SYMBOLISM IN ISHARI TAFSEER
İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM

Osman KABAKÇILI [1]

298 664

This article consisted of introduction and three chapters. In the introduction the goal of the article and the importance of evidence when doing ishari tafseer have been emphasized. At the same time the differences between ishari tafseer and sufi tafseer were been explored. The first chapter examines the scope of ishari tafseer. The second chapter touches on the meaning of the term of symbolism and calls attention to the two -the strict and broad- sense of symbolism. In the third chapter the methods of unveiling ishari meanings using symbolism have been explored. The letters, nouns and terms which become symbol or are tried to symbolize in unveiling ishari meanings have been examined, too. This issue has been evaluated through exemplifying ishari meanings. The fact that ishari tafseer gains reach meaning by using symbolism was also emphasized. The article also stresses that the term of symbolism should not be understood in the strict sense for using it in ishari tafseer. In the conclusion it is emphasized that the important point in the ishari tafseer is the unveiling of deep meanings which do not come to mind at first glance. In the conclusion it is also expressed that for unveiling this deep meanings the using of the broad sense symbolism is appropriate. In the conclusion it is emphasized that the important point in the ishari tafseer is the unveiling of deep meanings which do not come to mind at first glance. In the conclusion it is also expressed that for unveiling this deep meanings the using of the broad sense symbolism is appropriate. Key words: Koran, Ishari Tafseer, Symbolism, The Meaning of Letters
Bu makale giriş ve diğer üç bölümden oluşur. Giriş bölümünde makalenin yazılış amacı ve işari tefsir yaparken karinenin önemi üzerinde durulur. İşari tefsir ile tasavvufi tefsirin farklılığına dikkat çekilir. Birinci bölümde işari tefsirin kapsamı üzerinde durulur. İkinci bölümde sembolizm kavramının anlamına değinilir. Sembolizmin dar ve geniş anlam olmak üzere iki anlamının olduğuna dikkat çekilir. Üçüncü bölümde sembolizm kullanılarak işari anlamların çıkarılması yöntemleri üzerinde durulur. İşari anlamların çıkarılmasında sembolleşen veya sembolleştirilmek istenen harf, isim ve kavramlara değinilir. Bunlarla ilgili verilen işari anlamlardan örnekler verilerek üzerlerinde değerlendirmeler yapılır. İşari tefsirin sembolizmi kullanarak zengin bir anlam kazanmasına vurgu yapılır. Sembolizm kavramının işari tefsirde dillendirilebilmesi için dar anlamında anlaşılmaması üzerinde durulur. Makalenin sonuç bölümünde işari tefsirde önemli olanın ilk bakışta akla gelmeyen derin anlamların ortaya çıkarılması olduğu vurgulanır. Bu derin anlamların çıkarılmasında geniş anlamıyla kullanılan sembolizmden yararlanmanın uygun olduğu belirtilir. Anahtar Kelimeler: Kur'an, İşari Tefsir, Sembolizm, harflerin anlamı,
 • Atasağun, Galip, “Sembol ve Sembolizm”, Selçuk Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 7, Konya1997.
 • Ateş, Süleyman, Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri, Đstanbul, 1969. - Đşârî Tefsir Okulu, Ankara 1974.
 • Ay, Mahmut, Đşari Tefsiri Yeniden Düşünmek, Đstanbul Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 24, Đstanbul 2011.
 • Bursevi , Đsmail Hakkı b. Mustafa, Ruhu’l-Beyan, Daru’l-Fikr, Beyrut, trs. Cerrahoğlu, Đsmail, Tefsir Tarihi, Diyanet Đşleri Başkanlığı Yay. Ankara 1988.
 • Dictionnaıre Larausse, Milliyet Yayınları, 1994.
 • Doğanay, Aziz, “Tuhfe-’i Hattatin’de Ebcedle Vefat Bildiren Đfadeler” Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı 34, Yıl, 2007.
 • Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitapevi, İstanbul 2000.
 • Kabakçılı, Osman, Yöntem ve Đçerik Açısından Kuşeyri’nin Letaifu’l-Đşaratı, Basılmamış Doktora Tezi, Đzmir 20002.
 • Kardaş, Rıza, “Sembol” Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basım Evi, Ankara 1980.
 • Kılıç, Sadık, Đslam’da Sembolik Dil, Đnsan Yayınları, Đstanbul 1995. - Kur’an Sembolizmi, Ankara 199.
 • Kuşeyri, Abdu’l-Kerim Hevazin, Letaifu’l-Đşarat: Tefsiru Sûfiyyu’l-Kâmil li’l-Kur’ani’lKerim, el-Heyetü’l-Mısriyyetü’l-Amme, Kahire 1981.
 • Meydan Larousse, “Sembol” maddesi, MeydanYayın Evi, İstanbul 1973.
 • Tuğlacı, Pars, Okyanus, İstanbul 1972.
 • Pierre Lori, “Đbn Arabi’nin Eserlerinde Dil ve Harfler Sembolizmi” Çeviri, M. Mustafa Çakmaklı Oğlu, Bilimname, X, 2006/1.
 • Sülemî, Ebu Abdurrahman Muhammed Đbn Hüseyin Đbn Musa el-Ezdî, Hakaiku’t-Tefsir, Daru’l-Kütübi’l-Đlmiyye, Beyrut 20001.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Sembolizm” Dergah Yayınları, Đstanbul 1990. Uluç, Tahir, “Đbn Arabî’de Mistik Sembolizm” Türk Đslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Konya 2006/1.
 • William Benton, “Symbol” maddesi, Encyclopedia Britannic, Chicago-London. Yeni Türk Ansiklopedisi, “Sembol” maddesi, Ötüken Neşriyat, Đstanbul 1985.
 • Yeşil Yurt, Temel, “Teolojik Söylemde Sembolik Ögelerin Yeri”, Fırat Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 4, Elazığ 1999.
 • Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Dâru’l- Erkam, Beyrut, trs. Zerkanî, Muhammed Abdulazîm, Menâhilu’l-Đrfân fî Ulûmi’l- Kur’ân, Dâru’l-Kitâbi’lArabî, Beyrut 1996.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman KABAKÇILI

Bibtex @ { esosder82819, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = { - }, doi = {}, title = {İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM}, key = {cite}, author = {KABAKÇILI, Osman} }
APA KABAKÇILI, O . (2014). İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82819
MLA KABAKÇILI, O . "İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82819>
Chicago KABAKÇILI, O . "İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM AU - Osman KABAKÇILI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM %A Osman KABAKÇILI %T İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD KABAKÇILI, Osman . "İŞARİ TEFSİRDE SEMBOLİZM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): -.