Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 232 - 254 2014-09-10

COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS AT VOCATIONAL HEALTH HIGHSCHOOL: HARRAN UNIVERSITY SAMPLE
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Gülsün ERİGÜÇ [1] , Hüseyin ERİŞ [2]

349 389

Communication skills are a major issue for each individual. Communication skills should get involved and developed in the education process for university students. The aim of this study was to investigate communication skills of students at vocational health highschool. The communication skills of students were investigated with different variables like gender, age, programs, grade level, living location of family, parents' education, socio-economic level of family, parents' attitudes, and relationships with friends. The study includes 116 students at Harran University Vocational School of Health Services. The participants were asked to complete "Personal Information Form" and "Communication Skills Inventory". The data analysis methods used in the study were percentage distribution, t test, one-way variance analysis, Kruskal Wallis and Mann Whitney U and Person's correlation analysis. As a result of the study it was found that female students had higher communication skills than male students. It's not a difference according to the class and program. Behavioral communication skills of the 18-20 age groups were more positive than the communication skills of other students. Furthermore it was found out that the education level of the parents creates a difference in the result of students' communication skills.
İletişim becerileri her birey için önemli bir konudur. İletişim becerilerinin üniversite öğrencilerine eğitimleri sürecinde kazandırılması ve geliştirilmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinin belirlenmesidir. Öğrencilerin iletişim becerileri cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri program, sınıf, ailenin yaşadığı yer, anne ve babanın eğitim düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, anne-babanın tutumları, arkadaşlarla ilişkiler değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 116 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, "Kişisel Bilgi Formu" ve "İletişim Becerileri Envanteri" ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde, yüzdelik dağılımı, t-testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U analizleri ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kadın öğrencilerin iletişim becerileri erkek öğrencilerden yüksek olarak bulunmuştur. Eğitim görülen programa ve sınıfa göre bir farklılık görülmemiştir. Davranışsal iletişim becerileri bakımından 18-20 yaş grubu diğer öğrencilerden daha olumlu değerlendirme yapmıştır. Anne ve babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin iletişim becerileri üzerinde farklılık yarattığı sonucu bulunmuştur.
 • Acar, V. (2009). “Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Akyurt, N. (2009). Sağlıkta İletişim ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(11), 15-33.
 • Can, H., Aşan Ö. ve Aydın, M.E. (2006). Örgütsel Davranış. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Çankaya, C.Z. (2011). Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi. Geliştirilmiş 2. Basım. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çetinkaya, Ö. ve Alparslan, A. M. (2011). Duygusal Zekanın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 363-377.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.
 • Deniz, M.E. ve Sümer, A.S. (2010). Farklı Özanlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stresin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(158), 115-127.
 • Demirel, Y., Ökdem, F.Ş. ve Saracoğlu, F. (2010). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Verilen Temel İletişim Becerileri Dersinin Öğrencilerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Düzeylerine Etkisi. MYO-ÖS 2010-Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu. 21-22 Ekim 2010. Düzce.
 • Dilekman, M., Başçı, Z. ve Bektaş, F. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.
 • Dökmen, Ü. (1996). İletişim Çatışmaları ve Empati. 3. Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ersanlı, K. ve Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 7-12.
 • Güney, S. (2007). Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları, Yönetim ve Organizasyon. Editör: Salih Güney, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 25-58.
 • Gürşimşek, I., Vural, D.E. ve Demirsöz, E.S. (2008). Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekaları ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 1-11.
 • Gürüz, D. ve Gürel, E. (2006). Yönetim ve Organizasyon Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kabakçı, Ö.F. ve Korkut, F. (2008). 6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(148), 77-86. Korkut, F. (1996a). İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 18-23.
 • Kumcağız, H., Yılmaz, M., Çelik, S.B. ve Avcı, İ.A. (2011). Hemşirelerin İletişim Becerileri: Samsun İli Örneği. Dicle Tıp Dergisi, 38(1), 49-56.
 • Kurtyılmaz, Y (2005). “Öğretmen Adaylarının Saldırganlık Düzeyleri ile Akademik Başarıları, İletişim ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler: (Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kutlu, M., Balcı, S. Ve Yılmaz, M. (2007). İletişim Becerileri Eğitiminin Öğrencilerin Kendini Ayarlama ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi. Eurasian Jounal of Educational Research, 27, 1-4.
 • Kuzu, A. (2008). “Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Ve İletişim Becerilerinin Eşdeğer Öğrenim Gören Öğrencilerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Düzce.
 • Küçük, P. D. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilimleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Ankara: Siyasal Kitabevi, 935-942.
 • Tınaz, P. (2005). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Toy, S. (2007). “Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri Öğrencilerinin İletişim Becerileri Açısından Karşılaştırılması ve İletişim Becerileriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkiler”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, B. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İletişim Becerileri Ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Yılmaz, M., Üstün, A. ve Odacı, H. (2009). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülsün ERİGÜÇ

Yazar: Hüseyin ERİŞ

Bibtex @ { esosder82813, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {232 - 254}, doi = {}, title = {SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ERİŞ, Hüseyin and ERİGÜÇ, Gülsün} }
APA ERİGÜÇ, G , ERİŞ, H . (2014). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 232-254. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82813
MLA ERİGÜÇ, G , ERİŞ, H . "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 232-254 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82813>
Chicago ERİGÜÇ, G , ERİŞ, H . "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 232-254
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Gülsün ERİGÜÇ , Hüseyin ERİŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 232 EP - 254 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Gülsün ERİGÜÇ , Hüseyin ERİŞ %T SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD ERİGÜÇ, Gülsün , ERİŞ, Hüseyin . "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 232-254.