Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 53, Sayfalar 318 - 336 2014-12-29

ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR

Soner DOĞAN [1] , Yakup YİĞİT [2]

458 1498

The aim of this study is to examine the concept of learning schools according to the perceptions and opinions of school administrators and teachers. In the research, the explanatory research design that included quantitative and qualitative methods was used. The quantitative part of the study was designed in relational screening model and the data were collected through the Scale of Learning School from 336 school administrators and teachers who work in Sivas. Besides, the qualitative part of the research was carried out in accordance with the case design and the qualitative data were obtained through semi structured interview form, from 10 school administrators and teachers who work in Sivas. During the research process, all interviews were recorded with a tape recorder. In the interpretation process of the interview data; descriptive analysis, content analysis and constant comparative methods were used. The findings of the analyses carried out were examined under four themes. While quantitative findings of the research show that the perceptions of school administrators and teachers on learning school are at a high level, the qualitative findings do not support the quantitative findings

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin algılarına ve görüşlerine göre öğrenen okul kavramının incelenmesidir. Araştırmada, nicel ve nitel yöntemleri içerisine alan açıklayıcı  (explanatory) desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümü ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş olup veriler, Sivas ilinde görev yapan 336 okul yöneticisi ve öğretmenden, Öğrenen Okul ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel bölümü ise durum desenine uygun olarak yürütülmüş, nitel veriler Sivas ilinde görev yapan 10 okul yöneticisi ve öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sürecinde tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular dört tema altında yapılandırılmıştır. Araştırmanın nicel bulguları okul yöneticileri ve öğretmenlerin öğrenen okul algılarının yüksek düzeyde olduğunu gösterirken nitel bulgular nicel bulguları desteklememektedir.

Anahtar kelimeler : Organizasyon, Okul Yöneticisi, Öğretmen, Öğrenen Okul, Görüşme

 

Organizasyon, Okul Yöneticisi, Öğretmen, Öğrenen Okul, Görüşme
 • Akat, İ. ve Budak, G. (2002). İşletme yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Akhtar, N. & Khan, R.A. (2011). Exploring the paradox of organizational learning and learning organization. Interisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2 (9), 257-270.
 • Akkoç, H. (2008). Öğrenen örgüt oluşumunda bilgi yönetimi uygulamalarının rolü: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi uygulaması. (Yüksek lisans tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Alipour, F. & Karimi, R. (2011). Mediation role of innovation and knowledge transfer in the relationship between learning organization and organizational performance. International Journal of Business and Social Science, 2(19), 144-147.
 • Alp, A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin algıları. (Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Atak, M. (2009). Öğrenen örgüt ve örgütsel bağlılık ilişkisi. (Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Aybar, S. (2011). İşletmelerde öğrenen örgütler ve iş verimliliği ilişkisinin analizi: otel işletmelerinde bir uygulama. (Yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Bakan, İ. (2011). Çağdaş yönetim yaklaşımları ilkeler, kavramlar ve yaklaşımlar. İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.
 • Bal, Ö. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerin öğrenen örgüt olarak okullarına ilişkin algıları (başakşehir örneği). (Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma (yöntem, teknik ve ilkeler). (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Banoğlu, K. (2009). İlköğretim okullarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algısı. (Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Bejinaru, R. & Lordache, S. (2011, April). Intellectual capital dynamics within the learning organization. The 3rd European Conference on Intellectual Capital held at University of Nicosia, Cyprus.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi. (2. Baskı). Ankara: Siyasal Yayıncılık.
 • Boztepe, C. (2007). Mesleki ve teknik eğitimin öğrenen okul boyutunun analizi, (Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Braham, J. B. ( 1998). Öğrenen bir organizasyon yaratmak. Çev: Ali Tekcan. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, K.Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (12. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çetinel, M.H. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde eğitim fonksiyonunun öğrenen örgüt oluşumuna etkilerine ilişkin bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Çoban, G. (2006). Öğrenen organizasyon ve bankacılık sektöründeki uygulaması.(Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Efil, İ. (2002). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. İstanbul: Alfa Yayınevi.
 • Eğmir, E. (2012). Okul yöneticilerinin koçluk özelliklerinin okulun öğrenen organizasyon olmasındaki etkililik düzeyi. (Yüksek lisans tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Eren, E. (2010). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ergani, B. (2006). Öğrenen bir örgüt olarak üniversiteler: Dumlupınar üniversitesi Kütahya meslek yüksekokulu örneği. (Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Ferraria, C.C.M.G. & Pulecıo, D.L.G. (2012). A case study of inhibitors for information flow in global product portfolio management. Department of Technology Management and Economics Division of Innovation Engineering and Management Chalmers University of Technology Göteborg, Sweden. Report No. E 2012:062
 • Forozandeh, L., Soleimani, M. Nazari, A. S. & Nasri, H. (2011). Studying the relationship between components of the learning organization and organizational commitment. Interdiscıplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(6), 497-509.
 • Güleş, H. (2007). İstanbul ili Bayrampaşa ilçesindeki resmi ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları. (Yüksek lisans tezi. Yeditepe Üviversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Hawamdeh, B. & Jaradat, M.H. (2012). Basics of the "learning organization' at jordanian schools : A Case Study. Education, 132(3), 689-696.
 • Higgins, M., Ishimaru, A., Holcombe, R. & Fowler, A. (2011). Examining organizational learning in schools: the role of psychological safety, experimentation, and leadership that reinforces learning. Education Change. 13, 67–94p.
 • Wayne K.H. & Cecil K. M. (2010). Egitim yönetimi teori. Araştırma ve uygulama. (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Jillinda, J., Kidwell Karen M., Vander, L. & Sandra, L. J.(2000). Knowledge management practices applying corporate in higher education. Educause Quarterly, 23(4), 28-33.
 • Jokıć, S., Ćosıc, L., Sajfert, Z., Pečujlıja, M. & Pardanjac, M. (2012). Schools as learning organizations: Empirical Study In Serbia. Metalurgıa Internatıonal, 17(2), 83-89.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kerman, B., Freundlich, M., Lee, M.J. & Brenner, E. (2012). Learning while doing in the human services: Becoming A Learning Organization Through Organizational Change. Administration İn Social Work, 36, 234–257.
 • Keskin, M.B. (2007). Öğrenen organizasyon olma sürecinde ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin vizyon geliştirme düzeyleri. (Yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kılıç, F.(2009). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüte ilişkin algı düzeyler (Bolu ili örneği). (Yüksek lisans tezi, Eskişehir Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği- yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Basım.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği: yönetim organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasik- modern- çağdaş ve güncel yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım.
 • Lyle, E.R. (2012). Learning organisation [Al] learning. İnternational Journal of Business and Social Science, 3(6), 217-221.
 • Middlewood, D., Parker, R. & Beere, J. (2005). Creating a learning school. London: A Sage Publications Company.
 • Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher (2 nd. edition). Boston: Pearson Education.
 • Mohanty, K. & Kar, S. (2012). Achieving innovation and success: Organizational learning. SCMS Journal of Indian Management, January - March.
 • Özus, E. (2005). M.E.B. e bağlı Konya ilindeki mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen organizasyonu algılamaları. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Pekel, H. (2007). Öğrenen organizasyonlar ve örgüt kültürü arasındaki etkileşim. (Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Schechter, C. & Qadach, M. (2012). Toward an organizational model of change in elementary schools: the contribution of organizational learning mechanisms. Educational Administration Quarterly, 48(1), 116- 153.
 • Senge, P. M. (1990). “The leader’s New Work: building learning organizations”. Sloan Management Review, 32(1), 7–23.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Srihawong, j. & Srisa-Ard, B. (2012). Development of the learning organization model: a case of sisaket rajabhat university. European Journal of Social Sciences. 27(2), 233-241.
 • Subaş, A.(2010), İlköğretim okullarında çalışan sınıf ve branş öğretmenlerinin öğrenen örgütü (okulu) algılamaları. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Şahinkesen, Ö.G. (2010). Öğrenen organizasyonlar Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde bir uygulama. (Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Şanal, E.E. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görevli akademik personelin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin görüşleri. (Yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Muğla). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Şimşek, M.Ş. ve Kıngır, S. (2006). Çağdaş yönetim araçlarından seçmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şimşek, Y. ve Yıldırım, C.M.(2004). Öğrenen okulların kültürel yapıları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Tee, N. P. (2004). The learning organisation and the innovative organisation. Human Systems Management, 23, 93-100.
 • Töremen, F. (2011). Öğrenen okul. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Turan, S. (2011). Üniversite yapısı içerisinde öğrenen örgüt ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(4), 627-638.
 • Uysal, A. (2005). Okul Öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H. (2011). Kamu ve özel ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öğrenen örgüte ilişkin algıları. (Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Soner DOĞAN

Yazar: Yakup YİĞİT

Bibtex @ { esosder82951, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {318 - 336}, doi = {10.17755/esosder.96949}, title = {ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR}, key = {cite}, author = {YİĞİT, Yakup and DOĞAN, Soner} }
APA DOĞAN, S , YİĞİT, Y . (2014). ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 318-336. DOI: 10.17755/esosder.96949
MLA DOĞAN, S , YİĞİT, Y . "ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): 318-336 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6167/82951>
Chicago DOĞAN, S , YİĞİT, Y . "ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): 318-336
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR AU - Soner DOĞAN , Yakup YİĞİT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.96949 DO - 10.17755/esosder.96949 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 336 VL - 14 IS - 53 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.96949 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.96949 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR %A Soner DOĞAN , Yakup YİĞİT %T ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 53 %R doi: 10.17755/esosder.96949 %U 10.17755/esosder.96949
ISNAD DOĞAN, Soner , YİĞİT, Yakup . "ÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 53 (Aralık 2015): 318-336. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.96949