DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ

Serbay YAKAR [1]

647 654

In this study audit committee has been explained thoroughly and the effects of audit committee on audit and quality of auditing have been mentioned. Within this scope, the information about the formation of audit committee has been given by explaining the audit concept. It has been checked what is internal control and what works are being done around the world. The concept of the audit committee, structure, functions, elements and goals are emphasized. The historical development of audit committee and how is it seen and evaluated in Turkey has been mentioned. The functioning of audit committee and how should it be has been explained. The impacts of audit committee on internal control, independent audit, financial reporting and risk management has been mentioned

Bu çalışmada denetim komitesi kavramı tüm boyutlarıyla açıklanmış, denetim komitesinin denetim ve iç kontrolle ilişkisi ve denetimin kalitesini artırıcı katkıları üzerinde durulmuştur.

Bu kapsamda; denetim kavramı açıklanarak denetim komitesinin oluşumu hakkında bilgi verilmiştir. İç kontrolün ne olduğuna ve dünyada ne gibi çalışmalar yapıldığına bakılmıştır. Denetim komitesi kavramının ne olduğu, yapısı, işleyişi, unsurları ve amacı üzerinde durulmuştur. Denetim komitesinin tarihsel gelişim süreçlerine, Türkiye’de denetim komitesine nasıl bakıldığına ve nasıl değerlendirildiğine değinilmiştir. Denetim komitesinin işleyişinin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği açıklanmıştır. Denetim komitesinin finansal raporlama, iç kontrol, risk yönetimi,iç denetim, bağımsız denetim üzerinde olan etkilerine değinilmiştir.

 • AKBULUT, Halim (2010), “Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin Rolü: Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKSOY, Tamer (2006), “Kurumsal Yönetim Bağlamında Sarbanes-Oxley Yasası’nın Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Getirdiği Temel Düzenlemeler”, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bülteni, Mart-Nisan 2006,S.165, s.9.
 • ALPTÜRK, Ercan (2008), “İç Denetim Rehberi”, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
 • ARSOY, Aylin Poroy (2008), “Kurumsal Şeffaflık Ve Muhasebe Standartları”, İ.İ.B.F. Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, C.X, S II, s. 18.
 • BOLGÜN, K. Evren ve M. Barış Akçay (2003), “Risk Yönetimi”, Scala Yayıncılık, İstanbul.
 • COHEN Jeffrey, KRISHNAMOORTHY Ganesh, WRIGHT Arnie, “The Corparate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality “ Journal of Accounting Literature , Gainesville 2004, Vol: 23, p.87
 • ÇATIKKAŞ, Özgür ve Gürdoğan Yurtsever (2007), “Türkiye Uygulamaları Açısından Denetim Komiteleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Mali Çözüm Dergisi, sayı:81, s.86.
 • DEMİRBAŞ, Mahmut ve Süleyman Uyar (2006), “Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi”, Güncel Yayıncılık, İstanbul.
 • DİNÇ, Engin ve Hasan Abdioğlu (2009), “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB–100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı:21, s.158.
 • DOYRANGÖL, Nuran Cömert (2002), “Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir İç Kontrol Sistemi ve Denetim Fonksiyonu”, Lebib Yalkın Matbaası, İstanbul.
 • DURMUŞ,Acar, SENAL,Serpil ve USUL, Hayrettin(2011), “Bağımsız Denetim Kalitesi: Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.16, S.22, s.277.
 • ERGEN, Halim (2003), “Bağımsız Dış Denetiminde Meslek Ahlakının Çatışma Alanları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, No:1,s.14.
 • FIKIRKOCA, Meryem (2003), Bütünsel Risk Yönetimi, Pozitif Matbaacılık, Ankara.
 • GÜREDİN, Ersin (1998), “Denetim”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
 • GÜREDİN, Ersin (2007), “Denetim ve Güvence Hizmetleri”, 11.Baskı, Arıkan Yayınevi, İstanbul.
 • İSMMMO Mevzuat Serisi 9, “Türk Ticaret Kanunu”, Yayın No.142, İstanbul, 2011, s. 226.
 • KAVAL, Hasan (2005), “Muhasebe Denetimi”, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • KARTAL, Fikret (2013), “Türkiye’de Kamu ve Özel Sektörde İç Denetim Uygulamaları”, Maliye Finans Yazıları Dergisi, s.99.
 • KÜLTE, Mehmet (2013), “İşletmelerde Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim ve İç Denetimin Gözetimi”, Yüksek Lisans Tezi, İTİCU. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.95.
 • SAVSAR, Cihat (2005), “Küçük, Orta Ölçekli İşletmelerde(Kobiler) Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri; Önemi: Çorum İlindeki Kobi'lerde Tanımlayıcı Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s. 51.
 • SPK, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, Seri: X, No:22, 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazete.
 • TC ZİRAAT BANKASI A.Ş., (2001). “Risk Yönetimi Grubu Görev Yönetmeliği”.
 • The State of Queensland (Queensland Treasury),(2012). Audit Committee Guidelines: Improving Accountability and Performance, s.63.
 • TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8)Hakkında Tebliğ, Sıra No: 5, M.4.
 • TUFAN, Mehri ve GÖRÜN, Mustafa, “Türkiye’deki Kamu İç Denetim Sisteminin Uluslararası İç Denetim Standartları Çerçevesinde İncelenmesi”, Sayıştay Dergisi, s.122.
 • TÜSİAD, (2012), A’dan Z’ye Denetim Komitesi.
 • UZAY, Şaban (2003),“İşletmelerde Denetimin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin (Audit Committee Rolü ve Türkiye'de Uygulanabilirliği”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, s.77.
 • UZUN,Ali Kamil ,(2010) “Bağımsız Denetçinin Seçiminde Denetim Komitesinin Rol ve Sorumlulukları”, Active Denetim Dergisi, Mart-Nisan 2010, s.48.
 • ÖZKUL, Levent. (2003). “ABD Sermaye Piyasalarında Yaşanan Son Gelişmelerin ve ABD’de Yürürlüğe Giren Değerlendirilmesi”. İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Yeterlilik Etüdü.
 • Sarbanes-Oxley Kanunu’nun Türk Sermaye Piyasası Açısından
 • YAHYAOĞLU, Gürkan (1991), “Bağımsız Dış Denetimin Yapısı ve İşlevi” , Maliye Yazıları: Maliye, İktisat, Hukuk, s.94.
 • YILANCI, Münevver (2003), “Denetim Komitesinin İç Denetimin Etkinliğini Sağlamadaki ve Hileleri Önlemedeki Rolü”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, s.25-26.
 • YILANCI, Münevver (2003), “İç Denetim Etkinliğini Sağlamadaki ve Hileleri Önlemedeki Rolü”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, s.152.
 • SEVİM Şerafettin ve ELİUZ Ayşenur, “Denetim Komitelerinin İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Rolleri ve İMKB’de Bir Araştırma”, http://journal.mufad.org/attachments/article/348/6.pdf
 • European Confederation of Institutes of Internal Auditing(2011), (http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework/registered- organisations/eciia_en.pdf),
 • International Standarts For The Professional Practice Of Internal Auditing (Standarts)(2013), (https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20English.pdf)
 • IIA and Pwc LLP, (2011).Audit Committee Effectiveness:What Works Best, 4th Edition. The IIA Research Foundation.
 • PWC, 2014 State of The Internal Audit Profession Study, ( http://www.pwc.com.tr/tr/risk-surec-teknoloji- hizmetleri/assets/ic-denetim-ve-kontrol-hizmetleri/kuresel-ic-denetim-anketi-2014.pdf )
 • Securities and Exchange Commission
 • ( http://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf. )
 • İSMMMO, (2013) “Kobi’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler”.
 • ( http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/ic%20denetim.pdf)
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Serbay YAKAR

Bibtex @ { esosder82997, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.71902}, title = {DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ}, key = {cite}, author = {YAKAR, Serbay} }
APA YAKAR, S . (2015). DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.71902
MLA YAKAR, S . "DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/82997>
Chicago YAKAR, S . "DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ AU - Serbay YAKAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.71902 DO - 10.17755/esosder.71902 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.71902 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.71902 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ %A Serbay YAKAR %T DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.71902 %U 10.17755/esosder.71902
ISNAD YAKAR, Serbay . "DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Mart 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.71902