Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 48, Sayfalar 235 - 253 2014-09-10

THE PRODUCT LIFE CYCLE COSTING APPROACH ON THE NEW PRODUCT DEVELOPMENT DECISIONS AND A CASE STUDY
YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI

İbrahim AKSU [1] , İbrahim APAK [2]

596 943

Businesses should make innovations for adapting to the changing situation, to gain competitive advantage and being market leader. Moreover, there is a strategic importance of new product development activities for adapting the business to the changing environment. Products have also a life cycle like human being. In this regard, a product is respectively being developed; manufactured, marketed and eventually completes its life. Today's improving technology makes the products' life cycle shorter and that situation forces business into realizing continuous product development activities. In this study, the usage of the life cycle costing approach has been shown as a decision making tool within the new product development activities. The approach has been applied according to the company's data working in the manufacturing sector. Additionally, the study's results have been supported by break-even point analysis. Furthermore, the case process has been supported with the activity based costing approach.
İşletmeler rekabet avantajı sağlamak ve pazarda lider konuma gelmek için yenilikler yapmalı ve değişen koşullara uyum sağlamalıdır. İşletmelerin değişen çevre şartlarına adapte olabilmeleri hususunda yeni mamul geliştirme faaliyetleri stratejik öneme sahiptir. Tıpkı insanlar gibi mamullerinde belirli ömürleri vardır. Mamuller geliştirilmekte, üretilmekte, pazara sunulmakta ve yaşam seyirlerini tamamlamaktadırlar. Yeni mamul geliştirme faaliyetlerinin kısa aralıklarla gerçekleştirildiği üretim ortamında mamul alternatiflerini değerlendirebilmek için bir takım yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada, yeni mamul geliştirme faaliyetlerine bağlı olarak, mamul yaşam seyri maliyetleme yaklaşımının karar verme aracı olarak kullanımı gösterilmeye çalışılmıştır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin verilerinden yararlanılarak yapılan uygulamada, elde edilen sonuçlar başabaş analizleriyle desteklenmiştir. Ayrıca faaliyet tabanlı maliyetleme ile sürece destek sağlanmıştır.
 • ALTINBAġAK İpek, AKYOL Ayşe, ALKİBAY Sanem, ARSLAN Müge F., BURNAZ ġebnem, CENGİZ Emrah, ERDİL Sabri, GEGEZ Ercan A., GÜNAY Nazan, MADRAN Canan, ġEKERKAYA Ahmet, UYDACI Mert, ÜNÜSAN Çağatay, YALÇIN Asuman F., YOLAÇ Gökhan (2008), “ Küresel Pazarlama Yönetimi”, Beta Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • ALTUNIġIK Remzi, Özdemir ġuayip, Torlak Ömer (2011), “Pazarlamaya Giriş”, Genişletilmiş 3. Baskı, Sakarya.
 • ARTTO A. Karlos (1994), “Life Cycle Cost Concepts and Methodoliges”, Journal of Cost Management, Fall.
 • ASSAF Sadi A., AL-HAMMAD Abdulmohsen, JANNADI Osama A., SAAD Abu Sami (2002), “Assesment of the Problems of Application of Life Cycle Costing in Construction Projects”, Journal of Cost Engineering, Vol:44, Issue:2, pp.17-22.
 • ATKINSON A. Anthony, KAPLAN S. Robert, MATSU Ella Mae, YOUNG S. Mark (2012), “Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution”, Pearson Publishing, 6th Edition.
 • BOTTEN Neil, SIMS Adrien (2006), “Management Accounting – Business Strategy”, CIMA Publishing, 2th Edition.
 • CEMALCILAR İlhan (1988), “Pazarlama, Kavramlar – Kararlar”, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul.
 • CİVELEK Muzaffer, ÖZKAN Azzam (2006), “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Detay Yayıncılık, Baskı Ankara.
 • DOĞAN Zeki (2000), “Maliyet Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Yöntemi”, MÖDAV, Cilt:2, Sayı:1.
 • ECER Ferhat H., CANITEZ Murat (2006), “Uluslararası Pazarlama Teori ve Uygulamalar”, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.
 • ELİTAġ Cemal, YILDIZ Feyyaz, DEREKÖY Feyza (2010), “Mamul Yaşam Dönemi Maliyetlemesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, s.187-196.
 • ERDEN Aziz Selman (2004), “Stratejik Maliyet Yönetimi”, Türkmen Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
 • ERDOĞAN Necmettin, SABAN Metin (2006), “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Fakülteler Kitapevi, 4. Baskı, İzmir.
 • ERSOY Mehmet (2002), “Ömre Dayalı Maliyetleme”, MÖDAV, Cilt:4, Sayı:2.
 • GALERA N. A., MATURANA O. I. R (2011), “Innovation in Defence Policy Through Spending Efficiency: The Life Cycle Costing Model”, Journal of Policy Modeling, Vol:33, pp.407-425. GLUCH P., BAUMANN H., (2003), “The Life Cycle Costing (LCC) Approach: A Conceptual Discussion of Its Usefulness for Environmental Decision-Making”, Building and Environment, Vol:39, pp.571-580.
 • GÜRDAL Kadir (2007), “Maliyet Yönetimine Güncel Yaklaşımlar”, Siyasal Kitapevi, Ankara.
 • HANSEN R. Don, MOWEN M. Maryanne, GUAN Liming (2009), “Cost Management: Accounting & Control” South-Western Cengage Learning, 6th Edition.
 • HORNGREN T. Charles, SRIKANT M. Datar, GEORGE Foster, 2006, “Cost Accounting”, 12th. Edition, Pearson Education.
 • İSLAMOĞLU Hamdi Ahmet (2008), “Pazarlama Yönetimi”, Beta Yayıncılık, Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul.
 • İSLAMOĞLU Hamdi Ahmet, (2000), “Pazarlama Yönetimi-Stratejik ve Global Yaklaşım”, Beta Kitap, 2. Baskı, İstanbul.
 • JANZ D, SIHN W. (2005), “Product Redsign Using alue-Oriented Life Cycle Costing”, CIRP Annals - Manufacturing Technology, Vol:54-1, pp.9-12.
 • KARAFAKIOĞLU Mehmet (2005), “Pazarlama İlkeleri”, Literatür Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • KARCIOĞLU Reşat (2000), “Stratejik Maliyet Yönetimi”, Aktif Yayınevi, Erzurum.
 • KAYGUSUZ Y. Sait (2011), “Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi”, Business and Economics Research Journal, Vol:2, Number:4, pp.19-36.
 • KAYGUSUZ Yüksel Sait (2006), “Yenilikçi Yönetim Muhasebesi – Sistem Araçlar Yöntemler”, Alfa Yayınları, 1. Baskı, Bursa.
 • KORKMAZ Sezer, ESER Zeliha, ÖZTÜRK Ayşe Sevgi, IġIN Bahar F. (2009), “Pazarlama Kavramlar-İlkeler-Kararlar”, Siyasal Kitabevi, İstanbul.
 • KOTLER Philip, KELLER Lane Kevin (2006), “Marketing Management”, Pearson Prentice Hall, 12th Edition.
 • MORSE C. Dale, ZIMMERMAN L. Jerold (1997), “Managerial Accounting”, McGraw Hill, 1st Edition
 • MUCUK İsmet (1997), “Pazarlama İlkeleri”, Türkmen Kitapevi, 8. Baskı, İstanbul.
 • SEVİM Adnan (2002), “Stratejik Kâr Yönetiminde Çağdaş Bir Araç: Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Sistemi”, MÖDAV, Cilt:4, Sayı:1.
 • TEK Baybars Ömer (1999), “Pazarlama İlkeleri – Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları”, Beta Yayıncılık, 8. Baskı, İstanbul.
 • WALKER Orville C., BOYD Harper W., MULLINS John, LARRECHE Jean-Claude (2003), “Marketing Strategy, A Decision-Focused Approach”, McGraw-Hill, 4th Edition.
 • WOODWARD David G. (1997), “Life Cycle Costing – Theory, Information Acquisition and Application”, International Journal of Project Management, Vol:15, No.6, pp.335-344.
 • YÜKSELEN Cemal (2013), “Pazarlama / İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar”, Detay Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim AKSU

Yazar: İbrahim APAK

Bibtex @ { esosder82858, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {235 - 253}, doi = {10.17755/esosder.00780}, title = {YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {APAK, İbrahim and AKSU, İbrahim} }
APA AKSU, İ , APAK, İ . (2014). YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 235-253. DOI: 10.17755/esosder.00780
MLA AKSU, İ , APAK, İ . "YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 235-253 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6162/82858>
Chicago AKSU, İ , APAK, İ . "YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 235-253
RIS TY - JOUR T1 - YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI AU - İbrahim AKSU , İbrahim APAK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.00780 DO - 10.17755/esosder.00780 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 253 VL - 13 IS - 48 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.00780 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.00780 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI %A İbrahim AKSU , İbrahim APAK %T YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 48 %R doi: 10.17755/esosder.00780 %U 10.17755/esosder.00780
ISNAD AKSU, İbrahim , APAK, İbrahim . "YENİ MAMUL GELİŞTİRME KARARLARINDA MAMUL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 48 (Eylül 2014): 235-253. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.00780