addition it was also determined that the determining effect of inner life goals on entrepreneurship idea is significant, while that of outer life goals is insignificant. Key Words: Life goals, entrepreneurship, university students
Öz Bu araştırmanın amacı, yaşam amaçlarının girişimcilik düşüncesinin belirleyicisi olup olmadığını belirlemektir. Amacı gerçekleştirmek için 2011/2012 öğretim yılı bahar döneminde Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim görmekte olup Girişimcilik dersini alan öğrencilerden anket yolu ile veri toplanmıştır. Betimleyici analizler, keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, çoklu regresyon analizi ve yol analizi yapılarak, veriler analize tabi tutulmuştur. Sonuçta, bir bütün olarak yaşam amaçlarının girişimcilik düşüncesi üzerindeki belirleyici etkisinin manidar olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, içsel yaşam amaçlarının girişimcilik düşüncesi üzerindeki belirleyiciliğinin manidar olduğu ve dışsal yaşam amaçlarının girişimcilik düşüncesi üzerindeki belirleyici etkisinin manidar olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Yaşam amaçları, girişimcilik, üniversite öğrencileri
 • AIDIS, R. (2012). Entrepreneurship and Economic Transition. Erişim adresi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=385420
 • AKAT, İ., BUDAK, G. ve BUDAK, G. (2002). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Amaç. (14.11.2012). Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük. Erişim adresi: http://tdkterim.gov.tr/bts/ ANOKHİN S. and SCHULZE, W.S. (2009). Entrepreneurship, innovation, and corruption. Journal of Business Venturing. 24(5), 465-476.
 • ARIKAN, S. (2002). Girişimcilik. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • ASTIN, A. and NICHOLS, R. (1964). Life goals and vocational choice. Journal of Applied Psychology, 48(1), 50-58.
 • AYTAÇ, Ö. ve İLHAN, S. Girişimcilik ve girişimci kültür: sosyolojik bir perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18, 101-120. BROWN, D. (2002). The role of work culteral values in occuptional choice, satisfaction and success: A theoretical statement. Journal of Counseling and Development. 80(1), 48-57.
 • CEYLAN, A. ve DEMİRCAN, N. (2001). Girişimciliği Etkileyen Faktörler ile Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma. İçinde: IX. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (827-840). İstanbul.
 • ÇALIŞKUR, A., DEMİRHAN, A. ve BOZKURT, S. (2012). Değerlerin belirli meslek alanları ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(1), 219-236.
 • ÇONKAR, K. ve İLTER, B. (2004). Ülke kalkınmasında girişimcilik ve entelektüel sermaye boyutu. İçinde: Türk Dünyaları Araştırması Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Kırgızistan.
 • DEMİREL, E.T. (2003). Girişimcilik kültürü (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DEMİREL, H. G., DEMİREL, E. T., & DÜŞÜKCAN, M. (2012). Yaşam amaçları ve meslek seçimi: Üniversite Öğrencileri Örneği. İçinde: 1. Ulusal Ünye İ.İ.B.F İşletmecilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı (325-336). Ünye – ORDU.
 • EMMONS, R.A. (1986). Personal strivings: An approach to personality and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 51, 1058–1068.
 • EMMONS, R.A. (1999). The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. New York: The Guilford Press.
 • EREN, E. (2001). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
 • ERYILMAZ, A. (2012). Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 15(3), 166-174.
 • ERYILMAZ, A. ve AYPAY, A. (2011a). Ergenlerin derse katılmaya motive olmaları ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi. 8(1), 1219-1233. ERYILMAZ, A. ve AYPAY, A. (2011b). Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(3), 149-1
 • FILLIS, I. and RENTSCHLER, R. (2010). The role of creativity in entrepreneurship. Journal of Enterprising Culture. 18(1), 49-81.
 • GARCIA-RUIZ, J.L. and TONINELLI, P.M. (2010). The Determinants of Entrepreneurship: Leadership, Culture, Institutions. London: Pickering & Chatto.
 • GRABEL, T., PYKA, A. and HANUSCH, H. (2003). An evolutionary approach to the theory of entrepreneurship. Industry and Innovation. 10(4), 493-514.
 • GÜNEY, S. ve ÇETİN, A. (2003). Kültürün Girişimciliğe Etkisi ve Türkiye’de Girişimcilik Kültürü. Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 21(1), HARRISON, R.T. and LEITCH, C.M. (1994). Entrepreneurship and leadership: the implications for education and development. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal. 6(2), 111-125.
 • HEBERT, R.F. and LINK, A.N. (2006). The entrepreneur as innovator. Journal of Technology Transfer. 31(5), 589-597.
 • HISRICH, R.D. and PETERS, M.P. (2002). Entrepreneurship. USA: Mc Graw - Hill Irwin.
 • İLHAN, T. (2009). Üniversite öğrencilerinin benlik uyumu modeli yaşam amaçları, temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş (yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • KASSER, T. and AHUVIA, A. (2002). Materialistic values and well-being in business students. European Journal of Social Psychology. 32, 137-146.
 • KASSER, T. and RYAN, R. M. (2001). Be careful what you wish for: Optimal functioning and relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. In: P. SCHMUCK and K.M. SHELDON, (Eds.), Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving (pp. 68-84). Ashland, OH, US: Hogrefe & Huber Publishers.
 • KASSER, T., RYAN, R.M., ZAX, M. and SAMEROFF, A.J. (1995). The relations of maternal and social environments to late adolescents' materialistic and prosocial values. Developmental Psychology. 31(6), 907-914.
 • KAZGAN, G. (2004). İktisadi düşünce veya politik iktisadın evrimi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • KOCA, A.İ. (2009). Üniversite öğrencilerinin değerleri ve bireysel özellikleri ile kariyer tercihleri arasındaki ilişki: çukurova üniversitesi’nde bir araştırma (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KUVAN, H. (2007). Türk girişimcilerinin yaşam ve çalışma değerleri malatya’lı girişimciler üzerine bir araştırma (yayınlanmamış doktora tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • LITTLE, B.R. (1983). Personal projects: A rationale and method for investigation. Environment and Behavior. 15, 273-290.
 • MARKUS, H.R., and NURIUS, P. (1986). Possible selves. American Psychologist. 41, 954-969.
 • MOHAMAD, M., ABDRAZAK, A. and MUTIU, S.(2011). Meaning in life among muslim students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30.
 • MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T. (2004). Girişimcilik ve KOBİ’ler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • ÖZKUL, A.S. (2007). Yaşam ve çalışma değerlerini etkileyen faktörler: sdü öğrencileri üzerine bir araştırma (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • PESESCHKIAN, N. (1996). Positive family therapy: the family as therapist. New Delhi: Sterling Publishers.
 • PÖHLMANN, K. (2001). Agency- and communion-orientation in life goals: Impacts on goal pursuit strategies and psychological well-being. In: P. SCHMUCK and K.M. SHELDON, (Eds.), Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving (pp. 68-84). Ashland, OH, US: Hogrefe & Huber Publishers.
 • RAND, A.(2006). Bencilliğin erdemi. (Çeviren: N. KANDEMİR). İstanbul: Plato Yayınları.
 • SARNSWANG, S. (1995). Work Values and Job Satisfaction of Academic Deans in Thailand’s Universities (unpublished phd. dissertation). Colombia: University of Missouri.
 • SCHWARTZ, S.H. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology. 48(1), 23-47.
 • SCIASCIA, S. and DE VITA, R. (25.11.2012). The Development of Entrepreneurship Research. Erişim adresi: http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/146.pdf
 • SHELDON, K.M. (2005). Positive value change during college: Normative trends and individual diferences. Journal of Research in Personality. 39, 209-223.
 • SØRENSEN, B.M. (2008). ‘Behold, i am making all things new’: the entrepreneur as savior in the age of creativity. Scandinavian Journal of Management. 24(2), 85-93.
 • SWIERCZ, P.M. and SHARON, R.L. (2002). Entrepreneurial leadership in high-tech firms: a field study. Leadership & Organization Development. 23(7), 380 – 389.
 • ŞAHİN, İ., ZORALOĞLU, Y.R. ve ŞAHİN FIRAT, N. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(3), 429-452.
 • TİTİZ, T. (1998). Genç Girişimcilere Öneriler. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • TOP, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Türkiye’de Girişimcilik. (2002). İstanbul: TÜSİAD, Yayın No: 12.
 • VANSTEENKISTE, M., LENS, W., EDWARD, L. and DECI, E.L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. Educational Psychologist. 41(1), 19–31.
 • VECCHIO, R.P. (2003). Entrepreneurship and leadership: common trends and common threads. Human Resource Management Review. 13(2), 303-327.
 • WICKHAM, P.A. (1998). Strategie Entrepreneurship. USA: Pitman Publishing.
 • WONG, P.K., HO, Y.P. and AUTIO, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: evidence from gem data. Small Business Economics. 24(3), 335-350.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erkan Turan DEMİREL

Bibtex @ { esosder82788, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {123 - 143}, doi = {}, title = {YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Erkan Turan} }
APA DEMİREL, E . (2014). YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 123-143. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82788
MLA DEMİREL, E . "YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 123-143 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82788>
Chicago DEMİREL, E . "YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 123-143
RIS TY - JOUR T1 - YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ AU - Erkan Turan DEMİREL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 143 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ %A Erkan Turan DEMİREL %T YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD DEMİREL, Erkan Turan . "YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 123-143.