Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 443 - 456 2014-09-10

EVALUATION OF QUALIFIED TEACHER IMPLEMENTATION
ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman GÖKSOY [1] , Mahmut SAĞIR [2] , Şenyurt YENİPINAR [3]

398 329

Abstract The aim of the research is to evaluate the qualified teacher implementation which has been one of the teaching career steps since 2005 in accordance with school managers' opinions. Accordingly resolving people's structure used in everyday life and their relationships and discovering hidden meanings of written texts are aimed in order to understand their individual point of views and their behaviors reflected to social life. In 2012-2013 academic year, managers from different educational stages such as pre-school, primary, secondary, high school are wanted to evaluate the qulified teacher implementation from current teaching career steps with open-ended semi-structured forms. School managers who are volunteer to this research are given a interview form in which there are 6 questions and they are wanted to answer them. As a result of research, it can be said from managers' emphasizing pay rise frequently that pay rise shows a dominant effect on teaching career steps. Managers' emphasizing teaching career steps and especially increasing teachers' occupational knowledge can show that this implementation is effective at least partially. Closeness of results from expected exemplary behaviors of teachers who have achieved career shows that each behavior is almost equally important to managers. According to current findings,it can be said that managers expect from qualified teachers to take an active part in counselling and mentoring in education and training activities. Managers want qualified teachers to reflect their experiences to their field especially and they also want them to be proficient and adequate in their fields and possess the occupational legislative matters. Qualified teacher implementation which has a highly negative sense among managers requires to be reviewed and regulated completely. According to the managers participated to the research, the greatest benefit from the qualified teacher implementation is obtained by the teachers who carry out the task.
Öz Bu araştırmada 2005 yılından beri yürürlükte olan öğretmenlik kariyer basamaklarından uzman öğretmenlik uygulamasını okul yöneticilerinin görüşlerine göre değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırmadır ve veriler nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Verileri toplamak için araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen ve uzman öğretmenlik uygulamasına ilişkin 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında değişik eğitim kademelerinde (okul öncesi, ilk, orta ve lise) görevli okul yöneticileri oluşturmaktadır. Okul yöneticileri uzman öğretmenlik uygulamasına pekte sıcak bakmadıkları ve uzman öğretmenlerin seçiminde uygulanan kriterleri yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte okul yöneticileri uzman öğretmenlik uygulamasının öğretmenlerin kendilerini yetiştirmelerine katkı sağladığını ancak ücret artışlarının uzman öğretmenlik için en önemli özendirici faktör olduğu görüşündedirler. Okul yöneticilerinin uzman öğretmenlerden özellikle eğitim-öğretim çalışmalarında rehberlik ve yol göstermede aktif rol almalarını ve deneyimlerini alana yansıtmalarını, alanlarında yetkin ve yeterli olmalarını ve mesleki mevzuat konularına hakim olmalarını bekledikleri söylenebilir. Okul yöneticileri; uzman öğretmenler belirlenirken alan bilgisi, mesleki kıdem, katıldığı proje ve yarışmalar, referansları, üst yönetim kararları, yüksek lisans, alınan ödül ve cezalar, katıldıkları hizmet içi eğitimler, iletişim becerisi, komisyon ve çalışmalarda rol ve görev alma, pedagojik formasyon, çocuk gelişimi gibi alanların da göz önünde bulundurulması gerekliliğini vurgulamışlardır.
 • Başaran, Đ. E. (1985). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • ______, (1987). Eğitime Giriş. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • ______, (1993). Eğitim Yönetimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaacılık.
 • ______, 1994). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara.
 • ______, (1982).Örgütsel Davranış. A.Ü. Eğitim Fakültesi Yay. No:108: Ankara: ______,(2000). Eğitim Yönetimi: Ankara: Bilen, M. (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Aydan Matbaası.
 • EARGED (2002). Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yayınları Okulda Performans Yönetimi Modeli. Ankara.
 • Kart, C. (2009). Hasan Ali YÜCEL’den Günümüze Bilim ve Eğitim Politikaları. Çağdaş Eğitim Dergisi,361, 37-41.
 • MEB, (1995).Öğretmen Değerlendirme. Ankara: MEB Basımevi.
 • MEB, (1998) 21. Yüzyıla Girerken Türk eğitim Sisteminin Đhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili. Ankara.
 • MEB, EARGED. (1995). öğretim Yükünün Analizi. Ankara: MEB Basımevi.
 • MEB, EARGED. (1995). Terfi Nedeni Olarak Hizmet Đçi Eğitim. Ankara: MEB Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği. Resmi Gazete. 27974, 1-8 .
 • Milli Eğitim Bakanlığı Đlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. 2521, 1-6.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. bs.), Ankara: Seçkin.
 • Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993). In search for understanding the case for constructivist classrooms. Alexandria, Virginia: ASCD.
 • Drucker, P. F. (1992, 1994). Yeni Gerçekler. (Çev. B. Karanakçı) (4. Baskı.) Ankara: Đş Bankası Yayınları.
 • ______, (1995). Gelecek için Yönetim. (Çev. F. Üçcan) Ankara: Đş Bankası Yayınları.
 • MEB (2013). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html (Erş. Tarihi 23/04/2013).
 • Dogan, Đ. (1998), Sosyoloji, Sistem Yayıncılık, Ankara.
 • Kutlu, E.(2000), Bilgi Toplumunda Kalkınma Stratejileri, A.Ü. Yayınları, Eskişehir.
 • Toprakçı, E.(2002), Eğitim Üzerine, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Avcı, N., Tasçı, C., .Derman D., Erdoğan, N., Köymen, Ü., (1992), Enformasyon Toplumu Ve Eğitim Sistemlerine Etkileri, Meb Arastırma Raporu, Meb Yayınları, Ankara.
 • Bakioğlu A., ve Baltacı, R. ( 2010). Akreditasyon, Eğitimde Kalite. Nobel Yayınları.Ankara.
 • Genç, S.,Z. (2000). Bilgi Toplumunda Öğretmen Eğitimi, Eğitim Yönetimi. Sayı,23,s.375-386., NBPTS, (1989). What Teachers Should Know And Be Able To Do? http://www.nbpts.org/UserFile/what_teachers.pdf, Özden, Y. (1999). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: PEGEM Yayıncılık Đkinci Baskı
 • Schlechty P.C. (1991). Schools for the Twentyfirst Century: Leadership, Imperatives for Educational Refom. Jossey- Bass, Education Series.
 • Hergüner, G. (1998). 21. Yüzyılda Eğitimcilerin Eğitimi ve Okul Düzeni. Eğitim Yönetimi Sayı:15, s.287-294.
 • Büyükkaragöz, S.(1990). Demokrasi, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Açıkgöz K.Ü. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme, Kanyılmaz Matbaası Đzmir.
 • Alkan, C. Ve Diğ. (1995). Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Başar, H. (1995). Öğretmenlerin Değerlendirilmesi, Pegem, Yayın No,20, Ankara.
 • Erkan, S. (1996). Kriz Müdahale Planı (Crşsşs inttervention plan). Eğitim Yönetimi. (Educationsl Administration) 4,23-28.
 • Yıldırım, A, & Şimşek, H. (1999) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Aydın, P.Đ. (2002), Alternatif Okullar, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Çelik, M. (2004), Bilgi Ve Hikmet, Enformasyon Toplumunun Bellegi, Kaknüs Yayınları, Đstanbul. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, http://www.memurlar.net/common/news/documents/13271/65702032011.htm, Erişim tarihi:12.01.2012
 • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme Yönetmeliği http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25905_0.html, Erişim tarihi:12.01.2012 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html, Erişim tarihi:12.01.2012
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Süleyman GÖKSOY

Yazar: Mahmut SAĞIR

Yazar: Şenyurt YENİPINAR

Bibtex @ { esosder82881, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {443 - 456}, doi = {10.17755/esosder.06409}, title = {ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YENİPINAR, Şenyurt and GÖKSOY, Süleyman and SAĞIR, Mahmut} }
APA GÖKSOY, S , SAĞIR, M , YENİPINAR, Ş . (2014). ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 443-456. DOI: 10.17755/esosder.06409
MLA GÖKSOY, S , SAĞIR, M , YENİPINAR, Ş . "ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 443-456 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82881>
Chicago GÖKSOY, S , SAĞIR, M , YENİPINAR, Ş . "ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 443-456
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Süleyman GÖKSOY , Mahmut SAĞIR , Şenyurt YENİPINAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.06409 DO - 10.17755/esosder.06409 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 443 EP - 456 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.06409 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.06409 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Süleyman GÖKSOY , Mahmut SAĞIR , Şenyurt YENİPINAR %T ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.06409 %U 10.17755/esosder.06409
ISNAD GÖKSOY, Süleyman , SAĞIR, Mahmut , YENİPINAR, Şenyurt . "ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 443-456. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.06409