The aim of this study is to indicate the people’s perception of the tourists and tourism in Mardin which is an attractive destination for tourists with its cultural and historical legacy. The sample of the study is formed by 445 people who live in Mardin and were chosen with random sampling. A data collection tool is developed to collect the data of the study in which economic, social and environmental effects of tourism is assessed with its negative and positive aspects. According to the data obtained from the surveys, people of the city stated positive ideas about the possible changes in the city with the development of the tourism industry. It was determined that the people who perceive the changes in a negative way stated their ideas on a level that was close to uncertainty. Also it has been understood from the analysis of the survey results that the local people give more importance to the economic effects of tourism more than to the social and the environmental effects of it

Bu çalışmanın amacı sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasıyla turizm için ilgi çekici bir destinasyon olan Mardin’de yaşayan halkın turist ve turizm algısını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen ve Mardin’de yaşayan 445 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirildiği 27 maddelik bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Anket verilerinden yapılan analizlere göre şehir halkı bölgede turizm sektörünün gelişmesiyle ortaya çıkabilecek değişimler için pozitif yönde görüş belirtmişlerdir. Turizmi olumsuz yönleriyle algılayanların ise kararsızlık noktasına yakın düzeyde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca yine bölgede yaşayan insanlar turizmin en fazla ekonomik etkilerini daha sonra ise sosyal ve çevresel etkilerini önemsediklerini anket analiz sonuçlarından anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm Algısı, Yerel Halk, Mekân, Turist, Mardin

 
Turizm Algısı, Yerel Halk, Mekân, Turist, Mardin
 • BİBLİOGRAFYA
 • ALAEDDİNOĞLU, Faruk (2008), “Sivas Kentinde Halkın Turiste ve Turizme Bakışı”, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (2): 1-23
 • AVCIKURT, Cevdet, Hüseyin Soybalı (2002), “Residents Attitudes Towards Tourism in Ayvalik, Turkey”, Tourism Analysıs-An Interdisciplinary Journal, Cognizant Communication Corporation, 6 (3/4): 259-265, Ankara
 • AVCIKURT, Cevdet, (2009), Turizm Sosyolojisi, Detay Yayıncılık, Ankara
 • AYAZ, N. & ARUĞER, S. & TÜRKMEN, F. (2009), Tarihi Zela (Zile) İlçesindeki Yerel Halkın Turizme Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran – Aralık
 • AYKUT, A. Sait, (2009), İbn Battuta’da Ahı Kelimesi ve Anadolu, Cogito, Sayı: 59 BAYKAN, Eda, (2007) “Turizmin Yerel Kültürler Üzerindeki Etkilerinin Yerel Halk Tarafından Algılanması (Ürgüp Yöresine Yönelik Bir Uygulama)” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • CASSON, Lionel, (1992), Antik Çağda Seyahat, (Çev: N. ÖZSOY), MB Yay.,İstanbul
 • COHEN, Erik, (1984), “The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings” Annual Review of Sociology, 10:373-392, Londan
 • CULLER, Jonathan, (2009), Turizmin Göstergebilimi, Cogito, Sayı: 59
 • DEMİRALP, Oğuz, (2009), Mahzen Yolcusu, Cogito, Sayı: 59
 • EFE, Murad, (2009), Rasyonelin Olmadığıyla Oluşu: Bilim ve Teknikten İnanç ve Bilgi ye Rasyonelleşme, Cogito, Sayı: 59
 • GANDLER, Stefan, (2009), Tarih Meleği Neden Geriye Bakıyor?, (Çev:), Cogito, Sayı: 59
 • HABERNAS, Jürgen, (1997), İdeoloj Olarak Teknik ve Bilim, Teknik İlerleme ve Sosyal Yaşama Evreni, (Çev: ), YKY, İstanbul
 • HİMMETOĞLU, Bülent, A. (1989), “Turizmin Barışçıl Sonuçlarının Sosyo-Kültürel Analizi”, Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1987, Ankara.
 • HOLLERXEGER, H., ÖSTERREICH, L., (2002) Living Cultural Heritage; TURABDIN, İstanbul
 • KACZYNSKI, Theodore, (2009), Kültürsüzlük Başkenti, Cogito, Sayı: 59
 • KARATANI, Kojın, (2009), Sermaye-ulus-Devlet’in Ötesinde, Cogito, Sayı: 59
 • KILIÇ, Savaş, (2009), Uzam mı, uzay mı? Peki mekan ne?, Cogito, Sayı: 59.
 • KORÇA, Perver (1994), “Antalya Halkının Turizm Gelişimine Karşı Tutumunun Değerlendirilmesi”, Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1994, Ankara, Haziran.
 • LANQUAR, Robert, (1991), Turizm-Seyahat Sosyolojisi, (Çev: G. ÖZTUNALI KAYIR) İletişim Yayınları, İstanbul.
 • AYDIN, S., EMİROĞLU,K., ÖZEL, O., ÜNSAL,S., “Mardin; Aşiret-Cemaat-Devlet”, İstanbul 2001, s.1
 • MANSUROĞLU, Sibel, (2006), “Turizm Gelişmelerine Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Akseki/Antalya Örneği”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1): 35-46. Antalya
 • MATHIESON, A., GEOFFREY, W., (1992), Tourism: Ecomonic, Physical an Social Impacts, Logman yay, New York,
 • MULLER, Hansruedi, (1995) “Bizde ve Onlarda Turizm-Yerli Halkın Turizme Bakışı”, Turizmin Sosyo-Kültürel/Ekolojik Etkileri ve Bu Etkileri Olumlu Şekilde Yönlendirme İmkanları”, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi, No: 4, Ankara,
 • MULLER, Hansruedi, (1993), “Çevre Bilincine Erişmiş ve Sosyal Açıdan Uyumlu Turizm Gelişmesi”, Turizm ve Gelişme-Türkiye’nin Şansları ve Riskleri, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi, No: 4, Ankara.
 • NOYAN, Sadettin, (1950) Mardin İlinin Monografisi, Bizim büro basım evi, Ankara
 • ÖZDEMİR, Mehmet, (1998) Turisme Fiske Taşları, Anatolia Dergisi Yay., Eylül-Aralık, 9: 5-7, Ankara
 • RIZAOĞLU, Bahattin, (1995), “Turizme Çözümsel Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı, (Der: Meral Korzay, Bülent Himmetoğlu), Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul.
 • RYAN, Cris (1995), Reserarching Tourist Satisfaction: Issues, Concept, Problems,
 • Routledge, London and New York.
 • CÖHCE, S (2008), Türk Hâkimiyetine Geçiş Döneminde Mardin ve Çevresi. Uluslar arası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin
 • SHELDARKE, Rupert, (1991), Paradise News: David Lodge.
 • URBAIN, Jean Didie, (2009), Yolcu ve İkizi ya da Sahte Karmaşası, Cogito, Sayı: 59
 • URRY, John, (1994), Mekânları Tüketmek, (Çev: R. G. ÖĞDÜL), Ayrıntı Yay., İstanbul
 • URRY, John, (2009), Turist Bakışı, (Çev: E. TATAROĞLU-İ. YILDIZ), Bilgesu Yay., Ankara
 • UYGUR, Nermin, (1989), Çağdaş Ortamda Teknik, Ara Yay., İstanbul
 • WARD, John (1998), Travel and Tourism, Longman Ltd, London.
 • - A post-secular society-what does that mean? 15.03.2007.
 • - htp://www.reset-doc.org/EN/Habermas-İstanbul.php>11.08.2008.
 • - Mc Cool, Stephen F. R. Neil Moisey (1996), “Monitoring Resident Attitudes Toward Tourism”, Tourism Analysis, 1:29-37, London
 • S. Aydın-K.Emiroğlu-O.Özel-S.Ünsal, Mardin; Aşiret-Cemaat-Devlet, İstanbul 2001, s.1)
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Lokman TOPRAK

Bibtex @ { esosder82953, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.73723}, title = {MARDİN’DE HALKIN TURİZM ALGISI}, key = {cite}, author = {TOPRAK, Lokman} }
APA TOPRAK, L . (2015). MARDİN’DE HALKIN TURİZM ALGISI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.73723
MLA TOPRAK, L . "MARDİN’DE HALKIN TURİZM ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/82953>
Chicago TOPRAK, L . "MARDİN’DE HALKIN TURİZM ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - MARDİN’DE HALKIN TURİZM ALGISI AU - Lokman TOPRAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.73723 DO - 10.17755/esosder.73723 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.73723 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.73723 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MARDİN’DE HALKIN TURİZM ALGISI %A Lokman TOPRAK %T MARDİN’DE HALKIN TURİZM ALGISI %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.73723 %U 10.17755/esosder.73723
ISNAD TOPRAK, Lokman . "MARDİN’DE HALKIN TURİZM ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Ocak 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.73723