Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 382 - 403 2014-09-10

ACCORDING TO THE LOCAL PRESS POLITICAL LIFE IN ELAZIG DURING DEMOCRAT PARTY PERIOD (1954-1957)
YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957)

Emine PANCAR [1]

279 591

This study addresses the political life in Elazig during Democrat Party period between 1954-1957 In the article, primarily the details about the newspapers published in Elazig during mentioned years and the political tendencies of these newspapers were tried to be determined. Afterwards, the activities and assemblies of the political parties in Elazig are described. After scrutinizing the activities of the political parties in local and general elections in 1954-57, the changeovers between the parties, the political visits to Elazig have been mentioned.
Bu çalışmada Demokrat Parti döneminde Elazığ'ın 1954-1957 yılları arası siyasi durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Makalede ilk olarak belirtilen yıllarda Elazığ'da yayınlanan gazeteler hakkında bilgiler verilmiş ve gazetelerin siyasi eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bundan sonra Elazığ'daki siyasi partilerin çalışmaları ve kongreleri anlatılmıştır. 1954-57 yerel ve genel seçim süreçlerinde siyasi partilerin faaliyetleri, partiler arası geçişler irdelendikten sonra Elazığ'a yapılan siyasi ziyaretlerden bahsedilmiştir. Çalışmada belirtilen yıllarda Elazığ'da çıkarılmış olan Elazığ, Turan, Uluova, Demokrat Elazığ, Yeni Harput gazeteleri temel alınmış bunun yanında konu hakkında yazılmış tetkik eserlerden de faydalanmak suretiyle çalışma tamamlanmıştır.
 • Kitap ve makaleler AÇICI, E (2009). 1950-1960 Dönemi Türk Siyasi Hayatında Yaşanan Değişim Süreci ve Demokrasi, Yüksek Lisans tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü.
 • AĞAOĞLU, S (2011). Arkadaşım Menderes Đpin Gölgesindeki Günler, Đstanbul:YKY Yayınları.
 • AHMAD, F (2010). Demokrasi Sürecinde Türkiye, Đstanbul: Hil Yayınları.
 • ATAYAKUL, F. A (2007). Türkiye’de Demokrat Parti Döneminde Genel Seçimler (19501954-1957), Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul: Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BOZDAĞ Đ.(1975). Demokrat Parti ve Ötekiler, Đstanbul: Kervan Yayınları.
 • BULUT, S. Üçüncü Dönem Demokrat Parti Đktidarı (1957-1960): Siyasi Baskılar ve Tahkikat Komisyonu, Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, C.2, S.4, Ankara: 125-145
 • ÇAKMAK, Z (1998). Elazığ Basın Tarihi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme, Dünü Bugünüyle Harput: Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi, Elazığ: 263-272.
 • ÇAKMAK D (2008) Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958), Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, C.2, S.3, Ankara: 153-186.
 • DĐKĐLĐTAŞ, O.S (2007) Demokrat Parti Hükümetlerinin Sosyo-Ekonomik Alandaki Đcraatları (1950-1960),Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KOÇAK, C (2012). Đktidar ve Demokratlar, C.2, Đstanbul:Đletişim Yayınları. MAMAN, K.(Ed.) (2013). Tek Parti Devrinden 27 Mayıs Đhtilali'ne Demokratlar DP'nin Kurucusu Anlatıyor Refik Koraltan, Đstanbul: Timaş Yayınları. ÖZDEMĐR, R (1955). Harput ve Çemişgezek’te Askeri Aileler: Belleten, C: LIX, 226, 7398 ŞEYHANLIOĞLU, H (2011). Türk Siyasal Muhafazakârlığının Kurumsallaşması ve Demokrat Parti, Ankara: Kadim Yayınları.
 • ŞĐMŞEK, M (2007) 27 Mayıs Darbesine Giden Süreçte Basın-Đktidar Đlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞUR, Ş (2008). Atatürk Đlkeleri ve Demokrat Parti Đktidarı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü.
 • TANGÜLÜ, Z (2012). Demokrat Parti Dönemi Eğitim Politikaları (1950-1960): Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C:10, 2, 389-410.
 • TÜRKĐYE BÜYÜK MĐLLET MECLĐSĐ (TBMM) (2013). Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2013, http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/secim_sorgu.secim_cevresi_partiler?p_secim_yi li=1957&p_il_kodu=23
 • TÜRKĐYE ĐSTATĐSTĐK KURUMU (TUĐK) (2012). Milletvekilleri Genel Seçimleri 19232011, Ankara: TUĐK Yayınları.
 • TÜRKĐYE KÖYLÜ PARTĐSĐ (1952). Gaye Prensip Tüzük Program Beyanname, Đstanbul: Türkiye Basımevi.
 • TONGA N.(2011). Anadolu Mecmuası (1924-1925) ve Anadoluculuk Fikri Üzerine Bir Đnceleme, Türk Yurdu Dergisi, C.31,S.285, Đstanbul: 138-142.
 • ZÜRCHER, Ericjan (2005). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev: Yasemin Soner Gönen) Đstanbul: Đletişim Yayınları. Gazeteler Elazığ Gazetesi
 • Demokrat Elazığ Gazetesi Turan Gazetesi Uluova Gazetesi Yeni Harput Gazetesi
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine PANCAR

Bibtex @ { esosder82822, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {382 - 403}, doi = {}, title = {YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957)}, key = {cite}, author = {PANCAR, Emine} }
APA PANCAR, E . (2014). YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 382-403. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82822
MLA PANCAR, E . "YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 382-403 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82822>
Chicago PANCAR, E . "YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 382-403
RIS TY - JOUR T1 - YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957) AU - Emine PANCAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 382 EP - 403 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957) %A Emine PANCAR %T YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957) %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD PANCAR, Emine . "YEREL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ'DA SİYASİ HAYAT (1954-1957)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 382-403.