FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Huriye DENİŞ ÇELİKER [1] , Cennet UÇAR [2]

502 513

In this study, it is aimed to state the subject fields, chapters, methods and approaches applied, studied dependent and independent variables according to years in the master's and doctorate science education theses written between 2001-2013. Document review method is used in the examining of the theses. The data obtained from this study is analyzed according to the categorical analysis technique of content analysis which is one of the types used in qualitative researches. One of the secondary data collection sources, the "thesis scanning'' is used and it has been benefited from Publication and Documentation Department of YÖK (Council of Higher Education) Thesis Center Database. Theses which will be examined in this study are selected from the theses registered in "YÖK" database and carried out in the department of elementary education and science education. 225 theses are reached. However, it is decided to examine 216 theses. When analyzing data; thesis are classified according to the type of working areas, working units, methods and models, the dependent and independent variables were examined. Results of the investigation matters the most and the least studied areas, units, methods and models used, dependent and independent variables were identified

Bu çalışmada 2001-2013 yılları arasında fen bilimleri alanında gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora tezlerinde çalışılan konu alanları, üniteler, kullanılan yöntem ve modeller, yıllara göre incelenen bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tezlerin incelenmesinde doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler; nitel araştırmalarda kullanılan analiz türlerinden içerik analizinin kategorisel analiz tekniğine göre analiz edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Merkezi Veri Tabanından faydalanılmıştır.  Çalışmada incelenecek olan tezler “YÖK” veri tabanına kayıtlı olan ilköğretim bölümü ve fen bilgisi eğitimi anabilim dallarında gerçekleştirilmiş olan tezler arasından seçilmiştir. 225 tane teze ulaşılmıştır. Fakat araştırmanın problem sorusu da dikkate alınarak 216 tane tezin incelenmesine karar verilmiştir. Veriler analiz edilirken; tezler türüne göre sınıflandırılmış, çalışılan alanlar, çalışılan üniteler, kullanılan yöntem ve modeller, çalışılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere göre irdelenmiştir. İncelemeler sonucunda en fazla ve en az çalışılan konu alanları, üniteler kullanılan yöntem ve modeller, bağımlı ve bağımsız değişkenler tespit edilmiştir.

Doküman İncelemesi, Fen Eğitimi, Lisansüstü Tezler, İçerik Analizi
 • Altıparmak, M. ve Nakiboğlu, M. (2005). Fen bilimleri eğitimi lisansüstü tez çalışmalarında uygulanan nitel ve nicel yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 49-64.
 • Altınkurt, L. (2007). Sanat eğitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 173, 105-113.
 • Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues ın educational technologies: a review of recent research in tojet. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2).
 • Ataman, Ö. G. (2008). Ülkemizde flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılan lisansüstü tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 341-352.
 • Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: İki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
 • Benligiray, S. (2009). Türkiye’de insan kaynakları yönetimi alanında yapılan lisansüstü tezler ve bu tezlerde incelenen temaların analizi: 1983-2008 dönemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 167-197.
 • Çepni, S. (2006). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. (5. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (6. Basım) Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Doğru, M. , Gençosman, T. , Ataalkın, A. , Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
 • Erdoğmuş, U. F. ve Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. XI. Akademik Bilişim Konferansı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
 • (11-13 Şubat 2009).
 • Erkuş, A. (2004). Bazı tıp dergilerinin son sayılarındaki makalelerin yöntemsel ve istatistiksel açıdan incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2), 176-181.
 • Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Balım, A. G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar. İlköğretim Online, 10(1), 206-218.
 • Göktaş, B. ve Erdem, R. (2006). Sağlık yönetimi alanında yapılan tezlerin profili. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 53-63.
 • Gümüş, O., ve Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(1), 7-30.
 • Gürdal, A., Bakioğlu, A. ve Öztuna, A. (2010). Fen bilgisi eğitimi lisansüstü tezlerinin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17).
 • -
 • Johnstone, S. (1997). Examining the examiners: an analysis of examiners' reports on doctoral theses. Studies in Higher Education, 22(3), 333-347.
 • Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri, bilgisayar ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 54-63.
 • Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi modül 7. Ankara: MEB.
 • Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 87-102.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Macauley, P., Evans, T.D., Pearson, M. ve Tregenza, K. (2004). Using digital data and bibliometrics for researching doctoral education. Higher Education Research and Development, 24(2), 189–199.
 • Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and pyschology, London: Sage.
 • Masood, M. (2004). A ten year analysis: trends in traditional educational technology literature. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 1(2), 73-91.
 • Şimşek, A. , Özdamar, N. , Becit, G. , Kılıçer, K. , Akbulut, Y. ve Yıldırım, Y. (2007). Türkiye’ deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
 • Taşkın, Ö., Apaydın, Z. , Aydın, H. , Çakıcı, Y. , Gemici, Ö. , İrez, S. , Köse, S. , Matyar, F. , Özsevgeç, T. , Peker, D. , Zeki, A. , Taş, E. ve Turgut, H. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar. (2. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tsai, C. C. ve Wen, L. M. C. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: A content analysis of publication is selected journals. İnternational Journal of Science Education, 27, 3-14.
 • Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. ve Morgil, İ. (1992). Türkiye’ de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi, sonuçları ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 269-278.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Huriye DENİŞ ÇELİKER

Yazar: Cennet UÇAR

Bibtex @ { esosder82979, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.56295}, title = {FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {DENİŞ ÇELİKER, Huriye and UÇAR, Cennet} }
APA DENİŞ ÇELİKER, H , UÇAR, C . (2015). FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.56295
MLA DENİŞ ÇELİKER, H , UÇAR, C . "FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/82979>
Chicago DENİŞ ÇELİKER, H , UÇAR, C . "FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ AU - Huriye DENİŞ ÇELİKER , Cennet UÇAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.56295 DO - 10.17755/esosder.56295 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.56295 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.56295 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ %A Huriye DENİŞ ÇELİKER , Cennet UÇAR %T FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.56295 %U 10.17755/esosder.56295
ISNAD DENİŞ ÇELİKER, Huriye , UÇAR, Cennet . "FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARINA BİR REHBER: 2001- 2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Şubat 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.56295