Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 214 - 232 2014-09-10

THE EFFECTS OF TAX ADMINISTRATION'S ATTITUDES TOWARDS THE TAXPAYER: VOLUNTARY COMPLIANCE – CASE OF MALATYA OF PATTERN OF BEHAVIOR OF THE TAX ADMINIST
VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ

Abdullah MUTLU [1] , Kenan TAŞCI [2]

247 428

Abstract Customer-focused look at the taxpayer is not associated only with the tax law or tax theory, but is also associated with management theory, psychology and sociology. Tax liability includes the human element and human subjective entity. Therefore, dealing with taxation considering only technical analysis will be incomplete. At the same time, the "behavioral public finance" field study was conducted on less than other sub-areas of finance. This study are emphasizesed on tax compliance of the approach styles of tax administration to tawpayer. First of all, the concept ot of taxpayer satisfaction will be discussed. Then, the survey results which made to measure the taxpayer satisfaction in Malatya will be evaluated and also recommendations will be developed accordingly. Key Words: Tax Voluntary Compliance, Customer-Focused taxpayer, the taxpayer Psychology
Öz İdarenin mükellefe davranış biçimi sadece vergi hukuku veya vergi teorisi ile ilişkili değil, işletme teorisi, psikoloji ve sosyoloji ile de ilişkilidir.. Vergi borcu insan unsurunu içerir ve insan öznel bir varlıktır. Bu nedenle vergilemeyi sadece teknik olarak ele alan analizler eksik olacaktır. Bununla birlikte kamu maliyesi alt disiplinleri içerisinde ele alınan "davranışsal kamu maliyesi" araştırma alanı üzerinde diğer alt alanlara göre daha az çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, vergi dairelerinin mükellefe davranış biçimlerinin vergilemeye gönüllü uyum üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Öncelikle mükellef memnuniyeti kavramı ele alınacaktır. Daha sonra Malatya'da mükellef memnuniyetini ölçme amaçlı yapılmış olan anket sonuçları değerlendirilecek ve buna bağlı olarak öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Vergilemeye Gönüllü Uyum, Müşteri Odaklı Mükellef, Mükellef Psikolojisi. Alan Tanımı: Vergi Politikası ve Kamu Maliyesi
 • AKDOĞAN Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 12. Baskı, Ankara, 2007.
 • AKTAN C. Can, D. Dileyici, Ö. Saraç. “Vergilere Karşı Tepkiler ve Vergilerin Ahlaki ve Sosyo-Psikolojik Sınırları”, “Yeni” Maliye Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar, Yeni Öğretiler, Yeni Perspektifler, Editörler: C.Can Aktan, Ahmet Kesik, Dilek Dileyici, TC Maliye Bakanlığı SGB Yayın No: 2012/420, Ankara, 2012.
 • ANDREONĐ James, “The Desirability of A Permanent Tax Amnesty”, Journal of Public Economics 45, North-Holland, 1991, ss.143-159.
 • ÇATALOLUK Cuma, “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum Ve Davranışları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20. Sayı,2008, ss. 213-228.
 • ÇELĐKKAYA Ali, “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler”, eAkademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Đnternet Dergisi, Sayı:5, Temmuz 2002, ss. 1-8.
 • ÇĐÇEK Halit, “Psikolojik Ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karsı Tutum Ve Tepkileri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Đstanbul, 2006.
 • ÇUKURÇAYIR M.Akif, Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim, Çizgi Kitabevi, 2003.
 • DEMĐREL Demokaan, “Küresel Eksende Devletin Yeni Kimliği: Etkin Devlet”, Sayıştay Dergisi, Sayı:60, Ocak-Mart 2006, ss.105-128.
 • EDĐZDOĞAN Nihat, Çetinkaya Özhan ve Gümüş Erhan, Kamu Maliyesi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011.
 • EROL Ahmet, Vergi Felsefesi (Devlet ve Vergi), Đstanbul S.M.M.M. Odası,Yayın No:140,Đstanbul,2011
 • GERGER G. Çetin, Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum, Legal Yayınevi, Đstanbul, 20 KARYAĞDI, Nazmi, “Vergi Yönetiminde ve Vergi Sisteminde Toplam Kalite: Çalışan ve Mükellef Odaklılık”, “Yeni” Maliye Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar, Yeni Öğretiler, Yeni Perspektifler, Editörler: C. Can Aktan, Ahmet Kesik, Dilek Dileyici, TC Maliye Bakanlığı SGB Yayın No: 2012/420, Ankara, 2012.
 • LEONARD Herman B. and Zeckhauser Richard I., “Amnesty, Enforcement and Tax Policy”, in Lawrence H. Summers (Ed.), NBER Book Series Tax Policy and the Economy, Volume 1, MIT Pres, 1987, http://www.nber.org/books/summ87-1, Date of access: 02012, ss.55-86.
 • MUTER, Naci Birol, Gökbunar, Ramazan; “Müşteri ve Hizmet - Yönlü Bir Kamu Sektörüne Doğru”, Dokuz Eylül Üniversitesi ĐĐBF Yayını, Đzmir, 1997, http://www.canaktan.org/yonetim/toplam_kalite/kamuda-toplam-kalite/mutermusteri-hizmet-kalite.pdf , Erişim tarihi: 20.02.2009.
 • SAVAŞAN, Fatih, M. E. Altundemir, A. Ulupınar, “Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yollarının Nitel Araştırma Yöntemleriyle Karşılaştırılması”, Maliye Dergisi, Sayı: 162, Ankara, Ocak-Haziran 2012.
 • SONG Young-Dahl, Yarborough Tinsley E., “ Tax Ethics and Taxpayers Attitudes: A Survey”, Public Administration Review, Vol. 38, No. 5, Sep.- Oct., 1978.
 • TUAY Elif,Đ.Güvenç, Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Eğilimleri Araştırması, Türkiye’de Mükellefin Vergiye Bakışı, Gelir Đdaresi Başkanlığı, Ankara,2007
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah MUTLU

Yazar: Kenan TAŞCI

Bibtex @ { esosder82792, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {214 - 232}, doi = {}, title = {VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {TAŞCI, Kenan and MUTLU, Abdullah} }
APA MUTLU, A , TAŞCI, K . (2014). VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 214-232. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82792
MLA MUTLU, A , TAŞCI, K . "VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 214-232 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82792>
Chicago MUTLU, A , TAŞCI, K . "VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 214-232
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ AU - Abdullah MUTLU , Kenan TAŞCI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 232 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ %A Abdullah MUTLU , Kenan TAŞCI %T VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD MUTLU, Abdullah , TAŞCI, Kenan . "VERGİ DAİRELERİNİN MÜKELLEFE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN VERGİLEMEDE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 214-232.