Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 88 - 105 2014-09-10

TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION
TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION

Semra KIRANLI [1] , Yusuf YILDIRIM [2]

232 414

The aim of this study is to specify the technology usage competency levels of high school teachers according to educational technology standards. The target population of the study is consisted of 224 teachers working in the primary schools in the centre and districts dependent on Eskişehir Directorate of National Education in 2011-2012 academic year owning IT classes. Single screening model and relational screening model was used in research. The study has been conducted through sampling out of target population and convenience sampling method has been used in sampling. The assessment instrument used in this research has been developed by the researchers grounding on the dimensions of National Educational Technology Standards for Teachers (NETS*T). The data have been described through frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation values, independent examples t-test and one-way variance analyses. According to the data procured at the end of the research, it is observed that teachers meet the NETS*T standards and have a good level of technology usage skills. It is concluded that teachers' technology usage competency levels do not show significant difference according to their gender, branch, their educational level and their seniority.
Bu çalışmanın amacı, lise öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartlarına göre teknoloji kullanım yeterlik düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı merkez ve ilçelerde BT sınıfı bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 224 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada tekil tarama ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, evrenden örneklem seçme yoluyla yürütülmüş, örnekleminin seçiminde ise kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme aracı, Öğretmen Ulusal Eğitim Teknoloji Standartları (UETS*Ö) boyutları temel alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veriler, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ile bağımsız örnekler t- testi ve tek yönlü varyans analizi çözümlemeleriyle betimlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğretmenlerin NETS*T standartlarını karşıladıkları ve iyi düzeyde teknoloji kullanım becerilerine sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterlik düzeylerinin öğretmenlerin cinsiyetlerine, branşlarına, eğitim durumlarına ve kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
 • AASL. (2009). American Association of School Librarians. Standards for the 2lst-Century Learner. (http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/guidelinesandstandards/learningstandards/AA SL_Learning_Standards_2007.pdf , 07.12.2009)
 • Beşoluk, Ş., Kurbanoğlu, N. İ., Önder, İ. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerini kullanımı. İlköğretim Online, 9(1), 389395
 • Bitter, G. G., Pierson, M. E. (1999). Using Technology in the Classroom. (4th Ed.). Boston: Allyn and Bacon, 1999.
 • Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili öz yeterliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çuhadar, C., Bülbül, T., Ilgaz, G. (2013). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 12 (3).
 • Demir, S., Bozkurt, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-8
 • ERI. (2011). Education Reform Initiative. Eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları, eğitim izleme raporu 2010. (http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/EIR2010_izleme%20raporu. pdf, 05.2012)
 • Franklin, T. (1999). Teacher Computer Access, Student Computer Access, Years of Teacher Experiences, And Professional Development as Predictors of Competency of K-4 Ohio Public School Students on The National Educational Technology Standards”. Yayımlanmamıs Doktora Tezi. Ohio: Ohio University, Education Faculty.
 • Irving, K. E., Bell, R. L. (2004). Double visions: Educational technology in standards and assessments for science and mathematics. Journal of Science Education and Technology, 13 (2), ss.255-266.
 • Judson, E. (2006). How teachers ıntegrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection? Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 581-597. Lawless and Pellegrino. (2007). Professional Development in Integrating Technology into Teaching and Learning. Review of Educational Research, 77 (4), 575-614.
 • NETS. (2007). National Educational Technology Standards. 2007. Authority Official Web Site, 2010 http://cnets.iste.org
 • Ornstein, A. C., ve T. J. Lasley. (2000). Strategies for Effective Teaching. Third Edition. USA: The McGraw-Hill Companies.
 • Özçelik, H., Kurt, A. A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim Online, 6(3), 441-451.
 • Taş, H. İ., Özel, A., Demirci, A. (2007). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojiye bakış açıları ve teknolojiden yararlanma seviyeleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 31-52.
 • Vanderline, R., Braak, J. (2011). A new ICT curriculum for primary education in Flanders: Defining and predicting teachers' perceptions of innovation attributes. Educational Technology & Society, 14 (2), 124–135.
 • Yaman, Ç. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitim teknolojileri ve mültimedya kullanım becerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 291-313.
 • Yıldırım, A., Kete, R. (2002). Biyoloji derslerinde verimlilik ve teknoloji kullanımı. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Semra KIRANLI

Yazar: Yusuf YILDIRIM

Bibtex @ { esosder82828, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {88 - 105}, doi = {}, title = {TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Yusuf and KIRANLI, Semra} }
APA KIRANLI, S , YILDIRIM, Y . (2014). TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 88-105. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82828
MLA KIRANLI, S , YILDIRIM, Y . "TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 88-105 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82828>
Chicago KIRANLI, S , YILDIRIM, Y . "TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 88-105
RIS TY - JOUR T1 - TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION AU - Semra KIRANLI , Yusuf YILDIRIM Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 105 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION %A Semra KIRANLI , Yusuf YILDIRIM %T TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD KIRANLI, Semra , YILDIRIM, Yusuf . "TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 88-105.