EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İbrahim KIR [1] , Şeyda SULAK [2]

1219 1101

The objective of the study is to examine the internet addiction level of the 2013-2014 educational year students studying at Faculty of Education at KahramanmaraşSütçü İmam University with regard to different variables. The study has been conducted using descriptive survey method. The scope of the study consists of the 441 students studying at Faculty of Education at KahramanmaraşSütçü İmam University during the 2013- 2014 educational year and the sample consists of 337 students. In the study, “Internet Addiction Scale” developed by Young (1998) and adapted to Turkish by Bayraktar (2001) for determining students’ internet addiction level and “Personal Information Form” developed by researcher for determining the participants’ personnel characteristics is used as data collection method. Statistical analyses of data have been done thorough the SPSS 15.0 program. According to the results of the research, students’ total scores differed significantly with regard to their gender, duration of daily internet usage, social network usage and having personal computer. It has also been determined that there is no significant difference in their internet addiction in total score with regard to their academic achievement and having internet connection at their residential place or in their mobile phone.

Bu arastırmanın amacı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlık düzeylerini belirleyerek farklı değiskenler açısından incelemektir. Arastırma tarama modelinde betimsel bir çalısmadır. Arastırmanın çalısma evrenini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 441 öğrenci, örneklemini ise 337 öğrenci olusturmaktadır. Arastırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin internet bağımlılık düzeyini belirleyecek olan Young (1998) tarafından gelistirilen ve Türkçeye uyarlaması Bayraktar (2001) tarafından yapılan “İnternet Bağımlılık Ölçeği” ve katılımcıların kisisel özelliklerini belirlemek amacıyla arastırmacı tarafından gelistirilen “Kisisel Bilgi Formu” kullanılmıstır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 programı ile yapılmıstır. Arastırma sonuçlarına göre, öğrencilerin internet bağımlılık toplam puanları cinsiyet, günlük internet kullanım süresi, sosyal ağ kullanım durumu ve sahsi bilgisayara sahip olma durumuna göre anlamlı derece farklılasmaktadır. Akademik basarı ve konakladıkları yerde veya cep telefonlarında internet bağlantısına sahip olma durumuna göre ise internet bağımlılığı toplam puanlarında anlamlı düzeyde farklılasma olmadığı saptanmıstır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı.

 • Alaçam, H. (2012). Denizli Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Görülme Sıklığı ve Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile İlişkisi, Uzmanlık Tezi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli.
 • Aslan, S. (2011). Akademisyenlerde İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Buna Bağlı Oluşabilecek Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Aydemir, C. (2005). Elektronik Ticaret, İnternet ve Toplum, Ed.: A. Tarcan, Anı Yayıncılık, Ankara, 146-1
 • Bayraktar, F. (2001). İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bozkur, B. (2013). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Bölükbaş, K. (2003). İnternet Cafeler ve İnternet Bağımlılığı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Caplan, S., Williams, D., Yee, N. (2009). Problematic Internet UseandPsychosocialWell-BeingAmong MMO Players, Computers in Human Behavior, 25(6), 1312–1319.
 • Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımında Yeni Bir Boyut : “İnternet Bağımlılığı”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (22), 83-98.
 • Chou, C. andHsiao, M. C. (2000). Internet Addiction, Usage, Gratification, andPleasureExperience: TheTaiwanCollegeStudents' Case, Computers&Education, 35(1), 65-80.
 • Christakis, D.A. (2010). Internet addiction: a 21 st centuryepidemic?,BMC Medicine, 8(61), 1-3. Cömert, I.T. (2007). İstanbul’da Yaşayan 18-28 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Madde kullanımlarının İlişkilendirilmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
 • Çakır, Ö.,Ayas, T., Horzum, M.B. (2011). Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 95-117.
 • Çalışgan, H. (2013). İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çetinkaya, M. (2013). İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • DDK (Devlet Denetleme Kurulu), (2014/2). Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi, Ankara, 826.
 • Doğan, A. (2013). İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Doruk, D. (2007). Öğrenme İsteksizliğinin İnternet Kullanımıyla İlişkilendirilmesi (Ergen Boyutunda), Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Döner, C. (2011). İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • DSM IV (Diagnosticand Statistical Manual), (2005). MentalDisorders, Washington, 886.
 • Ekici, A. (2002). Aziz Antonius’un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet, Cogito Dergisi, 30, 227-235.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde İnternet Bağımlılığını YordayanPsiko-Sosyal Değişkenlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gençer, S.L. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İnternet Kullanım Profilleri ve Demografik Özelliklere Göre Farklılıklarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Gönül, A.S. (2002). Patolojik İnternet Kullanımı (İnternet Bağımlılığı/Kötüye Kullanımı), Yeni Symposium, 40(3), 105-110.
 • Grant, J.E.,Potenza, M.N., Weinstein, A., Gorelick, D.A. (2011). IntroductiontoBehavioralAddictions, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3164585/. [Erişim Tarihi: 17/03/2014].
 • Greenfield, D.N. (1999). PsychologicalCharacteristics of Compulsive Internet Use: A Preliminary Analysis, CyberPsychology&Behavior, 403-412, http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cpb.1999.2.403. [Erişim Tarihi: 12/03/2014].
 • Griffiths, M. (2000). Does Internet andComputer “Addiction” Exist? Some Case StudyEvidence, CyberPsychologyandBehavior, 3(2), 211-219.
 • Günüç, S. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (TUİK), (2013). http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569. [Erişim Tarihi: 25/01/2014].
 • İnan, A. (2010). İlköğretim II. Kademede ve Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • İnandı, T. ve Akyol, İ. (2001). Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Sağlık Sorunları, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 10(3), http://www.ttb.org.tr/STED/sted0301/3.html. [Erişim Tarihi: 02/01/2014].
 • Işık, U. (2007). Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Jiang, Q. (2014). Internet AddictionAmongYoung People InChina: Internet Connectedness, Online Gaming andAcademicPerformanceDecrement, Internet Research,2-20, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17103415&show=abstract [Erişim Tarihi:15/03.2014].
 • Kaya, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Durumları ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kurtaran, G.T. (2008). İnternet Bağımlılığını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Pratarelli, M.E.,Browne, B. L., Johnson, K. (1999). TheBitsandBytes of Computer/Internet Addiction: A FactorAnalyticApproach, BehaviorResearchMethods, Instruments &Computers, 31(2), 3053
 • Seo, M.,Kang, H.S., Yom, Y.H. (2009). Internet AddictionandInterpersonalProblems in KoreanAdolescents, Computers, Informatics, Nursing, 27(4), 226-233.
 • Sevindik, F. (2011). Fırat Üniversitesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Shapira, N.A.,Lessig, M.C., Goldsmith, T.D., Szabo, S.T., Lazoritz, M., Gold, M.S., Stein, D.J. (2003). Problematic Internet Use:ProposedClassificationandDiagnosticCriteria, DepressionandAnxiety, 17, 207-216.
 • Şahin, M. (2011). İlköğretim Okulu Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TDK (Türk Dil Kurumu), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.533ebd488c68f 58684403.[Erişim Tarihi: 04/04/2014].
 • Toraman, M. (2013). İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Ağ Kullanım Düzeylerinin Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlişkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Tutgun, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Üçkardeş, E.A. (2010). Mersin Üniversitesi Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığının Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin.
 • WHO, http://www.who.int/en/, [Erişim Tarihi: 20/04/2014].
 • Wintage, P. (2000). İnternet, Çev.:S. İkiz, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara, 45.
 • Yalçın, C. (2003). Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla İnternet, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (1), 77-89.
 • Yalçın., N. (2006). İnterneti Doğru Kullanıyor muyuz? İnternet Bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve Gençlerimiz Risk Altında mı?, 9-11 Şubat Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006 Bildiriler Kitabı, Denizli,585-588.
 • Yellowlees, P.M., Marks, S. (2007). Problematic Internet Useor Internet Addiction, Computers in Human Behavior, 1447-1453, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563205000439. [Erişim Tarihi: 15/04/2014].
 • Yıldız, M.C., Bölükbaş, K. (2005). İnternet Kafeler, Gençlik ve Sosyal Sapma, İnternet ve Toplum, Ed.: A. Tarcan, Anı Yayıncılık, Ankara, 38-54.
 • Yılmaz, D. (2010). Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar Oyunu ve İnternet Kullanımı İle Utangaçlık ve Sosyal Fobi İlişkisinin İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa. Young, K.S.,Yue, X.D., Ying, L. (2011). PrevalenceEstimatesandEtiologicModels of Internet Addiction, Internet Addiction:aHandbookand Guide to Evaluation andTreatment, Ed.:K.S. Young, C.N. Abreu, Wiley&Sons, New Jersey, 3-18.
 • Young, K.S. (1996). Internet Addiction: TheEmergence of a New ClinicalDisorder, CyberPsychologyandBehavior, 1(3), 237-244.
 • Young, K.S. (1998). http://netaddiction.com/internet-addiction-test/. [Erişim Tarihi: 01/02/2014].
 • Young, K.S.,Rodgers, R.C. (1998). TheRelationshipBetweenDepressionand Internet Addiction, CyberPsychology&Behavior, 1(1), 25-28.
 • Zorbaz, O. (2013). Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Yazar: İbrahim KIR

Yazar: Şeyda SULAK

Bibtex @ { esosder82906, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.96255}, title = {EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KIR, İbrahim and SULAK, Şeyda} }
APA KIR, İ , SULAK, Ş . (2014). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.96255
MLA KIR, İ , SULAK, Ş . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82906>
Chicago KIR, İ , SULAK, Ş . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - İbrahim KIR , Şeyda SULAK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.96255 DO - 10.17755/esosder.96255 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.96255 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.96255 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A İbrahim KIR , Şeyda SULAK %T EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.96255 %U 10.17755/esosder.96255
ISNAD KIR, İbrahim , SULAK, Şeyda . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.96255