ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

Dilek ACARLI [1] , Fatma ALKAN [2] , Canan ALTUNDAĞ [3]

461 350

In this study, students’ views on science teaching at private courses and their attitudes towards these private courses were examined. The study was realized with the participation of 7711 students who are in 9th, 10th, 11th, and 12th grades in various different high schools in Ankara. As a result of the study, it was determined that students have developed a positive attitude and that they also have a positive view of private courses. Among the reasons explaining the preference for private courses, small number of students in classes, being able to ask whatever they have not understood to the teachers at private courses more easily, learning practical test techniques, acquiring good study habits, and increased self-belief in being successful at university entrance exam are striking findings. When students’ attitudes and views of private courses are examined in terms of gender, it was seen that there is a meaningful difference in favor of girls. When they are examined in terms of class level, it was determined that the higher the class they attend, the more positive the students’ views and attitudes are. This result shows that students view private courses more positively as the university exam approaches

Araştırmada, öğrencilerin dershanelerdeki fen öğretimine yönelik görüşleri ile dershaneye yönelik tutumları incelenmiştir. Çalışma, Ankara İli’nde farklı ortaöğretim kurumlarında 9-10-11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 7711öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin dershanelere yönelik olumlu tutum geliştirdikleri, dershanelerdeki fen öğretimine yönelik görüşlerinin de olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Dershanenin tercih edilmesini açıklayan maddeler arasında; “sınıf mevcudunun az olması, öğrencilerin anlamadıkları konuları dershanede öğretmenlere daha rahat sorabilmeleri, pratik test tekniklerinin öğretilmesi, ders çalışma alışkanlığı kazandırması ve üniversiteyi kazanacağına yönelik güveni arttırması” olduğu dikkati çeken bulgular arasındadır. Öğrenciler dershanelerdeki fen öğretiminin başarılarına katkısı olduğunu düşünmektedirler. Öğrencilerin dershanedeki fen öğretimine yönelik görüşleri ve dershaneye yönelik tutumları cinsiyet açısından incelendiğinde kızlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Sınıf değişkeni açısından incelendiğinde sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin görüşlerinin ve tutumlarının daha olumlu olduğu da belirlenmiştir. Bu sonuç üniversiteye giriş sınavları yaklaştıkça öğrencilerin dershaneye daha sıcak baktıklarını göstermektedir. 

 • Ayvacı, H.Ş. ve Er Nas, S. (2009). Fen ve Teknoloji dersi konularının okulda ve dershanede işlenişiyle ilgili durumların belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 113-124.
 • Biswal, B.P. (1999). Private tutoring and public corruption: A cost-effective education system for developing countries. Developing Economics, 37( 2), 222–240.
 • Bray, M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. Fundamentals Educational Planning (No: 61). Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.
 • Cenk, E. (2005). Öğrencilerin özel dershanelere gitme nedenleri ile özel dershanelerde aldıkları eğitime ilişkin görüşleri (Ankara İli Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ceyhun, İ. ve Karagölge, Z. (2004). Özel dershanelerin kimya eğitimine katkıları, Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı: 308 (13-19).
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Dağlı, S. (2006). Özel dershanelere öğrenci gönderen velilerin dershaneler hakkındaki görüş ve beklentileri-Kahramanmaraş örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Dikici, R. ve Işık, C. (2001). Özel dershanelerin matematik öğretimindeki yeri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(1), 157–164.
 • Dirikli, M. ve Furkan, H. (2013). Bazı değişkenlere göre özel dershanelerin öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1, 175-190.
 • ERG, (2013). Dershanelerin kapatılması eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini sağlar mı? Eğitim Reformu Girişimi,
 • http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG_PN_Dershaneler_221113.pdf
 • Gök, F. (2006). Üniversiteye girişte umut pazarı: özel dershaneler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, (Yaz), 102–110.
 • Kılıç, D.S., Çelikkol, N.Z. ve Soran, H. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin dershaneye yönelik tutumları, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Özet Kitapçığı, s.202.
 • Lee, C.J., Park, H. J., & Lee, H. S. (2009). Shadow education systems. G. Sykes, B. L. Schneider,& D. N. Plank (Eds.), Handbook of educational policy research (p. 901–919). New York: Routledge.
 • MEB, (2012). Milli eğitim bakanlığı, 9. sınıf kimya ders kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Nartgün, Ş.S., Altundağ, Ü. ve Özen, R. (2012). Öğrencilerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına dershanelerin etkisi. Journal of Educational and Instructional Studies in the World. 2(1) 54-61.
 • Nuth, S.R. (2008). Private supplementary tutoring among primary students in Bangladesh. Educational Studies, 34 (1), 55-72.
 • Okur, M., ve Dikici, R. (2004). Özel dershaneler ile devlet okullarının “kartezyen çarpım-analitik düzlem ve bağıntı” konularındaki bilgi ve becerileri kazandırma düzeylerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2): 417–426.
 • Özdemir, C. (2001). İlköğretim okullarında ikinci kademe öğrencilerinin fen öğreniminde özel dershanelerin yeri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), 411–418.
 • Özgüven, E.İ. (1980). Üniversiteye giriş açısından özel dershaneler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 9-24.
 • Özmen, H. (2005). Ortaöğretim kurumlarının ve özel dershanelerin kimya öğretimine yönelik karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26 – 38.
 • Özoğlu, M. (2011). Özel Dershaneler: Gölge Eğitim Sistemiyle Yüzleşmek, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual. A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows. Third edition, Open UniversityPress, Maidenhead, Berkshire.
 • Şirin, H. (1998). Özel Dershanelerin Genel Görünümü ve Öğrenci Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • TED. (2005). Hayat = 180 dk. mı? Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • TED. (2010). Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sistemi. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dershaneleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma, Türk Fen Eğitim Dergisi, 2,96-109.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics, 5th ed., Boston: Allynand Bacon.
 • Tansel, A. & Bircan, F. (2005). Effect of private tutoring on university entrance examination performancein Turkey. Discussion Paper Series IZA DP No. 1609. Alıntılanma adresi: http://ftp.iza.org/dp1609.pdf Alıntılanma tarihi: 11.10.2013.
 • Temelli, A., Kurt, M. ve Köse, E.Ö., (2010). Özel dershanelerin biyoloji öğretimine katkılarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 148-161.
 • Tok, T.N. (2013). The Shadow Education System: Private Courses. International Journal of Social Sciences and Education, 3(3), 619-634.
 • Tunay, U. (1992). Lise öğrencilerini özel dershanelere iten faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Turan, İ. ve Alaz, A. (2007). Özel dershanelerde coğrafya öğretiminin öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 279–292.
 • Umay, A. (2000). Matematik öğretiminde okul ve dershane eğitiminin karşılaştırılması. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Dilek ACARLI

Yazar: Fatma ALKAN

Yazar: Canan ALTUNDAĞ

Bibtex @ { esosder82950, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.97068}, title = {ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ALKAN, Fatma and ACARLI, Dilek and ALTUNDAĞ, Canan} }
APA ACARLI, D , ALKAN, F , ALTUNDAĞ, C . (2015). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.97068
MLA ACARLI, D , ALKAN, F , ALTUNDAĞ, C . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/82950>
Chicago ACARLI, D , ALKAN, F , ALTUNDAĞ, C . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ AU - Dilek ACARLI , Fatma ALKAN , Canan ALTUNDAĞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.97068 DO - 10.17755/esosder.97068 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.97068 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.97068 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ %A Dilek ACARLI , Fatma ALKAN , Canan ALTUNDAĞ %T ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.97068 %U 10.17755/esosder.97068
ISNAD ACARLI, Dilek , ALKAN, Fatma , ALTUNDAĞ, Canan . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSHANEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Temmuz 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.97068