Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 183 - 198 2014-09-10

VENTURE CAPITAL AS AN ALTERNATIVE FINANCING MODEL
ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ

Emel İŞTAR [1]

332 439

Abstract Risk capital is an alternative financing method, which provides the skillful and knowledgeable entrepreneurs who generate new ideas and technologies, the sources necessary to make their projects come true. Today financial difficulties are the most important difficulty encountered by the entrepreneurs. The fact that banks' rate for loans are quite high, makes the development of interest-free financing models a must for entrepreneurs. In order for the business enterprises to increase their competitive powers, the partnership culture has to be developed through entrepreneurs getting together, cooperating, or via merger. Increase in the number of partnerships and of entrepreneurs who are open to technological innovations and whose success potential are high will positively affect economic development. Venture capital is dealt in the study, particularly due to its ease of ensuring long-term and interest-free fund for investors. The aim of the present study is to reveal the importance of venture capital for the encouragement of sustainable business enterprise partnership and give information concerning its development and the benefits it will provide to entrepreneurs, in the future. Key Words: Venture capital, Entrepreneurship, Partnership culture, Mudaraba.
Öz Risk sermayesi, yeni fikirler ve teknolojiler üreten, yetenekli ve bilgili girişimcilere, projelerini gerçeğe dönüştürmek için gerekli kaynağı sağlayan alternatif bir finansman yöntemidir. Günümüzde girişimcilerin karşılaştığı sorunların başında finansman zorlukları gelmektedir. Bankaların kredi faiz oranlarının oldukça yüksek olması girişimciler için faizsiz finansman modellerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. İşletmelerin rekabet güçlerini arttırmak için, girişimcilerin bir araya gelmesi, işbirliği yapma yahut birleşme yolu ile ortaklık kültürünün geliştirilmesi gerekmektedir. Ortaklıkların ve teknolojik yeniliğe açık, başarı ihtimali yüksek potansiyel girişimcilerin sayısının artması, ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. Çalışmada risk sermayesi, özellikle yatırımcılar için uzun vadeli ve faizsiz fon sağlayabilme kolaylığı nedeniyle ele alınmaktadır. Bu çalışmada amaç sürdürülebilir işletme ortaklığının teşviki için risk sermayesinin önemini ortaya koymak, gelişimi ve gelecekte girişimcilere sağlayacağı yararları hakkında bilgi vermektir. Anahtar Kelimeler: Risk sermayesi, Girişimcilik, Ortaklık kültürü, Mudaraba
 • Akkaya, Göktuğ C. ve Đçerli, Mehmet Y. (2001),“Kobilerin Finansal Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.3, S.3, ss.61 -70.
 • Aypek, Nevzat (1998), Sermaye Piyasası Aracı Olarak Risk Sermayesi ve Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği, KOSGEB Yayınları, Ankara.
 • Bayındır, Servet, (2005), Đslam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, Rağbet Yayınları, Đstanbul.
 • Bozgeyik, Abdullah (2005), Girişimcilik Ruhunuzu Ateşleyin Girişimcilere Yol Haritası, Hayat Yayıncılık, Đstanbul.
 • Bulut Halil Đbrahim ve Er Bünyamin (2009), “Katılım Bankacılığında Đki Yeni Finansal Teknik Önerisi: Mudaraba- Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Fonları”, Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları, Đstanbul, ss.11-75.
 • Ceylan, Ali (2002), Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Çelik, Abdulhalim (2006), “Bir Đstihdam Politikası Olarak Girişimcilik”. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Dizi: 11, No: 86, Bişkek, 25-27 Mayıs. 468-469.
 • Çetindamar, Dilek (2002), Türkiye’de Girişimcilik. Đstanbul. TÜSĐAD Yayınları.
 • Çımat, Ali ve Laçinel ,Atakan (2002), KOBĐ’lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi, Vergi Denetmenleri Derneği Eğitim Yayınları Serisi, Ankara.
 • Çiller, Tansu ve Çizakça Murat (1989), Türk Finans Kesiminde Sorunlar ve Reform Önerileri, neşr. ĐSO, Đstanbul.
 • Çizakça, Murat, (1999), Đslam Dünyasında ve Batı’da Đş Ortaklıkları Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Đstanbul.
 • Döndüren, Hamdi (2010), Delilleriyle Ticaret ve Đktisat Đlmihali, Erkam Yayınları, Đstanbul.
 • Döndüren, Hamdi (2008), “Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi”, T.C. Uludağ Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, ss. 1-24.
 • Erol, Cengiz (1992), “Faizsiz Kredi Modeli Venture Capital Finansaman Modeli”, Bankacılar Dergisi, Ankara.
 • Genç, Nurullah (2007), Ortaklık Kültürü, MÜSĐAD Yönetim Kitaplığı:6, Đstanbul.
 • Güran, Tevfik, (1997), Đktisat Tarihi, Acar Yayıncılık, Đstanbul.
 • Gürdoğan E. Nazif (2011), “Viyana'dan Ortaklık Kültürüne Yeni Boyutlar Kazandırmak”, Yenişafak Gazetesi, 31.07.2011.
 • Gürdoğan, E. Nazif (2004), “Ortaklık Dünyasında Paylaşmayan Paylaşılır”,Çerçeve Dergisi, MÜSĐAD, Yıl: 12, S.34, ss. 19-22.
 • Gürdoğan, E. Nazif (2008), Girişimcilik ve Girişim Kültürü, ĐGĐAD Yayınları:7, Đstanbul.
 • IMKB,http://www.imkb.gov.tr/initialpublicoffering/Listing/ListingStocks/Listing_StockMarket/Listin gatNationalMarket/ListingCriteria/ListingCriteriaCompanies.aspx Erişim:14.09.2010.
 • Đpekten, Berna (2006), “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S., ss.385-408.
 • Đstanbul Ticaret Odası, (1986), Küçük Đşletmelerin Finansman ve Yönetim Sorunları, ĐTO yayın No:1986-13, Đstanbul.
 • Đşeri, Müge (2001), Risk Sermayesi ve Türkiye’deki Geleceği, Türkmen Kitabevi, Đstanbul.
 • Kaya, Abdullah (2001), Dünyada ve Türkiye’de Risk Sermayesi, SPK Yeterlik Etüdleri, Ankara.
 • Kuğu, Tayfun D. (2004), “Finansman Yöntemi Olarak Risk Sermayesi”, Yönetim ve Ekonomi, C.11, S.2, ss.141-153.
 • Küçük, Adil (2007), “Türkler'de Ortaklık Kültürü Yok, Bu Nedenle Yabancılarla Sorun Yaşanıyor”, Radikal Gazetesi, 29.04.2007.
 • Küçükçolak, Ali R.(1998), KOBĐ’lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü, ĐMKB Yayını, Đstanbul.
 • Murat, Sedat (2008), “Đş Ahlakı ve Đş Uygulamaları”, ĐGĐAD Đş Ahlakı Sempozyumu Bildiriler, ĐGĐAD Yayınları:11,Đstanbul, ss. 67-80.
 • Müslümov, Alövsat (2002), 21. Yüzyılda Türkiye’de KOBĐ’ler; Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Literatür Yayınları, Đstanbul.
 • Şekerci, Osman, (1981), Đslam Şirketler Hukuku: Emek – Sermaye Şirketi, Marifet Yayınları, Đstanbul, s.248.
 • TOBB, http://www.tobb.org.tr/ekonomstat/Sayfalar/istat-ii-Sanayi-ve-Sirket.aspx, Erişim: 06.02.2013. Tuncel, Kürşat (1996), Risk Sermayesi Finansman Modeli; Dünya Uygulamalarının Analizi ve Türkiye Đçin Özgün Bir Model Önerisi, SPK Yayınları No:37, Ankara, Mayıs.
 • Tuncel, Kürşat (2000). Risk Sermayesi Finansman Modeli, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Baskı, Ankara.
 • Türker, Masum, Aslan Kahraman ve Örerler, Esin O. (2004), “KOBĐ’lerin Finansal Sorunları ve Yeni Olanakları Tebliği”, KOBĐ’lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasası Üzeri Etkiler Sempozyumu, 9-10 Aralık 2004 Muğla, SPK Yayınları.
 • Türkkan, Erdal, “Ortaklık Kültürü ve Rekabet Kültürü”, http://www.rekabet.gov.tr /index.php?Sayfa=sayfahtml&Id=919 , Erişim: 19.08.2011.
 • Uçar, Mustafa, Türkiye’de Dünyada Faizsiz Bankacılık ve Hesap Sistemleri, Faisal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yayınları. Yy. (24 Eylül 2012), “Elti Kavgası Şirket Kapattırıyor”, Dünya Gazetesi, http://www.dunya.com/eltikavgasi-sirket-kapattiriyor-166372h.htm, Erişim: 07.02.2013.
 • Zaimoğlu, Tülay (2001). Risk Sermayesi ve Türkiye’de Uygulama Olanakları, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel İŞTAR

Bibtex @ { esosder82810, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {183 - 198}, doi = {}, title = {ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ}, key = {cite}, author = {İŞTAR, Emel} }
APA İŞTAR, E . (2014). ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 183-198. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82810
MLA İŞTAR, E . "ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 183-198 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82810>
Chicago İŞTAR, E . "ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 183-198
RIS TY - JOUR T1 - ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ AU - Emel İŞTAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 198 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ %A Emel İŞTAR %T ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD İŞTAR, Emel . "ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 183-198.