İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ

Gökhan KAHVECİ [1] , Zülfü DEMİRTAŞ [2]

532 454

Purpose of this study is to determine organizational cynicism perception of primary, secondary and high school teachers. The research is based on the screening model. The sample group of the research is consisted of 2219 teachers who were working for primary, secondary and high schools of Rize province, City center and all districts during academic year of 2013-2014. The data collection tool used for the research is the Organizational Cynicism Scale adapted to Turkish by Kalağan (2009). T-Test, Mann-Whitney U Test, One-way Variance Analysis (ANOVA) and Kruskal Wallis Test were used for analyzing the data collected during the research. The research concluded that teachers have low levels of Organizational Cynicism perception and the level varies significantly based on Age, Marital Status, Tenure, Years of Service at the Current School and Type of School. It is concluded that organizational cynicism perceptions of the teachers are similar in terms of Gender variable

Bu araştırmanın amacı; ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin Örgütsel Sinisizm algılarını belirlemektir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Rize ili merkez ve tüm ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 2219 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kalağan’ın (2009) Türkçe’ye uyarladığı Örgütsel Sinisizm Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde t-Testi, Mann-Whitney U Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin Örgütsel Sinisizm algılarının düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Örgütsel Sinisizm algılarının, Yaş, Medeni Durum, Mesleki Hizmet Süresi, Çalışılan Okuldaki Hizmet Süresi ve Okul Türü değişkenleri açısından anlamlı şekilde farklılaştığı; Cinsiyet değişkeni açısından ise benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul, Öğretmen, Örgütsel Sinisizm

Okul, Öğretmen, Örgütsel Sinisizm
 • Akman, G. (2013). Sağlık çalışanlarının genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin karşılaştırılması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akpolat, T. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sinizm tutumunun işe yabancılaşma düzeyine etkisi (Samsun ili örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Alan, H. ve Fidanboy, C. Ö. (2013). Sinizm, tükenmişlik ve kişilik arasındaki ilişkiler: bilişim sektörü çalışanları kapsamında bir inceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 165-176.
 • Altınöz, M., Çöp, S. ve Sığındı, T. (2011). Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 285-317.
 • Andersson, L. (1996). Employee cynicism: an examination using a contract violation framework, Human Relations, 49, 1395-1418.
 • Andersson, L. M. & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: some causes and effects, The Journal of Organizational Behavior, 18, 449-470.
 • Arabacı, İ. B. (2010). The effects of depersonalization and organizational cynicism levels on the job satisfaction of educational inspectors. African Journal of Business Management, 4(13), 2802-2811.
 • Arslan, E. A. (2012). Süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi akademik personelin genel ve örgütsel sinizm düzeyi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 12-27.
 • Aslan, H. ve Yılmaz, E. (2013). The study of teachers’ general cynicism ınclinations in terms of life satisfaction and other variables, Creative Education, 4(9), 588-591.
 • Ayduğan, N. (2012). Mobbingin örgütsel sinizme etkisi: beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Balıkçıoğlu, S. (2013). Antalya bölgesi konaklama işletmeleri çalışanlarının örgütsel sinizm tutumları ile bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. & Walker, H. J. (2007). Justice, cynicism, and commitment: a study of ımportant organizational change variables, The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326.
 • Bommer, W. H., Rıch, G. A. & Rubın, R.S. (2005). Changing attitudes about change: longitudinal effects of transformational leader behaviour on employee cynicism about organizational change, The Journal of Organizational Behaviour, 26, 733-753.
 • Boyalı, H. (2011). Örgütsel sinizm ve iş tatmini arasındaki ilişkiler: karaman’daki bankalar üzerinde bir uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Bölükbaşıoğlu, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Brandes, P.M. (1997). Organizational cynicism: ıts nature, antecedents, and consequences (dissertation of doctor of philosophy), The University of Cincinnati.
 • Brown, M., & Cregan, C. (2008). Organizational change cynicism: the role of employee ınvolvement, Human Resource Management, 47(4), 667-680.
 • Byrne, Z. S. & Hochwarter, W. A. (2008). Perceived organizational support and performance relationships across levels of organizational cynicism, Journal of Managerial Psychology, 23(1), 54-72.
 • Cartwright, S. & Holmes, N. (2006). The meaning of work: the challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism, Human Resource Management Review, 16, 199-208.
 • Cole, M. S., Bruch, H. & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism, Journal of Organizational Behaviour, 27, 463–484.
 • Çağ, A. (2011). Algılanan örgütsel adaletin, örgütsel sinizme ve işten ayrılma niyetine etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Davis, W. D. & Gardner, W. L. (2004). Perceptions of politics and organizational cynicism: an attributional and leader-member exchange perspective, The Leadership Quarterly, 15, 439–465.
 • Dean Jr, J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism, The Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 • Delken, M. (2004). Organizational cynicism: a study among call centers. A Thesis Submitted İn Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Master of Economics, University of Maastricht.
 • Eaton, J. A. (2000). A social motivation approach to organizational cynicism. Graduate Programme İn Psychology York University Toronto, Ontario.
 • Eaton, J. & Struthers, C. W. (2002). Using the ınternet for organizational research: a study of cynicism in the workplace. Cyber Psychology and Behavıor, 5(4), 304-313.
 • Efeoğlu, İ. E. ve İplik, E. (2011). Algılanan örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik ilaç sektöründe bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 343-360.
 • Erbil, S. (2013). Otel işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Fieschi, C. & Heywood, P. (2004). Trust, cynicism and populist anti-politics, Journal of Political Ideologies, 9(3), 1-27.
 • Fitzgerald, M. R. (2002). Organizational cynicism: ıts relationship to perceived organizational ınjustice and explanatory style (Doctor of Philosophy). University of Cincinnati.
 • Helvacı, M. A. (2010). Örgütsel sinizm. H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz, (Ed.). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar İçinde (383-397). Ankara: Pegem Akademi.
 • Helvacı, M. A. ve Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi, Turkish Studies, 7(3), 1475-1497.
 • Hu, L. & Bentler, M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organizations: an examination of the potential positive and negative effects on school systems. The Florida State University College of Business.
 • Johnson, J. L. & O’leary-Kelly, A. M. (2003). The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: not all social exchange violations are created equal, Journal of Organizational Behavior, 24, 627–647.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: structural equation modeling with the simplis command languange. Scientific Software İnternational, Inc. USA.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kalağan, G. ve Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.
 • Kılıç, E. D. (2013). İlköğretim okullarında sinisizm: Şanlıurfa örneği, Bilim ve Kültür - Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2, 58-70.
 • Kılıç, Ş. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki: Keçiören ilçesi örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (third edition). New York and London: The Guilford Press.
 • Laursen, J., C. (2009). Cynicism then and now, Firenze University Press, 469-482.
 • Mino, C., E. (2002). Organizational trust, organizational cynicism and organizational commitment during a change initiative, (Dissertation of Doctor of Philosophy). Alliant İnternational University, Los Angeles, California.
 • Nafei, W. (2014). Job attitudes as a mediator of the relationship between organizational cynicism and organizational citizenship behavior: an applied study on teaching hospital in egypt. International Journal of Business Administration, 5(1), 31-52.
 • Naus, A.J.A.M. (2007), Organizational cynicism on the nature, antecedents, and consequences of employee cynicism toward the employing organization. Unpublished Doctor Dissertation, Maastricht University, Maastricht.
 • Naus, F., Iterson, A. & Roe, R. (2007). Value incongruence, job autonomy, and organization- based self-esteem: a self-based perspective on organizational cynicism, European Journal of Work and Organızatıonal Psychology, 16(2), 195– 219.
 • Özgan, H., Çetin, B. ve Külekçi, E. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 17, 69 – 84.
 • Özler, D., Atalay, C. G. ve Şahin M. (2010). Örgütlerde sinizm güvensizlikle mi bulaşır?, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, 47-57.
 • Polat, S. (2013). The impact of teachers’ organizational trust perceptions on organizational cynicism perception, Educational and Reviews, 8(16), 1483-1488.
 • Polatcan, M. (2012). Okul yöneticilerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (Karabük ili örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Pugh, S.D., Skarlıckı, D.P., Passell, B.S. 2003. “After The Fall: Layoff Victims’s Trust and Cynicism İn Re-Employment”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76, 201-212.
 • Reichers, A. E., Wanous, J.P. & Austin, J. T. (1997). Understanding and managing cynicism about organizational change, Academy of Management Executive, 11(1), 48-59.
 • Stanley, D. J., Meyer, J. P. & Topolnytsky, L. (2005). Employee cynicism and resistance to organizational change, Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459.
 • Sur, Ö. (2010). Örgütsel sinizm: eskişehir ili büro çalışanları üzerine bir alan araştırması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar, Türk Psikoloji Yazıları, 3(5), 49-74.
 • Şirin, E. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (istanbul ili, esenyurt ilçesi örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Tınaztepe, C. (2012). Örgüt içi etkin iletişimin örgütsel sinizme etkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 1, 3-63.
 • Tokgöz, N. ve Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinizm: eskişehir ve alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283- 305.
 • Turner, J. H. & Valentine, S. R. (2001). Cynicism as a fundamental dimension of moraldecision-making: a scale development, Journal of Business Ethics, 34, 123–136.
 • Wu, C., Neubert, M. J. & Yi, X. (2007). Transformational leadership, cohesion perceptions, and employee cynicism about organizational change, Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 327-351.
 • Yıldız, K., Akgün, N. ve Yıldız, S. (2013). İşe yabancılaşma ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1253-1284.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Gökhan KAHVECİ

Yazar: Zülfü DEMİRTAŞ

Bibtex @ { esosder82943, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.01813}, title = {İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, Zülfü and KAHVECİ, Gökhan} }
APA KAHVECİ, G , DEMİRTAŞ, Z . (2014). İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), . DOI: 10.17755/esosder.01813
MLA KAHVECİ, G , DEMİRTAŞ, Z . "İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6166/82943>
Chicago KAHVECİ, G , DEMİRTAŞ, Z . "İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Gökhan KAHVECİ , Zülfü DEMİRTAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.01813 DO - 10.17755/esosder.01813 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 52 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.01813 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.01813 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ %A Gökhan KAHVECİ , Zülfü DEMİRTAŞ %T İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 52 %R doi: 10.17755/esosder.01813 %U 10.17755/esosder.01813
ISNAD KAHVECİ, Gökhan , DEMİRTAŞ, Zülfü . "İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 52 (Aralık 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.01813