Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 48, Sayfalar 27 - 46 2014-09-10

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TECHNOLOGY BASED EDUCATION ON SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abuzer AKGÜN [1] , Mustafa ÖZDEN [2] , Ayhan ÇİNİCİ [3] , Ayça ASLAN [4] , Sinem BERBER [5]

356 467

The purpose of this study was to investigate the effect of technology based education on scientific process skills and academic achievements. The study was carried out during the spring semester of 2012-2013 academic years. Pre-Experimental design was used as a method. The sample group consisted of sixty four primary school students' of 8th grade. Thirty two of them were in the intervention group. Several instructional implications were designed with regard to the unit of ̋ Humans and Energy Relations ̏ and these implementations lasted for four weeks in both intervention and control group. Students who took part in the intervention group were given some extra technology supported activities as well as currently prevailing science education programme. An academic achievement test with 39 questions and scientific process skills test with 26 questions were used in order to collect data. According to the results, it was concluded that there were some positive effects of technology based education on students' scientific process skills and academic achievements. Additionally, enriched activities were more effective than those activities which already took part in the science education programme. Key words: Technology based instruction, Science education, Scientific process skills, Academic achievement.
Bu araştırmada teknoloji destekli öğretimin 8. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi amacıyla amaçlanmıştır. Araştırmada son test kontrol gruplu zayıf deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kâhta Akıncılar Ortaokulunda öğrenim gören 64(32 deney,32 kontrol) 8.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney ve Kontrol grubunda "Canlılar ve Enerji İlişkileri'' Ünitesi için dörder haftalık öğretim süreci tasarlanmış ve uygulanmıştır. Ünite konuları deney grubunda mevcut öğretim programının belirlemiş olduğu etkinliklere ek olarak teknoloji destekli etkinlikler kullanılarak işlenmiş, kontrol grubunda ise mevcut öğretim programın belirlediği etkinliklerle öğretim gerçekleşmiştir. Veri toplama aracı olarak 39 soruluk akademik başarı testi ile 26 sorudan oluşan bilimsel süreç becerileri testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre teknoloji destekli öğretimin 8. sınıf öğrencilerinin fen dersindeki akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları mevcut programda belirtilen etkinliklerle birlikte teknolojik destekli etkinlikler kullanılarak zenginleştirilen öğretimin, sadece programda yer verilen etkinliklerin uygulanmasına oranla daha arttırdığını ve bilimsel süreç becerilerini geliştirdiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Teknoloji Destekli Öğretim, Fen Eğitimi, Bilimsel Süreç Becerileri, Akademik Başarı
 • Akdağ, M.(2006). Eğitimde Materyal Kullanımı. web.inonu.edu.tr/~makdag/materyal.ppt.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. The Turkish Online Journal Of Education Technology-TOJET. C.2, S.1.
 • Aydın, M.and Çepni,S.(2011).Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Geliştirilen Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi(PTÖY) Konulu Bir Destek Programı,Türk Fen Eğitimi Dergisi,8(4),55-68
 • Aydoğdu, B.(2006).İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
 • Bayram, H., Patlı, U.H. ve Savcı, H. (1998). Fen Öğretiminde Öğrenme Halkası Modeli. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 31-40.
 • Binici, H. ve Arı, N. (2004). Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3). s.383-396
 • Budak, Y. ve Demirel, Ö. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi Dergisi, (33), 62-81
 • Büyüköztürk, Ş. (2008) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem-a.
 • Collier, K. G., Paula, F.J. & Goff, R.J. (1971). Colleges of Education Learning Programmes: A proposal (Working Paper No.5). Washington, DC: Commission on Instructional Technology
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Kümeleme Analizi, Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586
 • Çepni, S., Ayas.A, Johnson. D., ve Turgut, M.F. (1996). Fizik öğretimi, Ankara. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, 31–44.
 • Çetin,O. Ve Günay,Y.(2010).Fen Eğitiminde Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C.03,N.38,S.19-34.
 • Dhillon, A. S. (1996). Obtaining an understanding of investigative work in school science. Paper presented at the Australian Science Education Research Association Conference, Canberra, Australia.
 • Emiroğlu, G. (2002). İlköğretimde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E.ve Öngel-Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi. İzmir: Dinazor kitapevi
 • Fidan,N.K.(2008).İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri.Kuramsal Eğitim Bilim.1(1),48-61
 • Fisher,M.(2000).Computer Skills of İnitial Teacher Education Students.Journal of İnformation Tecnology for Teacher Education,9(1),109-123.
 • Gagné, . M. (1987). (Editör). Introduction. Instructional technology: Foundations New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gagné, . M., Briggs, L. ve Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
 • Goetsch, D. L. (1984). “Impact of technology on curriculum and delivery strategies in vocational education.” in Shulman, Carol Herrnstadt. (Ed.) Adults and the Changing
 • Gönen, S. & Basaran, B. (March2013). Evaluation of students‟ views about the use of SCO M (Sharable Content Object Reference Model)-compatible materials in physics teaching. Educational Research and Reviews, Vol. 8(6), 234-249.
 • Gripenberg, P. (2006). An Informational versus Network Perspective on the Information Society. The Information Society, 22: 117–120, Copyright Taylor & Francis Group,LLC.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2008). Öğretim ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerası'nın Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41(2), 209-236.
 • Güven,G., ve Sülün,Y.(2012).Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi.Türk Fen Eğitimi Dergisi.Yıl 9,S.1,s.68-79
 • İşman A., (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem-A yayıncılık 1. Baskı, Ankara. Kaptan, F. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanmayla ilgili yeterlikleri üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim Dergisi, 311, 39-47.
 • Karar, E. E. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , 161 s., Aydın.
 • Kıncal, . Y. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kocacık, F., (2003). Bilgi Toplumu ve Türkiye. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. Mayıs, C.27 No:1 1-10. Korkmaz,G.,and Yeşil, .(2011).Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının,Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya ilişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi.G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,C.3,s(1),201-229
 • Liang,Jia-Chi.(2002). Exploring Scientific Creativity of Eleventh grade students in Taiwan.Yayınlamamış Doktora Tezi,The Üniversity of Texas at Austin.
 • Lim, C. P. ve Khine, M. S. (2006). Managing barriers to teachers barriers to ICT integration in Singapore schools information and communication technologies, Journal of Technology and Teacher Education, 14(1). s.97-125
 • Mayya, S. (2007). Integrating new technology to commerce curriculum: How to overcome teachers‟ resistance, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(1). s.8-14
 • Middlehurst, R. (1999). New Realities for Leadership and Governance in Higher Education. Tertiary Education and Management. V.5, pp. 307-329.
 • Olakulehin, F. K. (2007). Information and Communication technologies in teacher training and professional development in Nigeria, Anadolu Üniversitesi, Turkish Online Journal of Distance Education, 8(1). Article 11
 • Orlich, D.C., Harder, R.J., Callahan, R.C. & Gibson, H.W., (2001). Teaching Strategies; A Guide to Better Instruction, New York, Houghton Mifflin Company
 • Ostlund,K.L.(1992).Science Process Skills:Assesing hands-on student performance.New York:Addison-Wesley.
 • Ozan, C. (2009). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Açısından Yeterlilikleri (Erzurum İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Özkal,N., Güngör,A.ve Çetinöz,D.(2004).Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Öğrencilerin Bu Derse Yönelik Tutumları,Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi Dergisi.40,600-615
 • Renshaw, C. E., & Taylor, H.A. (2000). The educational effectiveness of computer-based instruction. Computers & Geosciences, 26, 677-682. Roburison, E., Adewig, B.H., Strickiand, M.P., & Boschung, M.D. (1987). Enhancement of self-esteem through the use of computer-assisted instruction. Journal of Educational Research, 80, 314-316.
 • Rugayah, H., Hashim, H. & Wan, N. M. (2004). Attitudes toward learning about and working with computers of students at unit. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3(2). 24-35.
 • Savaş, S. ve Arıcı N.(2009). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde İki Farklı Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS‟09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük.
 • Tella, A., Toyobo, O. M., Adika, L. O. ve Adeyinka, A. A. (2007). An assessment of secondary school teachers‟ use of ICTs: Implication for further developments of ICT‟s use in Nigerian secondary schools, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(3). s.5-17
 • Temiz, Burak Kağan.(2004).‟‟Bilimsel Süreç Becerileri‟‟http://www.onlinefizik. The American Association fort he Advancement of Science(AAAS,2005).Science for all Americans.http://www.project2061.org/publications/sfaa/default.htm
 • Tokur, F. 2011. TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bitkilerde büyüme – gelişme konusunu anlamalarına etkisi. Yüksek lisans tezi (basılmamış), Adıyaman Üniversitesi, 105 s, Adıyaman.
 • Uşun, Salih.(2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Walters,Y.B.and Soyibo,K.(2001).An Analysis of High School Students‟Performance on Five İntegrated Science Process Skills. Research in Science and Tecnological Education.v.19,n.2
 • Wilke, . .and Straits,W.j.(2005).Practical Advice for Teaching Inguıry-Baced Science Prcess Skills İn The Biological Science. The American Biology Teacher, v. 67, n. 9,534-540.
 • Williams, H. S. & Kingham, M. (2003). Infusion of technology into the curriculum Journal of Instructional Psychology, 30(3), 178-184.
 • Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. 8. Baskı. Nobel Yay. Ankara.
 • Yeşil, . (2006). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 61-78 (2006).
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, (1), 155-167
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abuzer AKGÜN

Yazar: Mustafa ÖZDEN

Yazar: Ayhan ÇİNİCİ

Yazar: Ayça ASLAN

Yazar: Sinem BERBER

Bibtex @ { esosder82847, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {27 - 46}, doi = {10.17755/esosder.97729}, title = {TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {BERBER, Sinem and ÖZDEN, Mustafa and ASLAN, Ayça and ÇİNİCİ, Ayhan and AKGÜN, Abuzer} }
APA AKGÜN, A , ÖZDEN, M , ÇİNİCİ, A , ASLAN, A , BERBER, S . (2014). TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 27-46. DOI: 10.17755/esosder.97729
MLA AKGÜN, A , ÖZDEN, M , ÇİNİCİ, A , ASLAN, A , BERBER, S . "TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 27-46 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6162/82847>
Chicago AKGÜN, A , ÖZDEN, M , ÇİNİCİ, A , ASLAN, A , BERBER, S . "TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 27-46
RIS TY - JOUR T1 - TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Abuzer AKGÜN , Mustafa ÖZDEN , Ayhan ÇİNİCİ , Ayça ASLAN , Sinem BERBER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.97729 DO - 10.17755/esosder.97729 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 46 VL - 13 IS - 48 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.97729 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.97729 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ %A Abuzer AKGÜN , Mustafa ÖZDEN , Ayhan ÇİNİCİ , Ayça ASLAN , Sinem BERBER %T TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 48 %R doi: 10.17755/esosder.97729 %U 10.17755/esosder.97729
ISNAD AKGÜN, Abuzer , ÖZDEN, Mustafa , ÇİNİCİ, Ayhan , ASLAN, Ayça , BERBER, Sinem . "TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 48 (Eylül 2014): 27-46. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.97729