Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 106 - 124 2014-09-10

AN ASSESSMENT OF STUDENT (ABSENTEEISM) ABSENCE BASED ON EDUCATION SUPERVISORS' VIEWS
ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ [1] , Faysal ÖZDAŞ [2]

270 487

Abstract School absenteeism/ absence is one of the important problems in education especially in rural areas of Southeast Anatolia regions in Turkey. School absenteeism/absence of students is thought to be among the factors that affect students' academic achievement negatively. Determining the reasons of school absenteeism/absence will help us to explore the problems and develop possible solutions. In this context, the aim of this study is to determine primary school supervisors' opinions towards student absence/absenteeism. This is a qualitative study in which phenomenological approach was used. This Study group included 38 primary school supervisors, working at Education Supervisor Head Office of National Education Bureau in Diyarbakır city. The Members of this study group were selected by using purposeful sampling method. As the data collection tool, an interview form including six semi-structured questions was used in the study. Content analysis method was used to analyze the data and the opinions of the education supervisors were grouped under six themes by using frequency technique. Results of the study revealed that parents' negative views toward education, insufficient physical conditions of the school/classroom, negative climate conditions and low socio-economic status of the families caused students' school absence/absenteeism. Keywords: Absenteeism, Reasons of absenteeism, School attendance, Student absenteeism, Education supervisor
Okul devamsızlığı ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kırsal alanında yaşanan önemli eğitim sorunlarından biridir. Öğrencilerin okul devamsızlığı akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir. Devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi bu konuda yaşanan sorunları ortaya koyup, yaşanan sorunlara çözüm önerisi geliştirmeye katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı, eğitim denetmenlerinin öğrenci devamsızlığına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenliği Başkanlığında görev yapan 38 eğitim denetmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve bu görüşler frekans tekniği ile altı tema altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda, velilerin eğitime olumsuz bakmalarının, eğitime önem vermemelerinin, okulun/sınıfın olumsuz fiziki koşullarının, olumsuz iklim koşullarının ve ailelerin ekonomik açıdan düşük gelir düzeyinde olmalarının öğrencilerin okul devamsızlığına yol açtığı belirlenmiştir.
 • Açıkalın, A. (1998). Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri ve Devamsızlığın Akademik Başarıya Olan Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 129-142.
 • Ateş, S. (2008). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görev Yapan Nakış Öğretmenlerinin ve Usta Öğreticilerinin Eğitim Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar, Sorunların Nedenleri ve Çözüm Yolları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, M. (1994). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Baker, M. L., Sigmon, J. & Nugent, M. E. (2001). Truancy Reduction: Keeping Students in School. U.S. Department of Justice Office of Justice Programs Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/188947.pdf erişim tarihi. 07.07.2011.
 • Başaran, Đ. E. (1996). Eğitim Yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Christopher A. K. . & Arva B. (2006). School Absenteeism and School Refusal Behavior: A Review and Suggestions for School-Based Health Professionals”, Journal of School Health. V. 76, p. 1-7.
 • Cristopher, A. K. (2008). School absenteeism and school refusal ehavior in youth: A contemporary review. Clinical Paychology Review, 28, 451-471.
 • DPT. (2003). Đllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması. Yayın No. DPT, 2671.
 • Ekinci, A. (2010). “Đlköğretim Okullarında Çalışan Müdür ve Öğretmenlerin Mesleki Sorunlarına Đlişkin Görüşleri.” Đlköğretim Online, 9 (2), 734-748.
 • Eğitim Sen (2007). Mevsimlik Tarım Đşçiliği Nedeni Đle Eğitimine Ara Veren Đlköğretim Öğrencileri Araştırması. Ankara: Eğitim Sen. www.egitimsen.org.tr/down/mevsimliktarimiscisi.doc. adresinden 30.05. 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Ereş, F. (2009). Toplumsal Bir Sorun: Suçlu Çocuklar ve Ailenin Önemi, Aile ve Toplum, 11 (5), 88-96.
 • Gökşen, F., Cemalcılar, Z. ve Gürlesel C. F. (2008). Türkiye’de Đlköğretim Okullarında Okulu Terk ve Đzlenmesi Đle Önlenmesine Yönelik Politikalar, Đstanbul. erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.../AÇEV_Okulu%20Terk%20Raporu.p (Erişim Tarihi: 02012).
 • Longhurst, R. J. (1999). Why Aren't They Here? Student Absenteeism in A Further Education College. Journal of Further and Higher Education, 23 (1), 61 -80.
 • MEB. (1961) Đlköğretim ve Eğitim Kanunu. RG: 12/1/1961 Sayı: 10705
 • MEB. (2005). Öğrenci Okul Veli Sözleşmesi. Mili Eğitim Bakanlığı, 2005/92 genelge.
 • MEB. (2011). Milli Eğitim Đstatistikleri. http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2010_2011.pdf. (Erişim Tarihi: 01.10.2012 ).
 • MEB. (2010). Đlköğretim Kurumları Yönetmeliği. 10.7.2010/27637 RG. 2010/2634
 • MEB. (2011a). Hoş Geldin Öğretmenim. http://iogm.meb.gov.tr (Erişim Tarihi: 12.07.2011). MEB (2011b). Đlköğretim Okulları Đçin Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY). http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/ADEY/ADEY_KILAVUZ_07_Eylul.pdf (Erişim Tarihi: 02.10.2012).
 • Şimşek, H. (2011). Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri. Eğitim Bilimleri araştırmaları dergisi, 1 (2), 27-47.
 • Özbaş, M. (2010). Đlköğretim Okullarında Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri, Eğitim ve Bilim, 35 (156), 32-44.
 • Parlakkaya, Ç. (2010). Göçe Bağlı Olarak Đlköğretim Okullarında Yaşanan Đstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Đlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Pehlivan, Z. (2006). Resmi Genel Liselerde Öğrenci Devamsızlığı ve Buna Dönük Okul Yönetimi Politikaları (Ankara Đli Örneği), Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Reid, K. (1999). Truancy and Schools. London: Routledge 11 New Fetter Lane, EC4P 4EE google.com/boks (Erişim Tarihi: 10.07.2011).
 • Sencer, M. (1989). Toplumbilimlerinde Yöntem. Đstanbul: Beta Basım.
 • Taylı, A. (2008). Okulu Bırakmanın Önlenmesi ve Önlemeye Yönelik Uygulamalar. Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 91-104.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. C. ve Dönmez, B. (2008). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarının Sınıf Yönetimine Etkileri Üzerine Bir Çalışma. Đlköğretim Online, 7(3), 664-679.
 • Yıldız, M. ve Şanlı Kula, K. (2011). Elazığ Đlindeki Đlköğretim Đkinci Kademe Öğrencilerinin Devamsızlık Sebeplerinin Đncelenmesi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(2), 133-1
 • Yıldız, M. (2011). Đlköğretim Okulu Öğrencilerinin Devamsızlık Sebeplerinin Araştırılması (Elazığ Đli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.
 • Walter D, Hautmann C, Rizk S, Petermann M, Minkus J, Sinzig J, Lehmkuhl G, Doepfner M. (2010). Short term effects of inpatient cognitive behavioral treatment of adolescents with anxious-depressed school absenteeism: an observational study. Eur Child Adolesc Psychiatry, 19, 835–844.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ

Yazar: Faysal ÖZDAŞ

Bibtex @ { esosder82829, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {106 - 124}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÖMLEKSİZ, Mehmet Nuri and ÖZDAŞ, Faysal} }
APA GÖMLEKSİZ, M , ÖZDAŞ, F . (2014). ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 106-124. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82829
MLA GÖMLEKSİZ, M , ÖZDAŞ, F . "ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 106-124 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82829>
Chicago GÖMLEKSİZ, M , ÖZDAŞ, F . "ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 106-124
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ , Faysal ÖZDAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 124 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ , Faysal ÖZDAŞ %T ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD GÖMLEKSİZ, Mehmet Nuri , ÖZDAŞ, Faysal . "ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ EĞİTİM DENETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 106-124.