Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 281 - 289 2014-09-10

A STUDY ON READING HABITS OF PROSPECTIVE ART TEACHERS
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Raif KALYONCU [1]

264 383

Abstract The aim of this study was to explore the reading habits of prospective art teachers depending on their gender, class and personality traits. The subject group of the research consisted of 179 students (29 freshmen, 45 sophomores, 59 juniors and 46 seniors) studying Art Education in the department of Fine Arts Education at the Fatih Faculty of Education at Karadeniz Technical University. The prospective teachers participated in the research were composed of 116 females and 63 males. Research findings revealed that while female students had better reading habits than the students, there was no statistically significant difference with respect to their classes. Although the analysis of the sub-dimensions of the personality test measuring the reading habits and personality traits showed no significant correlation in terms of emotional instability; positive correlations were found in the sub-dimensions of extroversion, open-mindedness, leniency and responsibility. Key Words: Art Education, Reading Habit, Art Teacher
Öz Bu çalışmanın amacı, Görsel sanatlar Öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve kişilik özelliklerine göre okuma alışkanlıklarını ve tutumlarını belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören örgün ve ikinci öğretimden; 29'u birinci, 45'i ikinci, 59'u üçüncü ve 46'sı dördüncü sınıf olmak üzere toplam 179 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının 116'sı kız, 63'ü ise erkek öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda; kız öğrencilerin okuma alışkanlıklarının erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit edilirken, sınıf düzeylerine göre ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığı ile kişilik özellikleri arasında sıfatlara dayalı kişilik testinin alt boyutlarına göre yapılan analizde ise duygusal dengesizlik boyutunda anlamlı bir ilişki tespit edilmemiş olup, diğer dışa dönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk alt boyutunda olumlu yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Okuma Alışkanlığı, Görsel Sanatlar Öğretmeni
 • Aslantürk, E. ve Saraçaloğlu, A.S., (2010). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 11 - Sayı/No: 1: 155–176 (2010)
 • Arslan, Y., Çelik, Z., Çelik, E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. PÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113–124.
 • Bacanlı, H.,İlhan, T. ve Aslan, S. (2009). Beş Faktör Kuramına Dayalı Bir Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 7(2), 261-279.
 • Başaran, M. Ve Ateş,S. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1),73-92.
 • Batur,Z., Gülveren, H. ve Bek, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3/1, 32-49
 • Bozpolat,E. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Zeitschriftfürdie Türken Journal of World of Turks, Vol.2, No.1,ss.411-427
 • Demir, T. (2009). İlköğretim II. Kademe Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Örneği). Turkish Studies International Periodical Forthe Languages, Literature and Historyof Turkishor Turkic, Volume 4/3, s.717-745
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi (10.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, İ. (2007). Ülkemizde Sanat Eğitiminin Sorunları, Atatürk Üniversitesi Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. Sayı:11 ss.149-151
 • Geçgel, H. ve Burgul, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma İlgi Alanları (Çanakkale Örneği). Tübav Bilim Dergisi. C.2, (3), Sayfa:341-353
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:14, Sayı:2, Sayfa:185-195 Elazığ.
 • Hassell,S.H. and Lutz, C. (2006). A Survey of theHabitsand Attitudes of Urban Middle School Studentstoward Leisure Reading. Young Adult Library Services, 39-45.
 • İşeri, K.(2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 469-487.
 • Korkmaz, İ. (2007). Üniversite Birinci Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Lise Döneminde Kitap Okuma Durumlarının incelenmesi. EJER,27, 127-138.
 • Özbay, M., Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 ,(15),s.117–136
 • San, İ. (2003). Sanat Eğitimi Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • San, İ.(1990).Resim-iş Öğretiminde Yaratıcılık, Ortaöğretim Kurumlarında Resim İş Öğretimi ve Sorunları,10-11 Mayıs1990. Ankara: TED Yayınları.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Smaragdi, U.J. and Jonsson, A. (2006). Book Reading in Leisure Time: LongTermChanges in Young Peoples’ Book Reading Habits. Scandinavian Journal of Educatiıonal Research, 50(5),519-540.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları. Yılamaz, Z. A. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının okuma Alışkanlığı, İlköğretim Online, 5(1), 1-6, http://ilkogretim-online.org.tr. 21.03.2013
 • Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal Of İnternational Social Research, 1(1), 226-241.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Raif KALYONCU

Bibtex @ { esosder82796, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {281 - 289}, doi = {}, title = {GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KALYONCU, Raif} }
APA KALYONCU, R . (2014). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 281-289. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82796
MLA KALYONCU, R . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 281-289 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82796>
Chicago KALYONCU, R . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 281-289
RIS TY - JOUR T1 - GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Raif KALYONCU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 289 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Raif KALYONCU %T GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD KALYONCU, Raif . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 281-289.