Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 48, Sayfalar 108 - 130 2014-09-10

THE EXAMİNATİON OF HİGH SCHOOL TEACHERS' POSİTİVE SCHOOL MANAGEMENT and ORGANİZATİONAL COMMİTMENT PERCEPTİON LEVELS
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ

Abdullah ADIGÜZEL [1] , Halil KARADAŞ [2]

353 423

This research aims to determine the relationship between positive school management and organizational commitment levels of teachers working at high schools in Şanlıurfa and to investigate in terms of various variables. Some factors affecting teachers' perception levels of Positive School Management and Organizational Commitment have been identified. In this context, school types differed at teachers' perception levels of Positive School Management not Organizational Commitment. While there is no significant difference at perception level of Positive School Management related to gender variable, there is significant difference at perception level of Organizational Commitment. Graduation faculty variable significantly differed at teachers' perception levels of Positive School Management, not Organizational Commitment. On the other hand, the variables of "Our school is suitable for learning in terms of the physical and technological infrastructure", "Mainly school management style" "Teachers' participation in school management decisions", and "Education level" significantly differ at both perception level of Positive School Management and Organizational Commitment. Professional seniority variable significantly differed at teachers' Organizational Commitment not Positive School Management. Keywords: Positive School Management, Organizational Commitment, High School, School, Teacher.
Bu araştırma, Şanlıurfa il merkezindeki liselerde görev yapan öğretmenlerin Pozitif Okul Yönetimi ile Örgütsel Bağlılık Algı Düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin Pozitif Okul Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Algı Düzeylerini etkileyen bazı faktörler tespit edilmiştir. Bu bağlamda "Okul türleri" öğretmenlerin Pozitif Okul Yönetimi Algı Düzeylerinde farklılaşırken, Örgütsel Bağlılık Algı Düzeylerinde farklılaşmamaktadır. "Cinsiyet" değişkenine ilişkin, Pozitif Okul Yönetimi Algı Düzeyinde anlamlı farklılaşma görülmezken, Örgütsel Bağlılık Algı Düzeyinde ise anlamlı düzeyde farklıklaşma görülmüştür. "Mezun olunan fakülte değişkeni", öğretmenlerin Pozitif Okul Yönetimi Algı Düzeylerinde anlamlı düzeyde farklılaşırken, Örgütsel Bağlılık Algı Düzeyinde ise farklılık göstermemektedir. Diğer yandan "Okulumuz fiziksel ve teknolojik altyapısı açısından öğrenme için uygundur", "Okul yönetiminizin ağırlıklı yönetim stili", "Okul yönetiminin karar verirken öğretmenlerin görüşlerine başvurması" ve "Eğitim düzeyi" değişkenleri, hem Pozitif Okul Yönetimi Algı Düzeyi hem de Örgütsel Bağlılık Algı Düzeyinde anlamlı düzeyinde farklılaşmaktadır. "Mesleki kıdem" değişkeninde ise, öğretmenlerin Pozitif Okul Yönetimi Algı Düzeyinde farklılaşma olmazken, Örgütsel Bağlılık Algı Düzeyinde anlamlı düzeyde farklıklaşma göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Pozitif Okul Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, Ortaöğretim, Okul, Öğretmen
 • Adıgüzel, A ve Sağlam, M. (2009). Öğretmen Eğitiminde Program Standartları ve Akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3): 83-103.
 • Atay, S. (2006). Kariyer Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balay, R. (2011). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/127/887.pdf (İndirme Tarihi: 12.11.2011)
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. (9. Baskı) Ankara: Pegem Akademi
 • Çankaya, İ.H. ve Aküzüm, C. (2010). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin İletişim Kurma Düzeyleri ile Yöneticilerinin Destekleyici Liderlik Rolleri Arasındaki İlişki. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 49-57.
 • Çelikten, M. (2004). Bir Okul Müdürünün Günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 123-135.
 • Demir, K. (2011). Pozitif Örgüt Araştırmaları. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. Uluslararası EDergi, Aralık- 1 (2), 85-98.
 • Dönmez, B. (2007). Pozitif Yönetim ve Okul Yöneticileri. Eğitime Bakış Dergisi, 3(8): 28–33.
 • Durna, U. ve Eren, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2): 210-219.
 • Eryılmaz, A. ( 2011). Yetişkin Öznel İyi Oluşu ile Pozitif Psikoterapi Bağlamında Birincil ve İkincil Yetenekler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 14: 17-28.
 • Karahan, A. (2008). Hastanelerde Liderlik ve Örgütsel Bağlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (1): 145-162.
 • Keleş, N. (2011). Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2): 343-350.
 • Kesken, J. ve Ayyıldız, N.A. (2011). Öteki Liderlik. (1. Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Murat, G. ve Açıkgöz, B. (2007). Yöneticilerin Örgüt Kültürü Algılamalarına İlişkin Bir Analiz: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği. Zonguldak Karaelmas Üniversitresi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5): 1–20.
 • Stum, D. L. (1999) Workforce Commitment: Strategies For The New Work Order. Strategy & Leadership, 27 (1): 5-7.
 • Şanlı, Ö. (2009). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Pozitif Yönetim Yaklaşımlarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Tayfun, A., Palavar, K., Çöp, S. (2010). İş görenlerin Eğitim ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (4): 3-18.
 • Yılmaz, A., Ceylan, Ç.B. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranış Düzeyleri ile Öğretmenlerin İş Doyumu İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2): 277-394.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah ADIGÜZEL

Yazar: Halil KARADAŞ

Bibtex @ { esosder82851, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {108 - 130}, doi = {10.17755/esosder.86953}, title = {ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KARADAŞ, Halil and ADIGÜZEL, Abdullah} }
APA ADIGÜZEL, A , KARADAŞ, H . (2014). ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 108-130. DOI: 10.17755/esosder.86953
MLA ADIGÜZEL, A , KARADAŞ, H . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 108-130 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6162/82851>
Chicago ADIGÜZEL, A , KARADAŞ, H . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 108-130
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ AU - Abdullah ADIGÜZEL , Halil KARADAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.86953 DO - 10.17755/esosder.86953 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 130 VL - 13 IS - 48 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.86953 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.86953 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ %A Abdullah ADIGÜZEL , Halil KARADAŞ %T ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 48 %R doi: 10.17755/esosder.86953 %U 10.17755/esosder.86953
ISNAD ADIGÜZEL, Abdullah , KARADAŞ, Halil . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 48 (Eylül 2014): 108-130. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.86953