Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 48, Sayfalar 200 - 215 2014-09-10

LONELINESS ON UNIVERSITY STUDENTS: AN EMPIRICAL RESEARCH AT AKDENIZ UNIVERSITY
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Özlem YALAZ SEÇİM [1] , Özer ALPAR [2] , Seden ALGÜR [3]

541 1260

Loneliness is a complicated situation and it is difficult to define it. It increases lack of confidence of the person and make his life difficult. Loneliness has a strong relationship with some variables such as age and gender. It is determined by social-economic structure. This research was done to determine loneliness level of students at 3 different programs of Akdeniz University Vocational School of Social Sciences and to find out whether some demographical variables are effective on loneliness. A survey which contains UCLA Loneliness Scale was used on 348 students and %54 of them took loneliness point over average. According to one way anova results the program that students study at, monthly revenue, owning personal computer and having internet connection at living place have significant effect on loneliness points.
Yalnızlık tanımlanması güç ve karmaşık bir durumdur. Bireyin çevresine olan güvensizliğini arttırarak uyumunu ve yaşamını zorlaştırmaktadır. Yalnızlık yaş, cinsiyet gibi değişkenlerle yakından ilişkili olup büyük ölçüde sosyo-ekonomik yapı tarafından belirlenir. Bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 3 farklı bölümünde okuyan öğrencilerin yalnızlık seviyeleri belirlemek ve bazı demografik değişkenlerin etkisinin ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 348 öğrenciye UCLA Yalnızlık Ölçeği içeren anket uygulanmış ve örneklemin %54'ünün ortalamanın üzerinde yalnızlık puanı aldığı tespit edilmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizlerine göre öğrencinin okuduğu bölüm, aylık olarak eline geçen gelir, kendine ait bilgisayar olup olmaması ve yaşadığı yerde internet bağlantısı olup olmaması ile alınan yüksek yalnızlık puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
 • Bilgen, S. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Bazı Değişkenlerin Uyum Düzeylerine Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Bilgi, A. (2005). Bilgisayar Oyunu Oynayan ve Oynamayan İlköğretim Öğrencilerinin Saldırganlık, Depresyon ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Buluş, M. (1996). Ergen Öğrencilerde Denetim Odağı ve Yalnzılık Düzeyi İlişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Buluş, M. (1997). “Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, ss. 82-90.
 • Cutrona, C.E. (1982). Transition to change: Loneliness and the Process of Social Adjustment, In Ed. L.A. Peplau and D. Perlman, Loneliness: Loneliness: A Sourcebook of Current Theory Research and Therapy, ss. 291-309, New York: Wiley.
 • Çeçen, A.R. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), ss.180-190.
 • Çeçen, A.R. (2008). “Öğrencilerin Cinsiyetlerine ve Anababa Tutum Algılarına Göre Yalnızlık ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), ss. 415-431. Demir, A. (1989). “UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği”, Türk Psikoloji Dergisi, 7(23), ss. 14-18.
 • Demir, A. (1990). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M.Z. (2009). “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, ss. 271-277.
 • Gierveld, J. (1987). “Developing and Testing a Model of Loneliness”, Journal of Personality and Social Psychology, 53, ss. 119-128.
 • Karaoğlu, N., Avşaroğlu, S. ve Deniz, M.E. (2009). “Yalnız mısın? Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinde Yalnızlık Düzeyi ile İlgili Bir Çalışma”, Marmara Medical Journal, 22(1), ss. 19Kılınç, H. (2005). Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri ve Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmes”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kılınç, H. ve Sevim, S.A. (2005). “Ergenlerde Yalnızlık ve Bilişsel Çarpıtmalar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), ss.67-89.
 • Kozaklı, H. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılmazı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Le Roux, A. ve Connors, J. (2001). “A Cross-Cultural Study Into Loneliness Amongst University Students”, South African Journal of Psychology, 31, ss. 46-57.
 • Medore, N. Woodward, J.C. Ve Larson, J. (1987). “Adolescent Loneliness: A Cross-Cultural Comparison of American and Asian Indians”, International Journal of Comparative Sociology, 21, ss. 391-402.
 • Peplau, L.A. Ve Perlman, D. (1982). Perspectives on Loneliness, In Ed. L.A. Peplau and D. Perlman, Loneliness: A Sourcebook of Current Theory Research and Therapy, ss. 206-223, New York: Wiley.
 • Russell, D. (1996). “The UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, Validity and Factor Structure”, Journal of Personality Assessment, 66, ss.20-40.
 • Russell, D., Peplau, L.A. ve Cutrona, C.E. (1980). “ The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and Discriminant Validity Evidence”, Journal of Personality and Social Psychology, 39, ss. 472-480.
 • Russell, D., Peplau, L.A. ve Ferguson, M.L. (1978). “Developing a Measure of Loneliness”, Journal of Personality Assessment, 42, ss. 290-294.
 • Saraçoğlu, Y. (2000). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Schumaker, J.F. (1993). Adolescence an Introduction. Brown and Benmarck Pub. Wisconsin.
 • Sinclair, S.L., ve Nelson, E.S. (1998). “The impact of parental divorce on college students’ intimate relationships and relationship beliefs”, Journal of Divorce and Remarriage, 29 (1/2), ss. 1031
 • Taylor, S.E., Peplau, L.A. Ve Sears, D.O. (1994). Social Psychology (8 th ed.), Eglewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Yaparel, R. (1984). Sosyal İlişkilerde Başarı ve Başarısızlık Nedenlerinin Algılanması ile Yalnızlık Arasındaki Bağlantı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, M. (2007). Şiddete Başvuran ve Başvurmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri ve Akran Baskısı Düzeyleri Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özlem YALAZ SEÇİM

Yazar: Özer ALPAR

Yazar: Seden ALGÜR

Bibtex @ { esosder82856, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {200 - 215}, doi = {10.17755/esosder.51995}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {SEÇİM, Özlem YALAZ and ALPAR, Özer and ALGÜR, Seden} }
APA SEÇİM, Ö , ALPAR, Ö , ALGÜR, S . (2014). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 200-215. DOI: 10.17755/esosder.51995
MLA SEÇİM, Ö , ALPAR, Ö , ALGÜR, S . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 200-215 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6162/82856>
Chicago SEÇİM, Ö , ALPAR, Ö , ALGÜR, S . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 200-215
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA AU - Özlem YALAZ SEÇİM , Özer ALPAR , Seden ALGÜR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.51995 DO - 10.17755/esosder.51995 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 215 VL - 13 IS - 48 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.51995 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.51995 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA %A Özlem YALAZ SEÇİM , Özer ALPAR , Seden ALGÜR %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 48 %R doi: 10.17755/esosder.51995 %U 10.17755/esosder.51995
ISNAD SEÇİM, Özlem YALAZ , ALPAR, Özer , ALGÜR, Seden . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 48 (Eylül 2014): 200-215. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.51995