Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 48, Sayfalar 131 - 147 2014-09-10

REPRODUCTION OF PATRIARCHAL HEGEMONY IN MEDIA TEXTS
ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE

Necla MORA [1]

502 862

Abstract Human history has witnessed the establishment of male domination. Men power on ownership, religion, moral values signify an understanding on legitimacy approved by society caused by reproduction of patriarchal power. Thus, the patriarchal power is a male-dominated structure formed in accordance with the interests of the goverment and finds its source of life in general public, practitioner of the social norms. At the same time, the patriarchal structure, maintaining the Status Quo, provides convenience to those who intend to keep and continue their power/authority. The patriarchal social structure works according to the domination of men. Patriarchal structures , especially in the societies where the monotheistic religions are accepted, reign as inversely proportional to the level of civilization. It is considered that the lineage continues over men. The perception adopting that the man is seed and the woman is soil, reduces the woman to a carrier to maintain the human race.This makes great impact on the understanding of human relations . Social and legal norms , are made up and applied within the framework of this understanding in order to maintain the social order. This is considered normal within the framework of social order. The socialization is realized on the basis of this understanding and the values are reproduced accordingly . Male-dominated actions realized by communication through the media , reproduce the patriarchal social understanding . This study takes the reproduction and the construction of hegemony of the goverment performed through the men as the subject matter and its purpose is to reveal the role of patriarchal discourse on the power/domination relations constructed and reproduced in the media texts.The patriarchal understanding in the historical process of social and political construction of the societies with monotheistic religions ,has undergone and undergoing change and transformation in line with the level of development and the functioning of democracy.The patriarchal understanding and social practises are dominant features mainly in rural areas of Turkey where the traditional way of living is prevailing and this patriarchal approach is being transported to large cities and developed European countries by internal and external migration .Method of the study is focused on the commentary of patriarchy and power concepts represented by male dominance and how the power relations are established and reproduced as communicative action will be discussed according to the theory of hegemony and the sociological analysis of the films " 40 sq.m. Germany" will be made according to the theory of hegemony . Key Concepts: Patriarchal Structure, Social / Legal Norms, Male Dominant Perspective, Gender.
Öz İnsanlık tarihi, erkek egemenliğinin inşa edilmesine tanıklık etmiştir. Mülkiyette, dinde, ahlakta, yönetimde erkek iktidarı, Ataerkil yapılanmanın kendini yeniden üreterek topluma onaylatmasından meşruiyetini alan bir anlayıştır. Dolayısıyla Ataerkil yapı, iktidarın çıkarlarına göre oluşturulmuş yaşam kaynağını sosyal normların uygulayıcısı olan kamuoyundan alan erkek egemen bir yapılanmadır. Ataerkil yapının sürdürülmesi aynı zamanda statükonun devamını sağladığından gücü/iktidarı elinde bulunduranların bu gücü/iktidarı sürdürmelerine kolaylık sağlar. Ataerkil toplumsal yapı erkeklerin üstünlüğü anlayışına göre işler. Özellikle tek tanrılı dinlerin kabul edildiği toplumlarda Ataerkil yapılanmalar, toplumun uygarlık düzeyi ile ters orantılı olarak hüküm sürer. Soyun erkek üzerinden yürüdüğü kabul edilir. Erkek tohum, kadın toprak algılaması, kadını, insan soyunu sürdürmek için taşıyıcı konumuna indirger. Bu anlayış insan ilişkilerini büyük ölçüde etkiler. Toplumsal düzenin sağlanması için oluşturulan sosyal ve hukuksal normlar, bu anlayış çerçevesinde oluşur ve uygulanır. Toplumsal düzen bu anlayış çerçevesinde normal kabul edilir. Sosyalleşme buna göre gerçekleşir ve değerler bu anlayışa göre yeniden üretilir. Medya üzerinden iletişimsel anlamda gerçekleştirilen erkek egemen eylemler, ataerkil toplumsal anlayışı yeniden üretir. İktidarın erkek üzerinden yürüttüğü hegemonyanın medya metinlerinde inşa edilmesi ve yeniden üretilmesinin incelenmesini konu olarak ele alan bu çalışmanın amacı, medya metinleri üzerinden inşa edilen ve yeniden üretilen güç/iktidar ilişkilerinde ataerkil söylemin rolünü ortaya koymaktır. Tarihsel süreç içinde tek tanrılı dinlerin olduğu toplumların sosyal ve siyasal yapılanmasında görülen ataerkil anlayış, toplumların gelişmişlik düzeyi ve demokrasinin işleyiş yapısıyla paralel olarak değişim ve dönüşüm geçirmiş ve geçirmektedir. Türkiye toplumunda ağırlıklı olarak geleneksel yaşam tarzının egemen olduğu kırsal kesimde baskın olarak görülen ataerkil anlayış ve sosyal uygulamalar, iç ve dış göçlerle büyük kentlere ve gelişmiş Avrupa ülkelerine taşınmaktadır. Çalışmanın yöntemi, erkek egemenliğinin temsil edildiği, ataerkil yapılanmadaki ataerkillik (Patriarchy) ve iktidar kavramları açıklanarak, hegemonya kuramına göre iletişimsel eylem olarak iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğu ve yeniden üretildiği tartışılacak ve '40 Metrekare Almanya' filminin hegemonya kuramına göre toplumbilimsel çözümlemesi yapılacaktır. Anahtar Kavramlar: Ataerkil Yapı, Sosyal/Hukuksal Normlar, Erkek Egemen Bakış Açısı, Toplumsal Cinsiyet.
 • Akal, C. B. (1998), İktidarın Üç Yüzü, Ankara, Dost Kitapevi.
 • Althusser, L. (1994) İdeolji ve devletin ideolojik Aygıtları, Yusuf Alp, Mahmut Özışık (Çev.), 4. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Barrett, M. (1996) Marx‟tan Foucault‟ya İdeoloji, Ahmet Fethi (Çev.), İstanbul: Sarmal Yayınevi. Berger, A. A. (1996), Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, 2. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayınları.
 • Berktay, F. (1996), Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Caner, E. (2004) Kutsal Fahişeden Bakire Meryem‟e Toprak ve Kadın, İstanbul: Su Yayınları.
 • Çam, Ş. (2008), Medya Çalışmalarında İdeoloji, Ankara: De Ki Yayınları.
 • Connell, R. W. (1998), Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Cem Soydemir (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Delaney, C. (2001), Tohum ve Toprak, Selda Somuncuoğlu ve Bora Aksu (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demir, Ö. ve Acar, M. (1997) Sosyal Bilimler Sözlüğü, 3. Baskı, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Devran, Y. (2004), Haber Söylem İdeoloji, İstanbul: Başlık Yayınları.
 • Marshall, T. (1997), Hükmeden Erkek Boyun Eğen Kadın, Gülden Şen (Çev.), İstanbul: Altın Yayınları.
 • Mora, N. (2005), "Kitle İletişim Araçlarında Yeniden Üretilen Cinsiyetçilik ve Toplumda Yansıması", Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, www. insanbilimleri.com.
 • Sennett, R. (2011), Otorite, Kamil Durand (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Özcan, M. T. (1998) İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, İstanbul: Özne Yayınları.
 • Türk dil Kurumu (1988) Türkçe Sözlük, Cilt I-II, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Williams. R. (2006) Anahtar Sözcükler, Savaş Kılıç (Çev.), 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. Electronic references
 • Academic dictionaries and encyclopedias, http://universal_lexikon.deacademic.com/43360/Patriarchat (2013).
 • Öğün, A. (1998), „Türkiye‟de Adam Öldürme Suçunda Etkili Olan Bazı sosyal/ Kültürel Özelliklere İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma‟, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 1, http://www.pa.edu.tr/app_documents/d478b2ad-3813-4555-96296332f8cf8d33/cms_statik/_dergi/1998/2/73-84.pdf (20.10.2013).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Necla MORA

Bibtex @ { esosder82852, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {131 - 147}, doi = {10.17755/esosder.72454}, title = {ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE}, key = {cite}, author = {MORA, Necla} }
APA MORA, N . (2014). ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 131-147. DOI: 10.17755/esosder.72454
MLA MORA, N . "ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 131-147 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6162/82852>
Chicago MORA, N . "ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 131-147
RIS TY - JOUR T1 - ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE AU - Necla MORA Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.72454 DO - 10.17755/esosder.72454 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 147 VL - 13 IS - 48 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.72454 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.72454 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE %A Necla MORA %T ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 48 %R doi: 10.17755/esosder.72454 %U 10.17755/esosder.72454
ISNAD MORA, Necla . "ATAERKİL HEGEMONYANIN MEDYA METİNLERİNDE". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 48 (Eylül 2014): 131-147. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.72454