Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 131 - 150 2014-09-10

ENVIRONMENTAL EDUCATION: CURRENT SITUATION AND PROBLEMS FACED (EXAMPLES OF RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY AND ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY)
ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Selami YANGIN [1] , Cansu FİLİK İŞÇEN [2]

306 377

Environmental education is a quite extensive and important issue. The purpose of this study is to identify the problems of environmental teaching in Primary Teaching Programs offered by Faculty of Education in Turkey. In this study, survey research was conducted in generating research data. Study assessment was implemented based on perceptions of students in Primary Teaching and Science Teaching Departments. The sample of the study was composed of 826 students. The results of the study pointed out some findings in regard to duration of a class, education materials, number of students, library services, building conditions of classrooms and buildings, content of environment classes, student counseling services, duration of a environmental education program, environmental education in foreign language, environmental science text books, teaching methods and effects of environmental education in sensory integration.
Çevre eğitimi, oldukça kapsamlı ve önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de bulunan iki üniversitenin Eğitim Fakülteleri'nin İlköğretim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşlerine göre çevre eğitiminin durumunu ve sorunlarını değerlendirmektir. Araştırmanın yürütülmesinde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Eğitim Fakültelerinde İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu öğrenciler arasından tesadüfi seçilen 826 öğrenciden oluşmuştur. Çalışma sonucunda, çevre eğitimi ile ilgili derslerin miktarı ve süreleri, eğitsel materyaller, kütüphanedeki yayınların durumu, dersliklerin ve binaların fiziki koşulları, çevre eğitimi ders programları, çevre eğitiminin amaçları, öğrenci rehberlik hizmetleri, yabancı dil destekli çevre eğitimi, çevre bilimi ders kitapları, çevre eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve ayrıca çevre konularını öğrenmenin duyuşsal alana katkılarıyla ilgili anlamlı sonuçlar tespit edilmiştir.
 • Ak, S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik bilinçlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Bolu.
 • Akbaş, T. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarında çevre olgusunun araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Alım, M. (2006). Avrupa birliği üyelik sürecinde Türkiye’de çevre ve ilköğretimde çevre eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 14, No:2, s. 599-616.
 • Aydoğdu, M. ve Gezer, K. (2006). Çevre bilimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başal, H. A. (2003). Okul öncesi eğitiminde uygulamalı çevre eğitimi. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. (Editör: Müzeyyen Sevinç). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Demirkaya, H. (2006). Çevre eğitiminin Türkiye’deki coğrafya programları içerisindeki yeri ve çevre eğitimine yönelik yeni yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 207-222, Elazığ.
 • Erol, G. H. (2005). Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli.
 • Gurevitz, R. (2000). Affective approaches to environmental education: Going beyond the imagined worlds of childhood?. Ethics, Place and Environment. 3 (3): 253-269.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kostova, Z. ve Atasoy, E. (2008). Çevre eğitiminde başarılı öğrenme yöntemleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. s. 4 (1), s. 49-78. (http://eku.comu.edu.tr/index/4/1/sum_ zkostova_eatasoy.pdf adresinden 22.05.2011 tarihinde edinilmiştir)
 • Kuhlemeier, H., Van den Bergh, H. and Lagerweij, N. (1999). Environmental knowledge, attitudes and behavior in Dutch secondary education. Journal of Environmental Education, 30(2), 4-14.
 • Oulton, C. And Scott, W. (1995). The environmentally educated teacher: An exploration of the implications of UNESCO-UNEP’s ideas for pre-service teacher education programmes. Environmental Education Research. 1 (2): 213–232.
 • Özçağlar, A. (1992). İlköğretimde çevre eğitimi öğretmen el kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • Peyton, B., Campa, H., Peyton, M.D. & Peyton, J.V. (1995). Biyological diversity for secondary education, Environmental Education Module, UNESCO/UNEFQGEEP.
 • Plevyak, R., Bendixen-Noe, M., Henderson, J., Roth, R. & Wilke, R. (2001). Level of teacher preparation and implementation of EE: Mandated and Non-mandated EE teacher preparation states. The Journal of Environmental Education. 32 (2): 28-36.
 • Sever, R. ve Samancı, O. (2002). İlköğretimde çevre eğitimi. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:7, Sayfa:155-164, Konya.
 • Soran, H., Morgil, İ., Yücel, S. E. & Işık, S. (2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 : 128-139.
 • Sülün, Y. (2002). Çevre kirliliğini önlemede eğitimin rolü. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, Sayı: 8.
 • Şahin, N. F., Cerrah, L., Saka, A. ve Şahin, B. (2004). Yüksek öğretimde öğrenci merkezli çevre eğitimi dersine yönelik bir uygulama. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, s. 113-128, Ankara.
 • Van Petegem, P., Blieck, A., Imbrecht, I. & Van Hout, T. (2005). Implementing environmental education in pre-service teacher training. Environmental Education Research, 11 (2), 161-171.
 • Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (22), 156-162. Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selami YANGIN

Yazar: Cansu FİLİK İŞÇEN

Bibtex @ { esosder82807, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {131 - 150}, doi = {}, title = {ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {YANGIN, Selami and İŞÇEN, Cansu FİLİK} }
APA YANGIN, S , İŞÇEN, C . (2014). ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 131-150. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82807
MLA YANGIN, S , İŞÇEN, C . "ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 131-150 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82807>
Chicago YANGIN, S , İŞÇEN, C . "ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 131-150
RIS TY - JOUR T1 - ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) AU - Selami YANGIN , Cansu FİLİK İŞÇEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 150 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %A Selami YANGIN , Cansu FİLİK İŞÇEN %T ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD YANGIN, Selami , İŞÇEN, Cansu FİLİK . "ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 131-150.