Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 11 - 20 2014-09-10

DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS AND CLASSROOM MANAGEMENT
DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ

İ. Bakır ARABACI [1] , Murat POLAT [2]

319 577

Abstract Nowadays, students are digital natives, and the teachers are digital immigrants. Class is one of the common places of the digital immigrants and digital natives. Therefore, it has become necessary to reconsider classroom management in this new century. As the leader of the class teachers have to be aware of the changing characteristics of students in the classroom, otherwise this will bring many conflicts. The purpose of this research is to explain the features and concepts of the digital natives and digital immigrants for an effective classroom management. In addition, on the basis of these concepts is to determine how an effective classroom management should be. this article is based on literature review. The domestic and foreign publications on the subject were reviewed and suggestions were made in accordance with available data. Key Words: Digital Natives, Digital Immigrants, Classroom Management, Net Generation
Günümüzde öğrenciler dijital yerliler, öğretmenler ise dijital göçmenlerdir. Dijital göçmenler ve dijital yerlilerin ortak mekânlarından biri sınıftır. Dolayısıyla yeni yüzyılda değişen öğrenci ve öğretmen tanımlarıyla birlikte sınıf yönetimini de yeniden düşünme zorunluluğu doğmuştur. Sınıf lideri olan öğretmenin değişen öğrenci özelliklerini ve beklentilerini göz önüne almadan bir yönetim gerçekleştirmesi, birçok çatışmayı beraberinde getirecektir. Bu araştırma sınıf yönetimi çerçevesinde, dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarının özelliklerini ve etkili bir sınıf yönetiminin gerçekleştirilmesi konusunda dikkate alınması gereken hususları belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma alanyazın taramasına dayanmaktadır. Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki yayınlar taranarak, elde edilen veriler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
 • Akgün, E., Yılmaz, E. O. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 Strateji Belgesi ve Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi Đyileştirme Hareketi (FATĐH) Projesi: Karşılaştırmalı Bir Đnceleme. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / Đnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Algan, C. E. (2006). Özel Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri ve Derslerinde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, BÖTE ABD, Marmara Üniversitesi, Đstanbul.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Đlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 200 Cilt:II1, Sayı:II, 24http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Aşkar, P. (1991). Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamı. Eğitimde Nitelik Geliştirme, Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri, ss. 174-177, Đstanbul.
 • Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim içi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkileri. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / Đnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Cameron, D. (2005). The Net Generation goes to university? The Journalism Education Association Conference, Griffith University, 29 November – 2 December 2005.
 • Carr, N. (2010). Yüzeysellik: Đnternet bizi aptal mı yapıyor? (Çeviren: Đbrahim Kaplıkaya) Ufuk Yayınları, Đstanbul. ISBN: 978-605-5314-04-0
 • Demir, S., Özmantar, M. F., Bingölbali, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımlarının Đrdelenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazig- Turkey.
 • Gürol, M. (2002). Eğitim Teknolojisinde Yeni Paradigma: Oluşturmacılık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 159-183, Elazığ.
 • Kuzu, A., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z. A. (2011). Tasarım Tabanlı Araştırma ve Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Geliştirilmesinde Kullanımı. Anadolu Journal of Educational Sciences International, July 2011, 1(1).
 • Oblinger, D. G., ve Oblinger, J. L. (2005). Educating the Net Generation. Available from www.educause.edu/educatingthenetgen/
 • Pedró, F. (2006). The New Millennium Learners: Challenging our Views on ICT and Learning. OECD-CERI.
 • Prensky, M. (2001a). Digital Natives, Digital Immigrants . From On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001).
 • Prensky, M. (2001b). Do They Really Think Differently? . Published in On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 6, December 2001).
 • Prensky, M. (2004). The Emerging Online Life of the Digital Native: What they do differentl because of technology, and how they do it . The Emerging Online Life Of The Digital Native.
 • Prensky, M. (2005). Listen to the Natives. Educational Leadership, December 2005/January 2006 | Volume 63 | Number 4 Learning in the Digital Age Pages 8-13.
 • Secer, M. (2010). Đlköğretim Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Performans Görevleri ve Bu Görevlerde Đnternet Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi ABD, Mersin Üniversitesi, Mersin. Sünkür, M., Arabacı, Đ. B. ve Şanlı, Ö. (2012). Akıllı Tahta Uygulamaları Konusunda Đlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Görüşleri (Malatya Đli Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0496.
 • Şahin, M. C. (2009). Yeni Binyılın Öğrencileri’nin Özellikleri. Anadolu University Journal Of Social Sciences, Cilt/Vol.: 9- Sayı/No: 2 : 155–172.
 • Şen, S. (2009). Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD, Yeditepe Üniversitesi, Đstanbul.
 • Tuti, S. (2005). Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Performans Göstergeleri, Öğrenci Görüşleri ve Öz-Yeterlik Algılarının Đncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimler Enstitüsü, BÖTE ABD, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Tonta, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. Türk Kütüphaneciliği 23, 4 (2009), 742-768.
 • Wallace, R. M. (2004). A framework for understanding teaching with the internet. American Educational Research Journal, 41, 447-488, 2009.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1(2007) 155-167, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İ. Bakır ARABACI

Yazar: Murat POLAT

Bibtex @ { esosder82824, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {11 - 20}, doi = {}, title = {DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {ARABACI, İ. Bakır and POLAT, Murat} }
APA ARABACI, İ , POLAT, M . (2014). DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 11-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82824
MLA ARABACI, İ , POLAT, M . "DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 11-20 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82824>
Chicago ARABACI, İ , POLAT, M . "DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ AU - İ. Bakır ARABACI , Murat POLAT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ %A İ. Bakır ARABACI , Murat POLAT %T DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD ARABACI, İ. Bakır , POLAT, Murat . "DİJİTAL YERLİLER, DİJİTAL GÖÇMENLER VE SINIF YÖNETİMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 11-20.