THE EFFECTS OF CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES ON IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS: AN APPLICATION ON UNIVERSITY STUDENTS
ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

M.Onur BALKAN [1] , A. Emin SERİN [2] , Semih SORAN [3]

461 681

Abstract Conflict and conflict management is a permanent issue among organizations. The aim of this research is to find out the relation between conflict management strategies and impression management tactics. According to this point, we examine the relationship between conflict management strategies and impression management tactics on 171 master degree students who are currently working at public or private sector Company. In this research we use the Rahim Organizational Inventory II (ROCI-II) and an impression management tactics scale which is developed by Bolino ve Turnley (1999) and translated to Turkish by Basım (2006). We used correlation and regression analyses for evaluations. We found that, there is a relationship between cooperation factor, intimidation and self-promotion. In addition, domination factor between intimidation and job involvement, integration factor and self-promotion. There was no related factor with avoidance. Key Words: Conflict, Conflict Management Strategiesand Impression Management
Bu çalışmanın amacı organizasyonlarda sürekli var olan çatışma ve çatışmanın yönetim stratejileri ile çalışanların kullandıkları izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu anlamda bir kamu ya da özel sektör kuruluşunda çalışan 171 yüksek lisans öğrencisi üzerinde, çatışma yönetim stratejileri ile izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada, Rahim tarafından geliştirilen Rahim Organizational Inventory II (ROCI-II) ve Bolino ve Turnley (1999) tarafından geliştirilen ve Basım (2006) tarafından Türkçeleştirilen İzlemin Yönetimi Taktikleri ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, korelasyon ve regresyon analizleri ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular, uzlaşmanın izlenim yönetimi taktiklerinden tehdit ve kendini sevdirme ile anlamlı ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca, hükmetmenin, tehdit ve işe sahip çıkma ile tümleştirmenin, kendini sevdirme ile işe sahip çıkma ile anlamlı ilişkisi bulunmuştur. Kaçınmanın ise hiçbir izlenim yönetimi taktiği ile anlamlı bir ilişkisine rastlanmamıştır
 • Akçakaya, Murat, (2003), Çatışma Yönetimi ve Örgüt Verimliliğine Etkisi, Kamu-İş; C: 7, S: 2, 1-27 Akdoğan, Asuman, Ebru Aykan, (2008), İzlenim Yönetimi Taktikleri: Erciyes Üniversitesinde Görev Yapan akademisyenlerin İzlenim yönetimi Taktiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Yönetim, Yıl:19, Sayı:60, 6-21
 • Akkirman, Ali Deniz, (1998), Etkin Çatışma Yönetimi ve Müdahale Stratejileri, D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:13, Sayı: II, 1-11
 • Arslantaş, H.İsmail, Metin Özkan, (2012), İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:20 No:2 555-570
 • Ayas, Tuncay, Metin Deniz, Mücahit Kağanb, M. Fuat Kenç, (2010), An İnvestigation Of Conflict Resolution Strategies Of Adolescents, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 3545–3551 Bakan, İsmail, A. Melih Eyitmiş, Burcu Erşahan, İnci F. Doğan, Gökhan Bulunmaz, ( 2011), Banka Çalışanlarının İş Tatmin ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İle Çatışma Tür ve Stratejilerine Bakış Açıları Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Alan Araştırması Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Şubat, 1-31
 • Basım, H. Nejat, İlker Tatar, Nesrin Hisli Şahin, (2006), İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı Mesleki Hedeflere Ulaşma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği, Türk Psikoloji Dergisi, 21 (58), 1-14
 • Baykal, Kazım, Ahmet Kovancı, (2008) Yönetici ve Astlar Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümüne Yönelik Bir Araştırma, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, (21-38)
 • Bolino, Mark C., (1999), Cıtızenshıp And Impressıon Management: Good Soldıers Or Good Actors?, Academy of Management Review , Vol. 24. No, 1.82-98.
 • Crane, Erınn, Frederick G. Crane, (2002), Usage and Effectiveness of Impression Management Strategies in Organizational Settings, Journal of Gruop Psychothreapy, Psychodrama and Sociometry, Spring, 25-34
 • Çelik, Akın (2011), Spor Kulübü Yöneticilerinin Çatışmayı Yönetme Stratejilerinin Mükemmeliyetçilik Özellikleriyle İlişkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:19 No:2, 623-636 Çetin, Fatih, H. Nejat Basım, (2010), İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Öz Yeterlilik Algısının Rolü, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 256 Sayı: 35, ss.255-269
 • Doğan, Selen, Selçuk Kılıç, (2009), Örgütlerde İzlenim Yönetimi Davranışı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 53-83
 • Friedman, R.A., Tidd, S.T., Currall, S.C. and Tsai, C.J. (2000), “What goes around comes around: the impact of personal conflict style on work conflict and stress”, International Journal of Conflict Management, Vol. 11 No. 1, pp. 32-55.
 • Gardner, Wıllıam L., (1992), Lessons in Organizational Dramaturgy: The Art of Impression Management, Organizational Theory, cilt? 33-46
 • Gümüşeli, Ali İlker, Özge Hacıfazlıoğlu, (2009), Globalization and Conflict Management in Schools, Cypriot Journal of Educational Sciences. 4, 183-198
 • İbicioğlu, Hasan, (2001), "İşletmelerde Departmanlar Arası Çatışmaların Kaynakları ve İşletme Performansına Etkilerine İlişkin Bir Araştırma”, Verimlilik Dergisi, Ocak, s.99-111
 • Jones, E.E & Pittman, T.S. (1982). Toward a General Theory of Strategic Self–Presentation, Psychological Perspectives On The Self, pp.231-262.
 • Meydan, Cem Harun, (2011), Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim, 6(2), 287-307
 • Moghaddam, Abolfazl Ghadiri, Maryam Shahrestani, Zahra Hamrah, Nahid Mohammadi, S. Tahereh MehrabanKhou, (2013), The Relatıonshıp Between Managers’ Ethıcal Values And Conflıct Management Strategıes: Evidence From Tehran Stock Exchange, Interdıscıplınary Journal Of Contemporary Research In Busıness, VOL 4, NO 12, 450-458
 • Rahim, M. Afzalur, (2002), Toward a Theory of Managing Organizational Conflict, The International Journal of Conflict Management, Vol. 13, No.3, 206-235
 • Schokker, Merel M.C., (2007), The Use Of Impression Management Tactics in Groups Overtime and The Effect on The İnterpersonal Outcomes of Liking, Competence and Performance, University of Maastricht Faculty of Economics and Business Administration, Maastricht, Master of Organizational Change and Consultancy
 • Şahin, Hisli Nesrin, H. Nejat Basım, Fatih Çetin, (2009), Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı, Türk Psikiyatri Dergisi; 20(2):153-163
 • Topaloğlu, Cafer, Yasin Boylu, (2006), Örgüt İçi Çatışmaların Türleri: Otel İşletmeleri Açısından Ayrıntılı Bir İnceleme, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İlke) Sayı 16
 • Turnley, William H., Mark C. Bolino, (2001), Achieving Desired Images While Avoiding Undesired Images: Exploring the Role of Self-Monitoring in Impression Management, Journal of Applied Psychology, Vol. 86, No. 2, 351-360
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: M.Onur BALKAN

Yazar: A. Emin SERİN

Yazar: Semih SORAN

Bibtex @ { esosder82883, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = { - }, doi = {10.17755/esosder.38968}, title = {ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {SORAN, Semih and BALKAN, M.Onur and SERİN, A. Emin} }
APA BALKAN, M , SERİN, A , SORAN, S . (2014). ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (50), . DOI: 10.17755/esosder.38968
MLA BALKAN, M , SERİN, A , SORAN, S . "ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6164/82883>
Chicago BALKAN, M , SERİN, A , SORAN, S . "ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - M.Onur BALKAN , A. Emin SERİN , Semih SORAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.38968 DO - 10.17755/esosder.38968 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 13 IS - 50 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.38968 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.38968 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A M.Onur BALKAN , A. Emin SERİN , Semih SORAN %T ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 50 %R doi: 10.17755/esosder.38968 %U 10.17755/esosder.38968
ISNAD BALKAN, M.Onur , SERİN, A. Emin , SORAN, Semih . "ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 50 (Eylül 2014): -. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.38968