Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 48, Sayfalar 69 - 89 2014-09-10

TEACHER CANDIDATES' VIEWS ABOUT USING MUSEUMS IN SOCIAL STUDIES EDUCATION
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tuğba SELANİK AY [1] , Nuray KURTDEDE FİDAN [2]

610 813

There are a lot of advantages using museums in social studies education. This study aims to determine teacher candidates' views about using museums in social studies education. This study conducted with 72 teacher candidates in Afyon Kocatepe University, primary teacher education and social studies education department. Data were collected by researchers via a questionnaire which consisted of 9 open-ended questions. Descriptive analysis technique of qualitative research approaches was used for data analysis. Research findings were themed, frequencies whether the teacher candidates' views were direct quotations. Teacher candidates explained their views about using museums in Turkey, museum officials, advantages using museums in social studies education, activities for using in museums and their expactations' about museum officials. The research findings are discussed and recommendations were presented.
Müzelerin Sosyal Bilgiler eğitiminde kullanılmasının pek çok yararı vardır. Bu araştırma öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler dersinde müzelerden yararlanmaya ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler öğretmenliğine devam eden 72 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Tarama modeliyle gerçekleştirilen bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 9 adet açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgular temalara ayrılarak frekansları ile birlikte tablolaştırılmış bunun yanı sıra öğretmen adaylarının görüşlerinden doğrudan alıntılar gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları Türkiye'de müzelerden yararlanılma durumuna, müze yetkililerine, müzelerden yararlanmanın Sosyal Bilgiler dersi açısından katkılarına, müzelerde yapılabilecek etkinliklere ve müze yetkililerinden beklentilerine ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdir. Sonuçlar tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
 • Adıgüzel, Ö. (2006). Okul Dışında Farklı Bir Öğrenme Ortamı Olarak Çocuk Müzeleri. Bilim Eğitim Toplum Dergisi, 4(14), 32-41.
 • Alakuş, A. O., Mercin, L. (2005). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Programlarının Müze Eğitimi ve Uygulamaları Dersi Açısından Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 8, 1-10.
 • Arıkan, A. (2001). Yedi On iki Yaş Arası Çocuklara Çizgi Film Yöntemi ile Müze Eğitiminin Verilmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Belen, F. (1992). İlk ve Orta Öğretimde Arkeoloji Müzelerinde Eğitim Sorumluluklarının Belirlenmesi–Çözüm Üzerine Bir Deneme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Benuğur, P. (2000). Arkeoloji Müzelerinin Çocuklara Yönelik Faaliyetleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Cabral, G., Fritzen, C., Leite, M. I. (2010). Museum Without Walls: Imagining New Formative Spaces. US-China Education Review, 7 (11), 106-112.
 • Çetin, Y. (2002). Çağdaş Eğitimde Müze Eğitiminin Rolü ve Önemi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 8, 57-61.
 • Güler, A. (2009). Programlı ve Etkili Bir Müze Gezisi İçin Geliştirilen Müze Eğitim Paketinin Etkililiğinin Ölçülmesi (Ankara İli İlköğretim I. Kademe 3. Sınıf Sanat Etkinlikleri Dersi Örneği). (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gökmen, C. O. (2004). İlköğretim 1. Kademede Müzelerin Öğretim Ortamı Olarak Yeri. (Tezsiz yüksek lisans projesi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Henderson, T. Z., Atencio, D. J. (2007). Integration of Play, Learning, and Experience: What Museums Afford Young Visitors. Early Childhood Educ J, 35, 245–251.
 • İlhan, A., Artar, M., Okvuran, A. & Karadeniz, C. (2011). Müze Eğitim Modülü. Ankara: MDGF UNICEF Yayını.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. McLeod, J., Kilpatrick, K. M. (2000). Exploring Science at the Museum. Educational Leadership, 58, 59–6
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. (2nd ed.). California: Sage Publication.
 • Okvuran, A. (2012). Müzede Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Türkiye’de Gelişimi. Eğitim ve Bilim, 37 (166), 170-180.
 • Oruç, S., Altın, B. N. (2008). Müze Eğitiminde Yaratıcı Drama. Efdergi, 35 (3). 125-141.
 • Önder, A., Abacı, O., Kamaraj, I. (2009). Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 25.
 • Özsoy, V. (2002). Sanat (Resim) Eğitiminde Müze ve Okul İş Birliği ve Müzeye Dayalı Bazı Öğretim Yöntemleri, Millî Eğitim Dergisi, 153-154.
 • Özsoy, V., Mercin, L. (2003). Sanat (Resim) Eğitiminde Müzelerin Kullanılmasında İlgili Kurum Ve Kuruluşların Karşılıklı Görev ve Yükümlülükleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1). Safran, M. (2002). Orta Öğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminin Yapı ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma. Türk Yurdu, 22 (175), 73-79.
 • Talboys, G. K. (2010). Using museum as an educational resource. Ashgate Publishing Limited. erişim http://books.google.com.tr/books?id=PfJNblWM5bEC&printsec= frontcover&dq=using+museum+as+an+educational+resource&hl=tr&sa=X&ei=DEafUejLE cmxhAfvyIC4DA&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=using%20museum%20as%20an %20educational%20resource&f=false
 • Talboys, G. K. (2005). Museum Educator’s Handbook. Ashgate Publishing Limited. erişim http://books.google.com.tr/books?id=8DBDCD7FJ8MC&printsec=frontcover&source=gbs_ ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • Tezcan Akahmet, K., Ödekan, A. (2006). Müze Eğitiminin Tarihsel Gelişimi. İTÜ Dergisi Sosyal Bilimler, 3 (1), 47-58.
 • Tokcan, H. (2002). Orta Öğretim Coğrafya Programında Yer Alan Nüfus Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Topallı, K.Ö. (2001). İlk ve Orta Dereceli Okullarda Güzel Sanatlar Eğitimi Kapsamında Müze Eğitiminin Rolü ve Önemi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tunç, A.(2006). Gezi-Gözlem Yönteminin Coğrafya Eğitim – Öğretimindeki Önemi, Öğrenci Başarısına Etkisi ve Diğer Öğretim Yöntemleriyle Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., Şeker, M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(3), 21-39.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuğba SELANİK AY

Yazar: Nuray KURTDEDE FİDAN

Bibtex @ { esosder82849, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {69 - 89}, doi = {10.17755/esosder.39452}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {AY, Tuğba SELANİK and FİDAN, Nuray KURTDEDE} }
APA AY, T , FİDAN, N . (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 69-89. DOI: 10.17755/esosder.39452
MLA AY, T , FİDAN, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 69-89 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6162/82849>
Chicago AY, T , FİDAN, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 69-89
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Tuğba SELANİK AY , Nuray KURTDEDE FİDAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.39452 DO - 10.17755/esosder.39452 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 89 VL - 13 IS - 48 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.39452 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.39452 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Tuğba SELANİK AY , Nuray KURTDEDE FİDAN %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 48 %R doi: 10.17755/esosder.39452 %U 10.17755/esosder.39452
ISNAD AY, Tuğba SELANİK , FİDAN, Nuray KURTDEDE . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 48 (Eylül 2014): 69-89. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.39452