SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ

Gökçe KILIÇOĞLU [1] , Nadire AKHAN [2]

461 518

The aim of this study is to analyse the levels of understanding of the social studies teacher candidates towards the economy concepts. The study group of the research in the survey model consisted of 107 senior teacher candidates from the department of social studies teaching. 24 concepts were determined with the scope of the economy course taught in the social studies teaching undergraduate program. A semi - structured concept scale that was prepared by the researchers and that had 24 short - answered and open – ended questions was used to find out the levels of understanding of the teacher candidates towards these concepts and the misconceptions on these concepts. The candidates’ answers to the related concepts were evaluated by the method of descriptive analysis according to the categories of ‘understanding’, ‘limited understanding’, ‘misunderstanding’, ‘can’t answer’. It was found out in the result of the data analysis that the teacher candidates had misunderstandings (misconceptions) especially related to the concepts of “interest, unearned income, commodity, service, supply, market, deflation, devaluation”. It was also found out that the teacher candidates knew the concepts of “economy, production, labour, market, entrepreneur, resource, interest, demand, investment, employment, inflation, revaluation” in the level of limited understanding. It was concluded that they knew the concepts of “goods, market, import, export” in the level of understanding.

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ekonomi ile ilgili kavramları anlama düzeylerini tespit etmektir. Tarama modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu, Sosyal Bilgiler öğretmenliği son sınıfında öğrenim görmekte olan 107 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, sosyal bilgiler eğitimi lisans programında yer alan ekonomi dersi çerçevesinde 24 kavram tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının belirlenen bu kavramlara yönelik anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış, kısa cevaplı ve açık uçlu 24 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Öğrencilerin ilgili kavramlara verdikleri cevaplar “anlama”, “sınırlı anlama”, “yanlış anlama”, “cevap verememe”  kategorilerine göre betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi neticesinde öğretmen adaylarının özellikle “faiz, rant, meta, hizmet, arz, piyasa, deflasyon, devalüasyon” kavramlarıyla ilgili yanlış anlamalara (kavram yanılgısı) sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının “ekonomi, üretim, emek, sermaye, girişimci, kaynak, kâr, talep, yatırım, istihdam, enflasyon, revalüasyon”  kavramlarını sınırlı anlama düzeyinde bildikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının “mal, pazar, ithalat, ihracat” kavramlarını ise anlama düzeyinde bildikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi kavramı, kavram yanılgısı, sosyal bilgiler eğitimi, öğretmen adayı

 • Akhan, N. E. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler öğrencilerinde ekonomi okuryazarlığının durumu ve geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akhan, N. E. (2014). Examining the attitudes of pre-service social studies teachers towards economics courses. International Journal of Academic Research, 6(1), 340-348.
 • Alkış, S. (2009). Sosyal bilgilerde kavram öğretimi. M. Safran (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 67-90). Ankara: Pegem Akademi,
 • Doğanay, A. (2005). Öğretimde kavram ve genellemelerin geliştirilmesi. C. Öztürk ve D. Dilek (Ed), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 265- 296). Pegem Akademi.
 • Dündar, H. (2011). Sosyal bilgilerde kavram öğretimi. B. Tay ve A. Öcal (Ed.), Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 309- 342). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • Gonzalez, L. M. (2006). Mini- Society for teaching economic concepts and entrepreneurship to third grade students and increasing teacher knowledge and confidence. Requiremets for the Degree of Doctor of Education. Corrollton: Georgia.
 • Highsmith, R. (1990). How do we stand in high school economics today? Social Education, 54(2), 81-83.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar-ilkeler-teknikler (18. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB, (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Meszaros, B. and Suiter, M. (1998). The case for economics in the elementary classroom. Region, 12(4), 104-109.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgan, J. C. (1991). Using econ and me to teach economics to children in primary grades. The Social Studies, 82(5), 195-197.
 • Parasız, İ. (2006). İktisadın A B C’si ( 8. Baskı). Bursa: Ezgi Yayıncılık.
 • Patterson, J. (2002). Slavery revisited: Using economics reasoning to teach about the past and present. The Social Studies. 93(1), 40–43. Erişim Tarihi: 15 Aralık 2006 http://www4.infotrieve.com/journals/toc_details.asp
 • Racich, M. J. (1982). Economic education in the elementary grades: Implementation and evaluation. A Dissertation Submitted in Partial Satisfaction of the Requirements of the Degree of Doctor of Education. Illinois State University.
 • Riabova, I.G. (2003). Training the teacher for the economic education of younger students. Russian Education and Society, 45 (8), 26–35.
 • Schug, M. and Clow, J. (2002). Is it time for social studies to be financially fit? Social Studies, 94 (4), 180-183.
 • Schug, M. C. (1983). Elementary teachers' views on economic issues. Theory and Research in Social Education, XI(1), 55–64.
 • Senemoğlu, N. (1998). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramlardan uygulamaya. Ankara: Özsen Matbaası.
 • Sosin, K.,Dick, J. and Reiser, M. (1997). Determinants of achievement of economics concepts by elementary school students. Journal of Economic Education, 28 (1), 100-121.
 • Staubs, M. O. (2007). Economics education: attitudes and practices of elementary and middle grade teacher candidates. Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Elementary Education in the Graduate School of The University of Alabama.
 • Vargha, L. D. (2004). Buyer beware! Economics activities for middle school students. The Social Studies. 95 (1), 27–32. Erişim Tarihi: 15 Aralık 2006 http://www4.infotrieve.com/journals/toc_details.asp
 • Walstad, W. & Watts, M. (1985). Teaching economics in the schools: A review of the survey findings. Journal of Economic Education, 16(2), 135-146.
 • Yel, S. (2007). Kavram geliştirme ve öğretimi. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım (s.147-178), Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım,A. ve Şimşek,H.(2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (2013). Eğitim Fakültelerinin sosyal bilgiler lisans programında yer alan “Ekonomi” dersinin içeriği. Erişim Tarihi: 27.06.2013 http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/sosyal_bilgiler.doc
 • Zachlod, M. (2006). Teaching economics concepts in the primary grades. Social Studies Review, 45(2), 18-21.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Yazar: Gökçe KILIÇOĞLU

Yazar: Nadire AKHAN

Bibtex @ { esosder82910, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.43846}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {AKHAN, Nadire and KILIÇOĞLU, Gökçe} }
APA KILIÇOĞLU, G , AKHAN, N . (2014). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.43846
MLA KILIÇOĞLU, G , AKHAN, N . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82910>
Chicago KILIÇOĞLU, G , AKHAN, N . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ AU - Gökçe KILIÇOĞLU , Nadire AKHAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.43846 DO - 10.17755/esosder.43846 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.43846 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.43846 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ %A Gökçe KILIÇOĞLU , Nadire AKHAN %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.43846 %U 10.17755/esosder.43846
ISNAD KILIÇOĞLU, Gökçe , AKHAN, Nadire . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.43846