İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ

Nursen VATANSEVER DEVİREN [1] , Onur YILDIZ [2]

511 694

Internet which is affecting our lives in all areas and shapes economic, social and political life is seen as symbol of 21st century. This study aims to reveal economic, social and political effects of internet usage according to developments in today’s world. Firstly, economic effects of internet usage will be handled at the transition point from traditional economic structure to the new economy. Furthermore the role of internet usage will be discussed on experienced and ongoing political conflicts in the world after the radical transformation which is to be vulnerable to society and individuals in the cultural dimension via internet is examined.

Tum insanları her alanda etkileyen ve donusturucu karakteriyle ekonomik, sosyal ve siyasi hayata yon veren internet, 21. yuzyılın simgesi olarak gorulmektedir. Bu calısma, internet kullanımının ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerini gunumuz dunyasındaki gelismelere gore ortaya koymayı amaclamaktadır. Calısmada oncelikle internet kullanımının ekonomik etkileri, geleneksel ekonomik yapıdan yeni ekonomiye gecis noktasında ele alınacaktır. Ayrıca internet aracılığıyla toplum ve bireyleri kulturel boyutta savunmasız bırakan koklu donusum incelendikten sonra internet kullanımının dunyada yasanan ve yasanmakta olan siyasi gerilimler uzerindeki rolu tartısılacaktır.

Anahtar Kelimeler:İnternet Kullanımı, Ekonomik Etki, Sosyal Etki, Siyasi Etki

 • Akdenizli, B. (2011), "İnternet, Egemenlik ve Devlet: İnternetin Ulusal ve Uluslarası Yönetime Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme" Global Media Journal, ss. 31-51
 • Akyazı, H. ve Kalça, A. (2003), "Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi" Liberal Düşünce Dergisi, (29), ss. 221-242
 • Ateş, D. (2006), "Küreselleşme: Ne Kadar Tek Boyutlu?", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1), ss. 25-38
 • Bauman, Z. (2013) Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm – Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik, Basım İstanbul: Say Yayınları (Çev: F.Doruk Ergun)
 • Bauman, Z. (2010) Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, 3.Basım İstanbul: Ayrıntı Yayınları (Çev: Abdullah Yılmaz)
 • Bayhan, V. (2011) "Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: ‘Tüketiyorum Öyleyse Varım’ ", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, (43), ss. 221-248
 • Bozkurt, V. (2000) "Gözetim ve İnternet: Özel Yaşamın Sonu Mu?", Birikim Dergisi, (136), ss. 69-74
 • Conover, Michael D.; Ferrara, E.; Menczer, F. ve Flammini, A. (2013) "DigitalEvolution of Occupy Wall Street" PLOS ONE, Volume: 8, Issue: 5, ss. 1-5
 • Çımat, A. ve Yıldız, O. (2012) Çağdaş İktisadi Düşünceler, 1.Basım İstanbul: Lisans Yayıncılık
 • Çildan, C.; Ertemiz, M.; Küçük, E.; Tumuçin, H.Kaan ve Albayrak, D. (2012) "Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü" Akademik Bilişim 2012 Konferansı, Uşak
 • Denizci, Ö.Mert (2009) "Bilişim Toplumu Bağlamında İnternet Olgusu ve Sosyopsikolojik Etkileri", Marmara İletişim Dergisi, (15), ss.47-65
 • Deviren, N.Vatansever ve Atasever, G. (2011) "Ekonomik Küreselleşmenin Ulus-Devlet Üzerindeki Etkileri" Mevzuat Dergisi, (164), http://mevzuatdergisi.com/2011/08a/01.htm, Erişim Tarihi: 10.08.2013
 • Doğaner, M. (2007) Elektronik Ticaret-Türkiye’de Elektronik Ticaretin Gelişimi ve İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dolgun, U. (2011) "İnternet ve Demokrasi", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, (44), ss. 222-235
 • Giddens, A. (2008) Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları, (Çev: Cemal Güzel)
 • Göker, G. ve Doğan, A.(2011), "Ağ Toplumunda Örgütlenme: Facebook’ta Çevrimiçi Tekel Eylemi", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (25), ss.175-203 Işık, G. (2013) Sanaldan Sokağa Toplumsal Hareketler, 1.Basım Ankara: Nobel Yayınları
 • Kalkan, V. Denizhan; Keskin, H. ve Akgün, Ali E. (2002), "İnternet ve Siyasal Yaşam: Literatür Değerlendirmesi ve Bir Sentez Arayışı", VIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul
 • Karakoç, E. ve Taydaş, O. (2013), "Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ile Yalnızlık Arasındaki İlişki: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği", Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7 (4), ss. 33-45
 • Koçgündüz, L. Melike (2011) "Ortadoğu’daki Ayaklanmalarda Bir Katalizör Olarak Al Jazeera ve Mısır Örneği", Ortadoğu Analiz Dergisi, 3 (29), ss. 83-92
 • Korkmaz, A. (2012), "Arap Baharı Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Rolü", International Symposium on Language andCommunication: ResearchTrendsandChallenges, İzmir, ss. 2147-2154
 • Martinez-Torres, M. Elena (2001), "CivilSociety, the Internet, andtheZapatistas", PeaceReview, 13:3, ss. 347-355
 • McLuhan, M. ve R.Povers, B. (2001), Global Köy, 1.Basım İstanbul: Scala Yayıncılık, (Çev: Bahar Öcal Düzgören)
 • McLuhan, M. (2001), Understanding Media, 2.Basım London: RoutledgeClassics
 • Özcan, U. (2012) "TheConfusionandTraps of Internet Knowledge in Formation Age", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29 (1), ss. 219-230
 • Özgür, A. (2006) Ekonominin İktisadi Etkileri ve İktisat Politikası Üzerine Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sapancı, A. (2007) "İnternete Dayalı Araştırmalarda Eleştirel Düşünme Sorunsalı: 21. Yüzyıl Skolastiğine Doğru", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (2), ss. 56-71
 • Sarıfakıoğlu, B. (2007), "İnternetin Toplumsal Etkileri", Elektrik Mühendisliği Dergisi, (431), ss. 54-57
 • Sarıkaya, M.; Erdoğan, M. ve Kara, F.Zişan (2010), "İnternet Ekonomisi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), ss. 31-50
 • Sivitanides, M. ve Shah, V. (2011) "TheEra of DigitalActivism", Conference for Information SystemsAppliedResearch (CONISAR), Wilmington North Carolina, USA, 4 (1842), ss. 1-8
 • Şan,M.Kemal ve Hira,İ.,http://www.politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/frankfurt_okulu_v e_kultur_endustrisi_elestirisi.pdf, Erişim Tarihi: 29.01.2013
 • Turan, S. ve Esenoğlu, C. (2006), "Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Bilişim ve Kitle İletişim Teknolojileri: Eleştirel Bir Bakış" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1 (2), ss. 71-86
 • Williams, Kipling D.;Cheung, Christopher K.T.; Choi, W. (2000) "Cyberostracism: Effects of BeingIgnoredOverthe Internet", Journal of PersonalityandSocialPsychology, 79 (5), ss. 748-762
 • Yıldız, O. (2014), Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: GEKA Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yılmaz, T. (2008), Elektronik Ticaretin İstihdama Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Türkiye Online İnternet Ekonomisi Raporu, Boston ConsultGroup, http://www.turkiye-ekonomi.com/Turkey-Online-Turkish.pdf, Erişim Tarihi: 01.07.2013 http://thewebindex.org/data/all/scores, Erişim Tarihi: 01.04.2014
 • TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198, Erişim Tarihi: 22.08.2014
 • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13630, Erişim Tarihi: 24.03.2014
 • World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS, Erişim Tarihi: 02014 http://tr.wikipedia.org/wiki/Arpanet, Erişim Tarihi: 10.07.2013
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nursen VATANSEVER DEVİREN

Yazar: Onur YILDIZ

Bibtex @ { esosder82902, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.27739}, title = {İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Onur and DEVİREN, Nursen VATANSEVER} }
APA DEVİREN, N , YILDIZ, O . (2014). İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.27739
MLA DEVİREN, N , YILDIZ, O . "İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82902>
Chicago DEVİREN, N , YILDIZ, O . "İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ AU - Nursen VATANSEVER DEVİREN , Onur YILDIZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.27739 DO - 10.17755/esosder.27739 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.27739 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.27739 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ %A Nursen VATANSEVER DEVİREN , Onur YILDIZ %T İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.27739 %U 10.17755/esosder.27739
ISNAD DEVİREN, Nursen VATANSEVER , YILDIZ, Onur . "İNTERNET KULLANIMININ EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ETKLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.27739