Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 50, Sayfalar 73 - 95 2014-09-10

EVALUATION OF THE WRITING SKILL PROBLEMS IN ACCORDANCE WITH ELEMANTARY, MIDDLE AND HIGH SCHOOL TEACHERS' OPINION COMPERATIVELY
YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet TOK [1] , Süleyman ÜNLÜ [2]

546 1399

Abstract Among the basic skills, writing is the latest developing one and as it covers a lot of cognitive process it is a difficult field for people (Evans, 2001: 1). It is observed that students encounter many writing problems in the process; starting firstly with writing and continuing academically in higher education. The aim of this study is to evaluate the problems comparatively based on the teachers' opinions on writing skills that are encountered at primary, secondary and high-school levels. Figured in form of holistic multiple case study, in this research semi-structured interviews were made with 20 classroom teachers, 20 Turkish language teachers and 20 literature teachers working in Isparta. The interview records of the teachers were evaluated by using content analysis. According to the findings of the study, it is stated that students at primary, secondary and high-school levels are generally having difficulties in writing, that teachers are not spending enough time for writing lessons at each of the three levels and that their method and technical knowledge is deficient. It is stated that while internet and television negatively affect the writing skills of secondary school and high-school students, the problem is not addressed to primary school students. Once again, it is observed that the cause of writing problems in secondary school and high-school is clarified with not gaining the habit of writing during primary school. The data of the study is important in terms of its revealing the common problems as well as the differentiations in writing area. Key Words: Writing skills, writing levels, writing problems
Öz Yazma, temel beceriler içerisinde en son gelişen ve birçok bilişsel süreci içerisinde barındırması bakımından bireyleri zorlayan karmaşık bir alandır (Evans, 2001: 1). İlk yazmadan başlayan ve yükseköğrenimde akademik olarak devam eden süreçte öğrencilerin birçok yazma sorunu ile karşılaştıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yazma becerisinde yaşanan sorunları, öğretmen görüşlerine dayanarak karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Bütüncül çoklu durum çalışması şeklinde desenlenen bu araştırmada, Isparta ilinde çalışmakta olan 20 sınıf öğretmeni, 20 Türkçe öğretmeni ve 20 edebiyat öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşme kayıtları içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin yazma becerisinde genel olarak zorlandıkları, öğretmenlerin her üç düzeyde de yazma dersi için gerekli zamanı ayırmadığı ve yöntem ve teknik bilgilerinin zayıf olduğu belirtilmiştir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yazma becerilerini internet ve televizyonun olumsuz etkilediği belirtilirken ilkokul öğrencileri için bu soruna değinilmemiştir. Yine ortaokul ve lisedeki yazma sorunlarının nedeninin ilkokulda yazma alışkanlığı kazanılmaması ile açıklandığı görülmüştür. Çalışmanın verileri, yazma alanındaki ortak sorunların yanında farklılaşmaları da ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Anahtar Kelimeler: Yazma becerisi, yazma düzeyleri, yazma sorunları
 • Aksan, D. (2005). Anlambilim konuları ve Türkçenin anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Akyol, H. (2005). “İlkokuma yazma programı ve öğretimi: Eğitimde yeni yansımalar.” VII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ile yazım kurallarını uygulayabilme düzeyi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 693-706.
 • Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 17 Sayı: 56.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Coşkun, V. Açık, N. (2004). İlköğretimden orta öğretime geçişte Türkçenin önemi, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Çağımlar, Z. ve Oflazoğlu, A. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin (kompozisyon) ilköğretim 5. sınıflarda öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(23), 12-22.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 28 Yıl: 2010/1, s. 165-176.
 • Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları (77 – 134) Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ed: Gülsevin, G., Boz, E. (3.Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ergin, M. (1964). Türkçe ve dil bilgisi öğretimi, Türk Kültürü, 18: 76-78
 • Evans, J. (2001). Introduction: learning and teaching the complexities of writing. In Janet Evans (Ed.), Writing in the Elementary Classroom: A Reconsideration. Portsmout, NH: Heinemann.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3 (12). 178-195.
 • Göçer, A. (2010). Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarının Türkçe öğretmenlerince değerlendirilmesi üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, 30(2), s. 71-97.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, F. (2007).Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2006). Niçin bitişik eğik yazı? MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71 (1), 17-19.
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 31, 1-10.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6,7,8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2012). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi (5.,6.,7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco,CA: Jossey-Bass. Second Edition.
 • Ong W. J. (1995). Sözlü ve yazılı kültür. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz okulda, işyerinde, evde kullanılabilecek yaratıcı yazma uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap (255-257)
 • Özbay, M. ve Zorbaz (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma tutukluğu düzeyi üzerine bir değerlendirme. Western Anatolia Journalof Educational Science. 3(5). 1-28.
 • Sallabaş, M. E, Temizkan, M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru olarak kullanabilme düzeyleri ile ilgili bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 17 No: 2 625-636
 • TDK, (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Temur, T. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tok, M. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı bir çalışma. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Tüzel S. ve Tok M. (2013). Öğretmen adaylarının dijital yazma deneyimlerin incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD)Eylül 2013, Yıl 6, Sayı XV, ss. 577-596.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 23, s. 461-472
 • Ünüvar, P. (2013) Burdur ili ilköğretim okullarında ilk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. http://sempozyum.mehmetakif.edu.tr/1burdursempozyumu/cilt9/9.20.pdf 21.05.2013
 • Üstüner, A., Şengül, M. (2004). Çoktan seçmeli test tekniğinin Türkçe öğretimine olumsuz etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, s. 197-208.
 • White, R. ve Arndt, W. (1991). Process writing. London: Longman.
 • Yalar T. (2010). İlköğretim 3. sınıflarda Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-41.
 • Yaman, H. ve Erdoğan, Y. (2007). İnternet kullanımının Türkçeye etkileri: Nitel bir araştırma. Journal of Language and Linguistic Studies. Volume 3/2 October 2007, s.237-249.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldız, C. vd. (2010). Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet TOK

Yazar: Süleyman ÜNLÜ

Bibtex @ { esosder82886, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {73 - 95}, doi = {10.17755/esosder.04506}, title = {YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÜNLÜ, Süleyman and TOK, Mehmet} }
APA TOK, M , ÜNLÜ, S . (2014). YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (50), 73-95. DOI: 10.17755/esosder.04506
MLA TOK, M , ÜNLÜ, S . "YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 73-95 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6164/82886>
Chicago TOK, M , ÜNLÜ, S . "YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 73-95
RIS TY - JOUR T1 - YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mehmet TOK , Süleyman ÜNLÜ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.04506 DO - 10.17755/esosder.04506 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 95 VL - 13 IS - 50 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.04506 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.04506 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mehmet TOK , Süleyman ÜNLÜ %T YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 50 %R doi: 10.17755/esosder.04506 %U 10.17755/esosder.04506
ISNAD TOK, Mehmet , ÜNLÜ, Süleyman . "YAZMA BECERİSİ SORUNLARININ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 50 (Eylül 2014): 73-95. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.04506