ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Haluk TANRIVERDİ [1] , Berna KAVSUT [2]

442 616

This study is aimed to find the relationship among the Anatolian Teacher High School students’ attitudes aimed at teaching and the factors, which have an effect on the choice of profession. The descriptive survey method has been used in the research. According to this aim, a questionnaire is implemented to Anatolian Teacher High School students. In the questionnaire, profession attitude scale and the attitude scale of the factors that affect career tendency of the students. Obtained data was tested with factor analysis,descriptive statistics and correlation and regression analysis.In the research; the factors which have an effect on profession choice - education, security, and power – increase the attitude towards teaching. The factors about success decrease the attitude towards teaching

Bu araştırma; Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerin Öğretmenliğe Yönelik Tutumları Ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Amaç doğrultusunda konu ile ilgili olarak Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerine anket uygulanmıştır. Öğrencilere öğretmenlik mesleki tutum ölçeği ve kariyer eğilimlerini etkileyen etmenler ölçeği uygulanmıştır.

Araştırmada eğitim, güvenlik ve güç ile ilgili meslek seçimini etkileyen faktörün öğretmenliğe yönelik tutumu arttırdığı, başarma ile ilgili meslek seçimini etkileyen faktörün öğretmenliğe yönelik tutumu azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Meslek Seçimi
 • Açıkalın, A., (1994). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: PEGEM
 • Adıgüzel, A., (1998). Öğretmen yetiştirme meslek formasyonu öğretiminin öğretmen davranışlarına yansıması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Adler, A. (2000). Sosyal duygunun gelişiminde bireysel psikoloji, Çev: Halis Özgü, İstanbul:. Hayat.
 • Aytaç, S. (1997., Çalışma yaşamında kariyer, İstanbul: Epsilon
 • Baltaş, A.(1993). Öğrenme ve sınavlarda üstün başarı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bilgin, A. (1995). Grupla rehberlik ve grupla psikolojik danışmanın ergenlerin bağımsız meslek kararı Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. üzerine etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara
 • Can, G., (1987). Öğretmenlik meslek anlayışı üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1.
 • Can, H., (2002). Organizasyon ve yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Cirhinlioğlu, Z. (1996). Meslekler ve sosyoloji, Ankara: Gündoğan
 • Cordan, B., (1995). Egitim ve kalite, 4.Ulusal Kalite Kongresi Özgeçmişler ve Tebligler, İstanbul: Kalder.
 • Çetin, Ş., (2001). İdeal öğretmen üzerine bir araştırma. Millî Eğitim Dergisi. Sayı.149.
 • Deniz, S., (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: Yeni teknolojilerden internet, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 6 ,
 • Ergun, M. (1994). Eğitim sosyolojisi, Ankara: Ocak.
 • Eren, E., (2001). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta
 • Erjem, Y. (2000). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin işlevi, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.2, sayı.19, ss.70-79, Adana.
 • Karagözoğlu, G. (1992). Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelim (iç), ss.485- 486, Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon Toplantısı, Ankara: TC.MEB. Yayını.
 • Kaya, Y., (1989). İnsan yetiştirme düzenimize yeni bir bakış. Ankara: Bilim .
 • Koç, H. (1991). İş ve insan ilişkileri, Ankara: Gazi Büro.
 • Kuzgun, Y. (1982). Mesleki rehberliğin bireylerin yetenek ve ilgilerine uygun meslekleri seçmelerine etkisi, Doçentlik Tezi, Ankara-1982 s.1
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı kuramlar ve uygulamalar, Ankara: Nobel
 • Kuzgun, Y. (2003). Meslek rehberliği ve danışmanlığına Giriş, Ankara: Nobel
 • MEB, (1992). Öğretmen yetiştirmede koordinasyon, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • MEB, (1995). Türkiye’de öğretmen yetiştirme,(1848-1995) Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • MEB, (2000). Anadolu öğretmen liseleri plânlı gelişim modeli. http://oygm.gov.tr
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, IX, 2.
 • Özcan, O. (1985). Ülkemiz için isabetli olabilecek bir mesleğe yöneltme denemesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 3251, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi
 • Tan, H. (1992). Psikolojik danışma ve rehberlik, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
 • Tınar, M. Y. (1996). Çalışma psikolojisi, Necdet Bükey A.Ş., İzmir
 • Uysal, Ş. (1988). Bireysel ve toplumsal faktörlere göre lise öğrencilerinin meslek seçimleri, A.Ü Eğitim Fakültesi Yay. No: 12, 1970’den Aktaran Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar, İstanbul:. Evrim
 • Yalom, I. (2002). Bağışlanan terapi, Çev., Zeliha İyidoğan Babayiğit, İstanbul: Kabalcı
 • Yaman, S., Koray, Ö. C., ve Altunçekiç, A., (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, (3), 355-364.
 • Yaman, M. ve Soran H., Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi”, H. Ü, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, 18, S. 229- 237.
 • Yeşilyaprak, B., Güngör A., ve Kurç, G., (1998). Eğitsel ve mesleki rehberlik, Varan Matbaacılık. Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Haluk TANRIVERDİ

Yazar: Berna KAVSUT

Bibtex @ { esosder82959, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.45779}, title = {ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {TANRIVERDİ, Haluk and KAVSUT, Berna} }
APA TANRIVERDİ, H , KAVSUT, B . (2015). ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.45779
MLA TANRIVERDİ, H , KAVSUT, B . "ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/82959>
Chicago TANRIVERDİ, H , KAVSUT, B . "ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Haluk TANRIVERDİ , Berna KAVSUT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.45779 DO - 10.17755/esosder.45779 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.45779 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.45779 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Haluk TANRIVERDİ , Berna KAVSUT %T ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.45779 %U 10.17755/esosder.45779
ISNAD TANRIVERDİ, Haluk , KAVSUT, Berna . "ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Ocak 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.45779