LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abuzer AKGÜN [1] , Hatice GÜLMEZ [2]

381 464

The main aim of this study is to analyze the effect of epistemological beliefs of high school students on the academic achievements at chemistry courses. The work group of this study consists of exact 110 students studying at 10th class of Esentepe Anatolian High School in Adıyaman in the 2014-2015 academic year. “Acids and Bases Unit Academic Achievement Test" developed by Acar (2008) and "General Epistemological Beliefs Scale" adapted to Turkish by Kaymak (2010) are used with the purpose of data collecting tools in the study.The data is analyzed with Independent samples t-test, Pearson correlation test, ANCOVA test, Frequency, Percentage, Arithmetic mean and Standard deviation.In the study,it has been achieved the results that high school students have epistemological belief at every level,There is significant difference between epistemological beliefs and gender in one sub-factor, There is not a significant difference in other sub-factors, Epistemological beliefs of students have not any effects on their academic achievements and their epistemological beliefs are at an underdeveloped level. To the results of the study,proposals are presented

Bu araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının kimya dersi akademik başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Adıyaman ili Esentepe Anadolu Lisesi’nin 10. sınıfında öğrenim  görmekte olan toplam 110 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Acar (2008) tarafından geliştirilen “Asitler ve Bazlar Ünitesi Akademik Başarı Testi” ve Kaymak (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Genel Epistemolojik İnanış Ölçeği” kullanılmıştır. Bağımsız gruplar t-testi, Pearson korelasyon testi, Ancova testi, Frekans, Yüzde, Aritmetik ortalama ve Standart sapma ile veriler çözümlenmiştir. Çalışmada lise öğrencilerinin her seviyede epistemolojik inanışlara sahip olduğu, epistemolojik inanışlarla cinsiyet arasında sadece tek bir alt faktörlerde anlamlı fark olduğu, diğer alt faktörlerde ise anlamlı fark olmadığı, öğrencilerin epistemolojik inanışlarının akademik başarıları üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı ve öğrencilerin epistemolojik inanışlarının gelişmemiş düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kavramlar: Epistemolojik inanış, Kimya, Fen eğitimi.

 • Acar, B. (2008). Lise Kimya “Asitler ve Bazlar” Konusunda Yapılandırmacılığa Dayalı Bir Aktif Öğrenme Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Acat, M. B., Tüken, G. ve Karadağ E. (2010). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, v.7 (s4), 67-89.
 • Akgün, A ve Gülmez, H. (2015). “Ortaokul Fen ve Teknoloji Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarının Ontolojik Açıdan İncelenmesi.” Route Educational and Social Science Journal, v.2 (1), ss 73-89.
 • Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). "Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 8(1), 31-50.
 • Aydemir, N. , Aydemir, M. ve Boz, Y. (2013). Lise Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:21, No:4, 1305-1316.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik İnancın Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş İle İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 38, Sayı 169.
 • Bath, D. M., & Smith, C. D. (2009).The relationship between epistemological beliefs and the propensity for lifelong learning. Studies in Continuing Education, 31(2), 173-189.
 • BaxterMagolda, M.B. (2004).Evolution of a constructivist conceptualization of epistemologi-cal reflection.EducationalPsychologist,39(1), 31-42.
 • Brown, C. & Cooney, T. J. (1982). Research On Teacher Education: A Philosophical Orientation. Journal Of Research And Development İn Education, 15(4), 13-18.
 • Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203-221.
 • Cevizci, A. (2000). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Chai, C.S., Khine, M.S., ve Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: A survey among pre-service teachers in Singapore. Educational Media International, 43 (4), 285-298.
 • Chan, K., & Elliott, R. G. (2002). Exploratory study of Hong Kong teacher education stu-dents’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27, 392-414.
 • Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, (20), 817-831.
 • Conley, A.M., Pintrich, P.R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004).Changes in epistemological be-liefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.
 • Demir, S. ve Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik İnanışlar ve Öğretme Öğrenme Süreçleri, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:32, Sayfa: 75-93.
 • Deryakulu, D. (2002). “Denetim Odağı ve Epistemolojik İnançların Öğretim Materyalini Kavramayı Denetleme Türü ve Düzeyi ile İlişkisi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 55-61.
 • Deryakulu, D. (2004a). Epistemolojik İnançlar. İçinde Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Ed.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayınevi; 259-288.
 • Deryakulu, D. (2004b). “Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 10(38), 230-249.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması.” Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(18), 57-70.
 • Elder, A. D. (1999). An exploration of fifth-grade students’ epistemological beliefs in science and an investigation of their relation to science learning. YayınlanmamıĢ doktora tezi, University of Michigan, Michigan.
 • Erdamar, K. , G. Ve Alpan, B. , G. (2011). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, E-Journal Of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1C0469
 • Eren, A. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Genel ve Alan-odaklı Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Eroğlu, S. E. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Gürol, A., Altunbaş, S., & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, EducationSciences, 5(3), 1395-1404.
 • Hançerlioğlu, O. (2006). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Hofer, B. And Pintrich, P., (1997). The Development Of Epistemological Theories: Beliefs About Knowledge And Knowing And Their Relationship To Learning. Review Of Educational Research, 67(1), Pp: 88-140.
 • Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353–383.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 19. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Karataş, H. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve Problem Çözme Becerilerinin Akademik Motivasyonu Yordama Gücü. Yayımlanmış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaymak, E. (2010). Öğrencilerin Epistemolojik İnanış Düzeyleri İle Fiziğe Ait Kavramsal Değişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kienhues, D., Bromme, R., Ve Stahl, E. (2008). Changing Epistemological Beliefs: The Unexpected İmpact Of A Short-Term İntervention. British Journal Of Educational Psychology, 78, 545–565.
 • Köse, S. Ve Dinç, S. (2012). Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özyeterlilik Algıları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 121-141.
 • Öngen, D. (2003). “Epistemolojik İnançlar ile Problem Çözme Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma.” Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(13), 155-163.
 • Özkan, Ş. Ve Tekkaya, C. (2011). Epistemolojik İnançlar Cinsiyete Ve Sosyoekonomik Statüye Göre Nasıl Değişmektedir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (41), 339-348.
 • Paulsen, M. B., & Wells, C. T. (1998).Domain differences in the epistemological beliefs of college students. Research in Higher Education, 39(4), 365-384.
 • Perry, W. G., Jr. (1968). Patterns Of Development İn Thought And Values Of Students İn A Li¬beral Arts College: A Validation Of A Scheme (Contract No. SAE-8973). Cambridge, MA: Harvard University, Bureau Of Study Counsel. (ERIC Document Reproduction Service No.ED 024 315).
 • Sadıç, A., Çam, A., Topçu, M. S. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27-30 Haziran. - 2012
 • Schommer, M. (1990). Effects Of Beliefs About The Nature Of Knowledge On Comprehension. Journal Of Educational Psychology, 82, 498–504.
 • Schommer, M. (1998). The influence of age and education on epistemological beliefs. British Journal of Educational Psychology, 68, 551-560.
 • Schommer, M., Crouse, A., And Rhodes, N., (1992). Epistemological Beliefs And Mathematical Text Comprehension: Believing İt İs Simple Does Not Make İt So. Journal Of Educational Psychology, 4, Pp: 435–443.
 • Yeşilyurt, E. (2013). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, v6 (i1), 1587-1609.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Abuzer AKGÜN

Yazar: Hatice GÜLMEZ

Bibtex @ { esosder82972, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.59010}, title = {LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {GÜLMEZ, Hatice and AKGÜN, Abuzer} }
APA AKGÜN, A , GÜLMEZ, H . (2015). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.59010
MLA AKGÜN, A , GÜLMEZ, H . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/82972>
Chicago AKGÜN, A , GÜLMEZ, H . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Abuzer AKGÜN , Hatice GÜLMEZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.59010 DO - 10.17755/esosder.59010 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.59010 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.59010 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ %A Abuzer AKGÜN , Hatice GÜLMEZ %T LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.59010 %U 10.17755/esosder.59010
ISNAD AKGÜN, Abuzer , GÜLMEZ, Hatice . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARININ KİMYA DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Şubat 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.59010