BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Kurtman ERSANLI [1] , Emel UYSAL [2]

624 592

In this study, scale development steps were followed to improve “Attitudes Toward Uncertainty Scale”. For this purpose by the help of leading experts in the department of Guidance and Counseling, item pool was created. These items submitted for the opinion of leading experts in the department of Guidance and Counseling and Psychology, after received feedback from these experts by making their quire delamination 40-item form was obtained. Created this new form, written in the form of a draft five-point Likert-type scale and applied to 237 students from the Faculty of Education of Ondokuz Mayis University in the spring semester of 2014. At the end of this application based on the obtained data factor load were analyzed by exploratory factor analysis. Load values below .40 and load on multiple factors which value they receive notice of .10 and below 25-item were removed from the scale. According to findings of the analysis, a 15-item scale was obtained. In order to test the validity of the Attitudes Toward Uncertainty Scale, scale applied to 304 student of the Faculty of Education of Ondokuz Mayis University along with Intolerance of Uncertainty Scale (Sarı, Dağ; 2009) and relations between the scales were examined. Accordingly there is a significant positive correlation between the Attitudes Toward Uncertainty Scale and Intolerance of Uncertainty Scale (r = .85, p < .01) and the internal consistency coefficient was found to be α = .89. According to all the data obtained, we can say that the developed Attitudes Toward Uncertainty Scale, is a valid and reliable scale that can be used to determine the level of uncertainty of individuals

Bu çalışmada Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği’ni geliştirmek amacıyla ölçek geliştirme basamakları takip edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında uzman kişiler yardımıyla madde havuzu oluşturulmuştur.  Bu maddeler PDR ve Psikoloji alanında uzman kişilerin görüşüne sunularak alınan geri bildirimler sonunda gerekli elemeler yapılarak 40 maddelik bir form elde edilmiştir. Oluşturulan bu yeni form beşli likert tipi taslak bir ölçek şeklinde yazılmış ve 2014 yılı bahar yarıyılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 237 öğrenciye uygulanmıştır. Bu uygulama sonunda elde edilen verilere dayalı olarak yapılan Açımlayıcı faktör analizi ile madde yükleri incelenmiştir. Yük değeri .40’in altında ve birden fazla faktörde aldıkları yük değerleri farkı .10 ve altında olan toplam 25 madde ölçekten çıkarılmıştır. Analizdeki bulgular doğrultusunda 15 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeğini geçerliliğini test etmek amacıyla, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (Sarı, Dağ; 2009) ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 304 öğrenciye uygulanarak ölçekler arası ilişki incelenmiştir. Buna göre Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r = .85, p < .01), iç tutarlık katsayısının α=.89 olduğu görülmüştür. Tüm bu elde edilen verilere göre geliştirilen “Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği”nin, bireylerin belirsizlik düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Belirsizlik, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği, Ölçek, Geçerlik

Belirsizlik, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği, Ölçek, Geçerlik
 • Altınok, E. Y. (2010). Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 685-705.
 • Bacanlı, F. (1999). Kararsızlık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çokluk, Ö. ve Şekercioğlu, G. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara. Pegem Akademi.
 • Çaplı, O. T. (2009). “Kriz Haberciliği”, Televizyon Haberciliğinde Etik, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın MATRA Programı Kapsamında Fatusch B.V. Tarafından Yürütülen “Türkiye’de Etik Haberciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanmış. Ankara, 2009
 • Deniz, M. E. (2011). Karar Verme Stilleri ve Beş Faktörlü Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) • Kış/Winter • 97-113
 • Ersanlı, K. , Koçyiğit, M. , Ait Olma Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri, 2013
 • Gül, H. (2010). Yükseköğretim Öğrencilerinin Kişisel Kararsızlık Davranışı Düzeylerinin İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi, 2010. ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0198
 • Kline, P (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Routledge. Oxon, UK.
 • Sardoğan, M. E. , Karahan, T. F. , Kaygusuz, C. (2006), Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2006. ss. 78-97.
 • Sevda Sarı, İ. D. (2007). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Toledo, S. D. (2014)
 • http://www.hurriyetaile.com/ neden-dogumdan-korkuyoruz_15379.html
 • Weber, S. M. (2012). Decision Making Under Climate Uncertainty: The Power of Understanding Judgment and Desicion Processes. 99-128.
 • Wells, P. D. (1994). Measuring Psychological Uncertainty: Verbal Versus Numeric Methods. Annual Meeting of the Midwestern Psychological Association. Chicago: American Psychological Association .
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Kurtman ERSANLI

Yazar: Emel UYSAL

Bibtex @ { esosder82946, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.16195}, title = {BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ERSANLI, Kurtman and UYSAL, Emel} }
APA ERSANLI, K , UYSAL, E . (2015). BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.16195
MLA ERSANLI, K , UYSAL, E . "BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/82946>
Chicago ERSANLI, K , UYSAL, E . "BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Kurtman ERSANLI , Emel UYSAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.16195 DO - 10.17755/esosder.16195 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.16195 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.16195 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %A Kurtman ERSANLI , Emel UYSAL %T BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.16195 %U 10.17755/esosder.16195
ISNAD ERSANLI, Kurtman , UYSAL, Emel . "BELİRSİZLİĞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Temmuz 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.16195