Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 53, Sayfalar 337 - 365 2014-12-02

CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI

Emannullah POLAT [1]

434 2261

Over a period of 23-year revelation,the holy Qur’an has not refrained to criticize,in particular, Arabs as the first addressees, in general all people and even all jinns’ wrong, incomplete beliefs corrupted by superstitions and not to reveal the truth through the Prophet Muhammad (peace be upon him).One of the superstitious beliefs of idolaters in Mecca,which has disrupted Tawheed creed of Hanif religion starting with the Prophet Abraham, was also the belief of jinns that they idolized as Allah’s children and regarded as a half-God.The Qur’an has corrected these erroneous and superstitious beliefs and explained the qualities of jinns in an accurate way. Jinns, who have the free will and ability to realize like humans but do not look like them or are invisible to them, will also be judged according to their deeds as the addressees of the Qur’an

Kur’ân-ı Kerim; 23 yıllık nüzul sürecinde, özelde ilk muhatapları olan Arapların, genelde de tüm insanların hatta bunlarla beraber tüm cinlerin eksik, yanlış ve hurafelerle bozulmuş olan inançlarını tenkit etmekten ve doğru olanı da Efendimiz (s.a.s.)’in aracılığıyla anlatmak geri durmamıştır. Mekke müşriklerinin, Hz. İbrahim (a.s.) ile başlayan Hanif dininin tevhîd akidesini bozan hurafe karışık inançlarından birisi de, Allah’ın çocukları diyerek putlaştırdıkları ve yarı Tanrı yerine koydukları “cin” inançlarıydı. Kur’ân, bu hurafe ürünü yanlış inançlarını düzeltmiş ve cinlerin sahip oldukları vasıfları doğru bir şekilde beyan etmiştir.

Anahtar kelimeler: Kur’ân, Melek, İnsan ve Cin,  

Kur’ân, Melek, İnsan ve Cin
 • Abdulbaki, Muhammed Fuad, el-Mu’cemü’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerim, Dârü’l- Hadîs, Kahire, I. Baskı, 1996, “c-n-n” maddesi.
 • Âlûsî, Ebü’l-Fadl Şihabüddin Mahmud, Rûhu’l-Me’ânî fî Trfsiri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s- Seb’i’l-Mesânî, (tah. Ali Abdülbari Atiyye), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, III. Baskı, Beyrut, 2009.
 • Ateş, Süleyman, İnsan ve İnsanüstü, (Ruh, Melek, Cin, İnsan), Yeni Ufuklar Neşriyat, III. Baskı, İstanbul, 1995.
 • Aynî, Bedrüddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed, Umdetü’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, ty.
 • Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Işık yayınları, İstanbul, 2005, s. 571.
 • İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXIX, 217.
 • Beyhakî, Ebu Bekir Ahmed İbn Hasan, Delâilü’n-Nübüvve ve Ma’rifetü Ahvali Sâhibi’ş- Şeria, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1988.
 • Beyhakî, eEsmâ ve’s-Sıfât, (tah. Abdullah b. Muhammed el-Hâşidî), Mektebetü’s-Süvâdî, Cidde, I. Baskı, 1993.
 • Bezzâr, Ebubekir Ahmed b. Amr b. Abdilhalık, Müsnedü’l-Bezzâr, (tah. Mahfuzurrahman Zeynüllah, Adil b. Sa’d ve Sabri Abdülhalık), Mektebetü’l-Ulûmi ve’l-Hikem, Medinetü’l-Münevvere, I. Baskı, 1988-2009.
 • Bikâî, İbrahim İbn Ömer İbn Hasan er-Ribât İbn Ali İbn Ebibekir, Mesâ’idü’n-Nazar li’l- İşrâfi alâ Mekâsidi’n-Nazar (el-Maksadü’l-Esmâ fî Mütabakati İsmi Külli Suretin li’l- Müsemmâ), Mektebetü’l-Meârif, Riyad, ty.
 • Buhârî,Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Câmi’u’s-Sahîh, (tah. Muhammed Züheyr b. Nasır), Dâru Tavku’n-Necât, I. Baskı, 1422 (h).
 • Cevherî, Ebu Mansûr İsmail b. Hammad, es-Sıhâh Tâcü’l-Lüğati ve Sıhâhi’l-Arabiyye, (tah. Ahmed Abdulğafur Attar), Dârü’l-İlim, Beyrut, IV. Baskı, 1987, “c-n-n” maddesi.
 • Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Usulü, İFAV Yayınları, İstanbul, 1991.
 • Çelebi, İlyas, “Kur’an’ı Kerîm’de İnsan-Cin Münasebeti”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995-1997, sayı 13-14-15.
 • Dâmeğânî, Ebu Abdillah Hüseyin b. Muhammed, el-Vücûh ve’n-Nezâir li Elfâzi Kitâbi’l- Lâhi’l-Azîz, (tah. Arabî Abdülhamid Ali), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 2003.
 • Duran, M. Ali, Sûre İsimleri Açısından Kur’ân’ın Anlaşılması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir Bilim Dalı, (Basılmamış Doktora Tezi), Sakarya, 2012.
 • Düzgün, Şaban Ali, “Dinsel ve Mitolojik Yönleriyle Cin ve Şeytan Algımız”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt X, sayı 2. Ebu Dâvud
 • Ebu Hayyân, Muhammed İbn Yusuf el-Endülüsî, el-Bahrü’l-Mühît, (tah. Adil Ahmed Abdulmevcud ve Ahmed en-Necûlî), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, III. Baskı, Beyrut, 2010.
 • Ebü’l-Ferec el-Cevzî, Cemalüddin Abdurrahman İbn Ali İbn Muhammed, Zâdü’l-Mesîr fî İlmi’t-Tefsir, (tah. Abdurrezzak el-Mehdî), Dârü’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut, I. Baskı, 1422 (h).
 • Ebü’l-Ferec el-Cevzî, Nüzhetü’l-A’yüni’n-Nevâzir fî İlmi’l-Vücûhi ve’n-Nezâir, (tah. Muhammed Abdülkerim Kazım er-Râzî),Müessesetü’r-Risâle, III. Baskı, Beyrut, 1987.
 • Ebü’l-Ferec el-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, (tah. Ahmed İbn Ali), Dârü’l-Hadis, Kahire, 2000.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, 1979.
 • Erbaş, Ali, Melekler Âlemi, (İlahi Dinlerde Melek İnancı), BSR Yayın Gurubu (Nun), I. Baskı, İstanbul, 2012.
 • Eşkar, Ömer Süleyman, Âlemü’l-Cinni ve’ş-Şeyâtîn, Mektebetü’l-Felah, Kuveyt, IV. Baskı, 1984.
 • Fîrûzâbâdî, Mecdüddin Muhammed b. Yakup, Besâiru Zevi’t-Temyîz fî Letâifi’l-Kitâbi’l-Azîz, (tah. Muhammed Ali en-Neccâr), Mektebetü’l-İlmiyye, Beyrut, ty.
 • Hâkim en-Nîsâbûrî, Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah b. Muhammed, el-Müstedrek ala’s-Sahihayn, (tah. Mustafa Abdülkadir Atâ), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1990.
 • Halil, Ebu Abdirrahman b. Ahmed, Kitâbü’l-Ayn, (tah. Mehdi el-Mahzûmî ve İbrahim es- Sâmirâî), Mektebetü’l-Hilâl, ty.
 • İbn ‘Atiyye el-Endülüsî, Ebu Muhammed Abdulhakk b. Ğâlib, el-Muharrarü’l-Vecîz fî Tefsiri’l-Kitâbi’l-Azîz, (tah. Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed), Dârü’l-Kütübi’l- İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1422 (h).
 • İbn Âşûr, Muhammed Tâhir İbn Muhammed İbn Muhammed Tâhir, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr (et- Tahrîrü’l-Ma’nâ’s-Sadîd ve Tenvîrü’l-Akli’l-Cedîd min Tefsiri’l-Kitâbi’l-Mecîd), Dârü’t-Tunusiyye, Tunus, 1984.
 • İbn Düreyd Ebubekir Muhammed b. Hasan el-Ezdî, Cemheretü’l-Lüğa, (tah. Remzi Münir Ba’lbekkî), Dârü’l-İlim, Beyrut, I. Baskı, 1987, “c-n-n” maddesi.
 • İbn Ebi’d-Dünya, Ebubekir Abdullah b. Muhammed, Hevâtifi’l-Cinân, (tah. Muhammed ez- Zağlî), el-Mektebetü’l-İslâmî, I. Bası, 1995.
 • İbn Fâris, Ebü’l-Hasan Ahmed, es-Sâhibî fî Fıkhı’l-Lüğati’l-Arabiyyeti ve Mesâilihâ ve Sünenü’l-Arabi fî Kelâmihâ, yy, I. Baskı, 1997.
 • İbn Hişam, Ebu Muhammed Abdülmelik, Sîretü’n-Nebeviyye, (tah. Mustafa es-Sükâ, İbrahim el-Ebyârî ve Abdülhafîz Şelbî), Dârü İbn Kesir, Beyrut, II. Baskı, 2005.
 • İbn Kesir, Ebü’l-Fidâ İsmail İbn Ömer, Tefsirü’l-Kur’âni’l-Azîm, (tah. Sâmî İbn Muhammed Sellâme), Dârü’t-Tayyibe, II. Baskı, 1999.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fadl Cemalüddin Muhammed, Lisânü’l-Arab, Dâru Sadr, Beyrut, III. Baskı, 1414 (h), “c-n-n” maddesi.
 • İbn Şihâb ez-Zührî, Muhammed b. Müslim, en-Nâsih ve’l-Mensûh fi’l-Kur’âni’l-Kerim, (tah. Mustafa Mahmud el-Ezherî), Dârü İbn Kayyım, Riyad, I. Baskı, 2008.
 • İsfehânî, er-Râğıb Ebü’l-Kasım Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, (tah. Safvân Adnan ed-Davudî), Dârü’l-Kalem, Beyrut, I. Baskı, 1412 (h), “cin” maddesi.
 • Kasımî, Muhammed Cemalüddin b. Muhammed, Mehâsinü’t-Te’vîl, (tah. Muhammed Bâsil Uyûn es-Sûd), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1418 (h).
 • Katipoğlu, Bedri, Din Psikolojisi Açısından Freud Psikanalizi ve Din, (Musa ve Tek Tanrıcılık’tan naklen) yy, 1991.
 • Kılavuz, A. Saim, İslam İnancında Cin, yy, ty
 • Kılavuz, Ahmet Saim, DİA, “cin” maddesi, TDV Yayınları, Ankara, 1993.
 • Kitâb-ı Mukaddes, (Eski ve Yeni Ahit) İstanbul Matbaacılık A. Ş. İstanbul, 1969.
 • Kurtûbî, Ebu Abdillah Muhammed İbn Muhammed İbn Ebibekir, el-Câmi’ li Ahkâmi’l- Kur’ân, (tah. Ahmed el-Berdûnî ve İbrahim Etfiyyiş), Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, Kahire II. Baskı, 1964.
 • Mâtürîdî, Ebu Mansur Muhammed İbn Muhammed İbn Mahmud, Te’vilâtü Ehli’s-Sünne, (tah. Mecdî Baslûm), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 2005.
 • Mâverdî, Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed, en-Nüket ve’l-Uyûn, (tah. es-Seyyid b. Abdilmaksud b. Abdirrahim), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty.
 • Mevdûdî, Ebü’l-A’lâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, (trc. Muhammed Han Kayanî, Yusuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnalı, Ali Ünal ve Hamdi Aktaş), İnsan Yayınları, II. Baskı, İstanbul, 1996.
 • Münâvî, Muhammed Abdürrauf, et-Tevkîf alâ Mühimmâti’t-Te’ârîf, Dârü’l-Fikir, (tah. Muhammed Rıdvan ed-Dâye), I. Baskı, yy, 1410.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyin b. Haccâc b. Müslim, el-Câmi’u’s-Sahîh, Dâru’l-Cîl, Beyrut, ty.
 • Müttakî el-Hindî, Alâüddin Ali b. Hüsamüddin, Kenzü’l-Ummâl fî Süneni’l-Akvâli ve’l-Ef’âl, (tah. Bekrî Hayyânî ve Safvet es-Sükâ), Müessesetü’r-Risâle, V. Baskı, 1981.
 • Müzeynî, Halid İbn Süleyman, el-Muharrer fî Esbâbi’n-Nüzûl min Hilâli’l-Kütübi’t-Tis’a, Kahire, Dârü İbni’l-Cevzî, II. Baskı, 1429 (h).
 • Nesâî, Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali, es-Sünenü’l-Kübrâ, Müessestü’r- Risâle, I. Baskı, Beyrut, 2001.
 • Özakkaş, Tahir, Ayhan Songar’ın Kayseri Konferansları, Kayseri, 1995.
 • Polat, Emannullah, Kur’ân-ı Kerim’e Göre Ruhî Hastalıklar, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir Bilim Dalı, (Basılmamış Doktora Tezi), Sakarya, 2010.
 • Polat, Tîn Suresi’nin Tefsiri ve Sûre Işığında Kutsal Zaman ve Mekân Mefhumu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2001.
 • Polat, “Kavvâmûn” İfadesi Çerçevesinde Kocanın Karısını Te’dîbi”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 18 sayı: 59 (Bahar 2014)
 • Râzî Fahrüddin, Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer İbn Hasan b. Hüseyin, Mefâtîhü’l-Ğayb, Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, III. Baskı, 1420 (h).
 • Reşîd Rızâ, Muhammed Reşîd b. Ali Rıza, Tefsîrü’l-Menâr, Mısır, 1990.
 • Sa’lebî, Ebu İshak Ahmed b. Muhammed, el-Keşf ve’l-Beyân an Tefsiri’l-Kur’ân, (tah. Ebu Muhammed İbn Âşûr), Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, I. Baskı, 2002.
 • Se’âlibî, Ebu Mansûr Abdülmelik b. Muhammed, Fıkhü’l-Lüğa ve Sırru’l-Arabiyye, (tah. Abdürrezzak el-Mehdî), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, I. Baskı, 2002.
 • Sehâvî, Alemüddin Ali b. Muhammed, Cemâlü’l-Kurrâ’ ve Kemâlü’l-İkrâ’, (tah. Mervan el- Atiyye ve Muhsin Harabe), Dârü’l-Me’mûn, Beyrut, I. Baskı, 1997.
 • Süyûtî Celâlüddîn, Abdurrahman b. Ebibekir, Lübâbü’n-Nükûl fî Esbâbi’n-Nüzul, Dârü’l- Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty.
 • Süyûtî, el-Müzhir fî Ulûmi’l-Lüğati ve Envâ’ihâ, (tah. Fuad Ali Mansûr), Dârü’l-Kütübi’l- İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1998.
 • Süyûtî,es-Sahîhu’l-Müntekâ min Lükati’l-Mercân fî Ahkâmi’l-Cân, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, I. Baskı, 2004.
 • Şahin, M. Süreyya, DİA, “cinn” maddesi, TDV Yayınları, Ankara, 1993.
 • Şulul, Kasım, İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi, İstanbul, İnsan Yayınları, III. Baskı, 2011.
 • Watt, William Montgomery,Modern Dünyada İslam Vahyi, (çev. Mehmet S. Aydın), Hülbe Basım ve Yayın, Ankara, 1982.
 • Taberânî, Ebü’l-Kasım Süleyman b. Ahmed b. Eyyub, el-Mu’cemü’l-Kebîr, (tah. Hamdi b. Abdilmecid es-Selefî), Mektebetü’l-Ulûmi ve’l-Hikem, II. Baskı, Musul, 1983.
 • Taberî, Muhammed İbn Cerîr, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, (tah. Ahmed Muhammed Şakir), Müessesetü’r-Risâle, I. Baskı, 2000.
 • Tarhan, Nevzat, İnanç Psikolojisi, İstanbul, 2009.
 • Tirmizî, Muhammed b. İsa b. Sevre b. Musa b. Dahhâk, Sünenü’t-Tirmizî, (tah. Ahmed Muhammed Şakir, Muhammed Fuad Abdulbaki ve İbrahim Utve), Matba’atü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, II. Baskı, Mısır, 1975.
 • Westermark, Edward Alexander, İslam Medeniyetinde Puta Tapma Devrinden Arta Kalan ve Kalıntı Halinde Yaşayagelen İtikatlar, (Cin Bölümü), Yeni Matbaa, Ankara, 1962.
 • Yıldırım, Suat, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Işık yayınları, İstanbul, 2005.
 • Zebîdî, Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzak, Tâcü’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kamus, Dârü’l-Hidâye, ty, “i-n-s” maddesi.
 • Zemahşerî, Ebü’l-Kasım Mahmud b. Amr b. Ahmed, el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl, Dârü’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut, II. Baskı, 1407 (h).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Emannullah POLAT

Bibtex @ { esosder82940, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {337 - 365}, doi = {10.17755/esosder.99205}, title = {CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI}, key = {cite}, author = {POLAT, Emannullah} }
APA POLAT, E . (2014). CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 337-365. DOI: 10.17755/esosder.99205
MLA POLAT, E . "CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): 337-365 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6167/82940>
Chicago POLAT, E . "CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): 337-365
RIS TY - JOUR T1 - CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI AU - Emannullah POLAT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.99205 DO - 10.17755/esosder.99205 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 365 VL - 14 IS - 53 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.99205 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.99205 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI %A Emannullah POLAT %T CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 53 %R doi: 10.17755/esosder.99205 %U 10.17755/esosder.99205
ISNAD POLAT, Emannullah . "CİN SURESİ PERSPEKTİFİNDE CİNLERİN VARLIĞI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 53 (Aralık 2014): 337-365. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.99205