Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 50 - 69 2014-09-10

THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' PERCEPTIONS OF FAIRNESS REGARDING THE LEARNING ENVIRONMENT AND ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION IN FACULTY
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çağlar ÇAĞLAR [1]

256 398

Abstract In this study, the relationship between students' perceptions of fairness regarding the learning environment and attitudes towards the teaching profession were investigated. The target population in this study is 2600 students enrolled in Faculty of Education, Adiyaman University. Of these 2600 students, 875 are selected by using stratified sampling. Data were collected by using "Personal Information Form", "Fair Learning Environment Questionnaire" and " Attitude Towards The Teaching Profession". In the analysis of data; t test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), LSD test and regression analysis were used.The analysis of data clearly showed that while male students' level of perceptions about the learning environment were fairly low, female students' level of perceptions were moderate. The attitudes toward the profession shows that a high level in both grups. Statistically significant differences were found between groups in terms of "gender" and "depertment/program" variables in "perceptions of fairness regarding the learning environment" and "attitudes towards teaching profession". While there is a statistically significant difference in "perceptions of fairness regarding the learning environment" in terms of "grade level" and "schooling type" variable, there was no significant difference was observed in "attitudes towards teaching profession". When the relationship between perceptions of fairness regarding the learning environment and attitudes towards teaching profession have been analyzed, a low positive correlation was found. Key Words; attitude towards the proffesion, justice, learning environment, teacher candidates, faculty of education
Öz Bu çalışmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin, öğrenme ortamına ilişkin adalet algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 2600 öğrenci içinden tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 800 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla "Kişisel Bilgi Formu", "Adil Öğrenme Ortamı Ölçeği" ve "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde; t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), LSD testi ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Veriler; erkek öğrencilerin öğrenme ortamını düşük düzeyde adil olarak algılarken kadın öğrencilerin orta düzeyde algıladıklarını, mesleğe yönelik tutumun her iki grupta da yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Cinsiyet ve program değişkenlerine göre adalet algıları ve mesleğe yönelik tutumlarda, gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Sınıf ve öğrenim türü değişkenlerine göre; adalet algılarında anlamlı bir fark varken mesleğe yönelik tutumlarda bir farklılık gözlenmemiştir. Adalet algısı ile mesleğe yönelik tutum arasındaki ilişkinin analizinde, düşük düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler; mesleğe yönelik tutum, adalet, öğrenme ortamı, öğretmen adayı, eğitim fakültesi.
 • Adams, J. (1965). İnequity in social exchange. İn L.Bergowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology. New York: Akademic Press.
 • Akkaya, N. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 35-42.
 • Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,19: 56-62.
 • Aksoy, M.E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2: 197-212.
 • Başçiftçi, F., Yanpar, O. ve Ergül, M.(2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi: Selçuk Üniversitesi örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları, 3(2):
 • Bies, (2001). Organizational injustice: The sacret and the profane. İn J.Greenberg & R.Cropanzano (Eds.).Advances in organizational justice. Stanford, CA: Stanford Universty Press.
 • Bozdoğan, A.E., Aydın, D. ve Yıldırım, K.(2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2): 83-97.
 • Bulut, H. ve Doğar, Ç.(2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,8(2): 13-27.
 • Bursalıoğlu, O. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem.
 • Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24: 13-28.
 • Chory-Assad, R.M. & Paulsel, M. L.(2004 a). Antisocial classroom communication: instructor influence and interactional justice as predictors of student aggression. Communication Quarterly, 52: 98-114.
 • Chory-Assad, R.M. & Paulsel, M. L. (2004 b). Classroom justice: student aggresion and resistance as reactions to perceived unfairness. Communication Education, 53: 253- 273.
 • Colquilt, J.A. & Chertkoff, J., M. (2002). Explaning injustice: The interactive effect of explanation and outcome on fairness perceptions and task motivation. Journal of Management. 28(5): 591-610.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159): 96-111.
 • Folger, R. & Konovsky, M.K. (1989). Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions. Academy of Management Journal, 32(1):111-130.
 • Girgin, G., Akamca, G.Ö. ve Ellez, A.M.(2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 1-15.
 • Greenberg, J.(1990). Organizational justice: yesterday, today, and tomorrow.Journal of Management,16(2): 399-432.
 • Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2): 71-83.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Taşkın, Ç.Ş.(2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1): 77-90.
 • Houston, M.B. & Bettencourt, L.A.(1999). But that’s not fair An exploratory study of student perceptions of instructor fairness. Journal of Marketing Education, 21 (2): 84-96.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim.
 • Kılıç, D. ve Bektaş, F. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 15-25
 • Lizzo, A., Wilson, K. & Hadaway, V. (2007). University students’ perceptions of a fair learning environment: a social justice perspective. Assessment and Evaluation in Higher Education. 32(2): 195-213.
 • Marsh, H.W. & Overall, J.U. (1980). Validity of students’ evaluations of teaching effectiveness: cognitive and affective criteria. Journal of Educational Psychology, 72: 468-475.
 • Mauldin, R.K.(2009). Gendered perceptions of learning and fairness when choice between exam types is offered. Active Learning in Higher Education, 10 (3): 253-264.
 • Nichols, S.L. & Good, T.L. (1998). Sutudents’ perceptions of fairness in school setting: A gender analysis. Teachers College Record, 100(2): 369-401.
 • Ocak, G. ve Demirdelen, C. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2):151-171.
 • Özben, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı 1: 37-43.
 • Özer, N. & Demirtaş, H. (2010). Student’ perceptions regarding the fairness of learing environment in faculty of education. Eurasian Journal of Educational Research, 38: 126-145.
 • Özmen, N.T., Arbak, Y. ve Özer, P.S.(2007). Adalete verilen değerin adalet algıları üzerindeki etkisinin sorgulanmasına ilişkin bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 7(1):17-33.
 • Pehlivan, K.B.(2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2):151-168.
 • Pektaş, M. ve Kamer, T.(2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4): 892-850.
 • Paulsel, M.L & Chory-Assad, R. M.(2005). Perceptions of instructor interactional justice as a predictor of student resistance. Communication Research Reports, 22: 283-291.
 • Rodabaugh, R.C. & Kravitz, D.A. (1994). Effects of procedural fairness on student judgments of professors. Journal on Exellence in College Teaching, 5 (2): 67-84.
 • Rodabaugh, R.C. (1996). Institutional commitment to fairness in college teaching. New Directions for Teaching and Learning.66: 37-45.
 • Robbins, S.T. (1994). Örgütsel davranışın temelleri (Çev. Sevgi Ayşe Öztürk). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Semerci, N. ve Semerci, Ç.(2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1): 137-146.
 • Sünbül, (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik (Ed: Ö.Demirel-Z.Kaya), öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem.
 • Tanel, R., Şengören, S.K. ve Tanel, Z.(2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22): 1-9.
 • Taşkın, Ç.Ş. ve Hacıömeroğlu, G.(2010). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online, 9(3): 922-933.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma, Türk Eğitim İlimleri Dergisi, 6(3): 461-486.
 • Uğurlu, C.T. ve Polat, S.(2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1): 68-74.
 • Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B.(2004). Türkiye’de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0:129-136.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12 (45): 109-127.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H. ve Cömert, M.(2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, 34(151): 140-155.
 • Walsh, D.J. & Maffei, M.J. (1994). Never in a class by themselves: an examination of behaviors affecting the student professor relationship. Journal on Excelence in College Teaching, 5 (2): 23-50.
 • Yamaner, F. ve Kartal, A. (2001). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Atatürk Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(4): 121-132.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çağlar ÇAĞLAR

Bibtex @ { esosder82803, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {50 - 69}, doi = {}, title = {EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {ÇAĞLAR, Çağlar} }
APA ÇAĞLAR, Ç . (2014). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 50-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82803
MLA ÇAĞLAR, Ç . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 50-69 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82803>
Chicago ÇAĞLAR, Ç . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 50-69
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Çağlar ÇAĞLAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 69 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Çağlar ÇAĞLAR %T EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD ÇAĞLAR, Çağlar . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ADALET ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 50-69.