Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 41 - 62 2014-09-10

AWARENESS, ATTITUDES AND EXPECTATIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS CONCERNING FATIH PROJECT: A SITUATION ANALYSIS
OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ

İbrahim Hakan KARATAŞ [1] , Ömer Faruk SÖZCÜ [2]

333 413

Abstract Controlled by the Ministry of Education and the Ministry of Transport, the Movement to Increase Opportunities and Technologies Project (FATIH) aims to ensure equality of opportunity in education and improve the technologies in our schools. The Project will provide every classroom in primary and secondary schools with LCD smart boards and a stable Internet infrastructure and supplying every student and teacher with a tablet computer. The aim of this study is to find out the levels of awareness, attitudes, readiness and expectations in school administrators who play a key role in the implementation of the FATIH Project. The findings from 74 school administrators from five different districts in Istanbul have revealed that: (1) these schools are more prepared and equipped than the average in terms of the infrastructure the project requires and will provide; (2) yet there is a shortage of information technology (IT) teachers or specialists; (3) school administrators frequently employ IT for school management and their own professional development; (4) but they have a low degree of positive attitude towards IT; (5) they do not have sufficient knowledge about the project; (6) they have obtained most of the knowledge they do have through the media; (7) the biggest obstacle to the success of the project is the insufficient knowledge and experience of administrators, teachers, students and parents, (8) school administrators have positive, yet not high, expectations of the Project's effect on educational culture, assessment and evaluation, administration, communication and basic skills, (9) despite their mostly negative expectations of overall counseling, dropouts, discipline and student behavior. Key Words: Information Technologies, FATIH Project, school administrators.
MEB ile Ulaştırma Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki okulların tüm dersliklerine LCD panel etkileşimli tahta ve İnternet ağ altyapısı sağlanmasını ve her öğretmene ve öğrenciye tablet bilgisayar verilmesini hedefliyor. Bu araştırmanın amacı, FATİH Projesinin uygulama sürecinde anahtar rolü üstlenecek olan okul yöneticilerinin projeye yönelik farkındalıklarını, tutumlarını, hazırbulunuşluk düzeylerini ve beklentilerini ortaya çıkarmaktır. İstanbul'da beş farklı ilçeden 74 okul yöneticisinin katıldığı bu araştırma sonucunda okulların projenin gerektirdiği ve sağlayacağı altyapı açısından ortalamanın üzerinde bir deneyime ve imkana sahip oldukları; ancak özellikle BT öğretmeni veya uzmanı açısından yetersiz durumda oldukları; okul yöneticilerinin BT'yi okul yönetimi ve mesleki gelişimleri açısından yaygın olarak kullandıkları; BT'ye karşı, düşük düzeyde olumlu bir tutum içinde oldukları; proje ile ilgili olarak yeterli bilgi sahibi olmadıkları; sahip oldukları bilgileri daha çok medya aracılığıyla edindikleri; projenin başarılı olmasındaki en önemli engelin yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin bilgi ve deneyim yetersizliği olduğu; ayrıca okul yöneticilerinin projeden eğitim-öğretim kültürü, ölçme değerlendirme, yönetim, iletişim ve temel beceriler açısından çok yüksek düzeyde olmasa da olumlu; buna karşın rehberlik, okul terki, disiplin ve öğrenci davranışları gibi konularda daha çok olumsuz bir beklenti içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457 - 471.
 • Afshari, M., Abu Bakar, K.A., Luan,W. S. & Afshari, M. (2010). Principals and technology use. 6th WSEAS/IASME International Conference on Educational Technologys (EDUTE 10). Kantaoui, Sousse, Tunisia, May 3-6, 2010.
 • Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Samah, B. A., & Fooi, F. S. (2009). Technology and school leadership. Technology. Pedagogy and Education, 18(2), 235-248.
 • Akbaba-Altun, S. (2002). Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi. Çağdaş Eğitim, (286), 8-14.
 • Altun, A. S. (2004). Okul müdürlerinin bilgi teknolojisi sınıflarına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (37), 46-71.
 • Akbaba-Altun, S. ve Gürer, M. D. (2008). School administrators’ perceptions of their roles regarding information technology classrooms. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 33, 35-54.
 • Anderson, R.E., & Dexter, S. (2005). School technology leadership: An empirical investigation of prevalence and effect. Educational Administration Quarterly, (41), 498
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, (22), 409 – 427.
 • Bozeman, W. C. & Spuck W. D. (1991). Technological competence: Training educational leaders. Journal of Research on Computing in Education, 23(4), 514-530.
 • Brockmeier L., Sermon J. M. & Hope W. C. (2005). Principals' relationship with computer technology. NASSP Bulletin, 89(643), 45-63.
 • Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474 – 499
 • Can, T. (2003). Bolu orta öğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 94-107.
 • Can, T. (2008). Đlköğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. 8. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6-9 Mayıs 2008 (ss.1053- 1057). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Çevik, V. (2006). Eğitim yöneticileri ile yönetici adaylarının kaygı düzeyleri ile bilgisayar kaygısı düzeylerinin karşılatırılması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye.
 • Çevik, V. ve Baloğlu, M. (2007). Okul yöneticilerinin bilgisayar kaygısı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 547-568 Çınar, Đ. (2004). Bilgi yönetiminde eğitim yöneticilerinin yeterlikleri: Malatya örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Đnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], (2001). Bilişim teknolojileri ve politikaları özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara: Devl et Pl anl ama T eşki l at ı . [Çevrim içi: http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik576.pdf ], Eri şi m t ari hi : 10 Oca k 2 012.
 • De vl et Pl anl a ma T eş ki l at ı [DPT ], (2006). B i l gi t opl umu st arat ej i si (20 062010 ). An kara: De vl et Pl anl a ma T eşki l at ı . [Çe vr i m i çi : http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/BT_Strateji/Diger/060500_BilgiToplumuS tratejisi.pdf ] , Eri şi m t ari hi : 10 Oca k 2012
 • Dickerson, J., Coleman, H. & Walser, T. M. (2008). Preparing school administratorsto be technology leaders: Standards and strategies. Virginia Society for Technology in Education, 22 (1), 1-6.
 • Do ğan Çe ken, Y. (2 0 06). Küresel l eşm e ve Türki ye'de eği t i m pol i t i kal arı: Yeni Đ l köğret i m M üf redat ı Sosyal Bi l gi l er Progra mı Üzeri n e Bi r Đ ncel eme. Ya yı ml an m a mı ş yü kse k l i sans t e zi , E ge Üni versi t esi , Đz mi r, T ürki ye. Erg, K. (2005). Bilgi teknolojilerinin okulda etkin kullanımı ile ilgili okul yöneticilerinin teknolojik yeterliklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye.
 • Ertmer, P. A., Bai, H., Dong, C., Khalil, M., Park, S. H. and Wang, L. (2003). Online professional development: Building administrators' capacity for technology leadership. Research Report. Purdue University. [Available online at: http://www.edci.purdue.edu/ertmer/docs/necco2_tipdoc_paper.pdf ], Retrieved on 2012.
 • Flanagan L. & Jacobsen M. (2003). Technology leadership for the twenty-first century principal. Journal of Educational Administration, 41(2), 124-142.
 • Ford, J. I. (2000). Identifying technology leadership competencies for Nebraska’s K-12 technology leaders. [Available online at: http://proquest.umi.com/pqdlink?did=731925821&Fmt=7&clientId%20=46622&R QT=309&VName=PQD.], Retrieved on 08.08.2012.
 • Günbayı, Đ. ve Cantürk, G. (2011). Bilgisayar teknolojisinin okul yönetiminde kullanımıda okul yöneticilerinin bilgisayar teknolojisine karşı tutumları. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 2(3), 47-70.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., ve Karadeniz, Ş. (2010). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği standartlarına ilişkin görüşleri üzerine bir pilot çalışma. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166.
 • Helvacı, M. A. (2008). Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 115- 133.
 • ISTE (2009). NETS for administrators 2009. Erişim tarihi. [Available online at: http://www.iste.org/Content/ NavigationMenu/ETS/ForAdministrators/2009Standards/NETS_for_Adminis trators_2009.htm], Retrieved on 08.01.2013.
 • Karip, E. (2005). Küreselleşme ve lizbon eğitim 2010 hedefleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi (42), 195-209.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATĐH Projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. XI. Akademik Bilişim Konferansı, Đnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye. [Çevrim içi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/AB11_Kayaduman-SirakayaSeferoglu_FATIH-Projesi-OgretmenYeterlik.pdf ], Erişim Tarihi: 18 Kasım 2012.
 • Kazu, H. ve Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini kullanım amaçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 175-188.
 • Kearsley G. & Lynch V. (1994). Leadership in the age of technology: The new skills. Journal of Research on Computing in Education, 25(1), 1-9.
 • Kostic, M. M. (2002). Leadership and information technologies in education. Presented in American Society for Engineering Conference: Engineering Education in Changing Economy April 12, 2002. Chicago, IL, USA. http://prof.mkostic.com/ASEE-IL-IN-02Kosticpdf. Erişim Tarihi: 12 Kasım 2012.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri: Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri nicel mi? nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2010). Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik alanı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. [Çevrim içi: http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf ], Erişim Tarihi: 02012.
 • MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (2012). Eğitimde fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATĐH) projesi hakkında. [Çevrim içi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6], Erişim tarihi: 11.03.2012.
 • Papaioannou, P. and Charalambous, K. (2011). Principals’ attitudes towards ICT and their perceptions about the factors that facilitate or inhibit ICT integration in primary schools of Cyprus. Journal of Information Technology Education, (10), 349-369.
 • Seferoğlu, S. S.(2009). Đlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları. IX. Akademik Bilişim Konferansı'nda sunulan bildiri, 11-13 Şubat 2009. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye. [Çevrim içi: http://ab.org.tr/ab09/bildiri/141.pdf], Erişim Tarihi: 09.12.2012.
 • Serhan, D. (2007). School principals' attitudes towards the use of technology: United Arab Emirates Technology Workshop. Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(2), 1-5.
 • Sincar, M. (2009). Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin bir inceleme (Gaziantep ili örneği). (Yayımlanmamış doktora tezi). Đnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Sincar, M. ve Aslan, B. (2011). Đlköğretim öğretmenlerinin okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1):571 - 595.
 • Stuart, L. H., Mills, A. M. & Remus, U. (2009). School leaders, ICT competence and championing innovations. Computers & Education, 53, 733–741. (Avaliabe online at: http://ab.org.tr/ab09/bildiri/141.pdf ], Retrieved on 08.01.2013.
 • Telem, M. (2001). “Computerization of school administration: impact on the principal’s role: a case study”, Computers & Education, Vol:37, 345–362.
 • Thomas, W. R. (1999). Educational technology: Are school administrators ready for It? Southern Educational Board, Atlanta. (ERIC Document Reproduction Service No. ED459690)
 • Totolo, A. (2007). Information technology adoption by principals in Botswana secondary schools. Electronic Theses, Treatises and Dissertations. Paper 1229. Florida State Unıversıty. (Available online at: http://diginole.lib.fsu.edu/etd/1229 ], Retrieved on 02013.
 • Turan, S. (2002b). Eğitim yöneticileri için teknoloji standartları. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Sempozyumu, Ankara.
 • Turan, S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin kullanımında eğitim yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 8(30), 271–281.
 • Yılmaz, A. (2005). Eğitim yönetiminde bilgisayarlardan faydalanmanın avantajları ve dezavantajları. Milli Eğitim Dergisi, (166). 72-81
 • Yu, C., & Durrington, V.A. (2006). Technology standards for school administrators: An analysis of practicing and aspiring administrators’ perceived ability to performance standards. NASSP Bulletin, (90), 301-317.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim Hakan KARATAŞ

Yazar: Ömer Faruk SÖZCÜ

Bibtex @ { esosder82826, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {41 - 62}, doi = {}, title = {OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ}, key = {cite}, author = {KARATAŞ, İbrahim Hakan and SÖZCÜ, Ömer Faruk} }
APA KARATAŞ, İ , SÖZCÜ, Ö . (2014). OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 41-62. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82826
MLA KARATAŞ, İ , SÖZCÜ, Ö . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 41-62 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82826>
Chicago KARATAŞ, İ , SÖZCÜ, Ö . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 41-62
RIS TY - JOUR T1 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ AU - İbrahim Hakan KARATAŞ , Ömer Faruk SÖZCÜ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 62 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ %A İbrahim Hakan KARATAŞ , Ömer Faruk SÖZCÜ %T OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD KARATAŞ, İbrahim Hakan , SÖZCÜ, Ömer Faruk . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, TUTUMLARI, VE BEKLENTİLERİ: BİR DURUM ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 41-62.