EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION

Ramazan ÖZBEK [1] , Bahadır KÖKSALAN [2]

387 284

Citizenship, democracy and lifelong learning are among the most recurrent terms on accouunt of practice and thinking in the 21st century .Citizenship education is an important part of general education and democracy education. Citizenship education is commonly understood to include four main aspects such as (a) political literacy, (b) critical thinking, (c) social attitudes and (d) values and active participation. The purpose of this study is to evaluate the opinions of the pre-service teachers who study at the department of primary school education social sciences teaching, concerning the objectives of the citizenship education in the context with the curriculum of primary school citizenship and democracy education. This study was designed as a qualitative research method. 20 pre-service teachers in their 8th academic term participated into the study through the intentional sampling method. The question as “What are your opinions concerning the objectives of the citizenship education in the context with the curriculum of primary school citizenship and democracy education?” was used as an open ended question in the data collection tool to ask pre-service teachers’ opinions. The data were analyzed through the content analysis which is one of the qualitative techniques by the researchers. Based on the pre-service teachers’ opinions regarding the objectives of the citizenship, it was mostly stated that the objectives should be applicable rather than theoretical, develop awareness level, be respectful for the values of both ones’ society and others, act according to social rules, undertake responsibilities as a good and active citizen.

Demokrasi, vatandaşlık ve hayat boyu öğrenme 21. yüzyılda uygulama ve düşüncede en önemli gündemdeki kavramlar arasındadır. Vatandaşlık eğitimi genel eğitimin ve demokrasi eğitiminin önemli bir parçasıdır. Vatandaşlık eğitimi yaygın olarak dört temel unsuru kapsayacak biçimde anlaşılmaktadır. Bunlar; a) politik katılım, b) eleştirel düşünme, c) toplumsal tutum ve d) değerler ile aktif katılımdır. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim bölümü, sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalında okuyan öğretmen adaylarının, İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Programı kapsamında vatandaşlık eğitimi amaçlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemi olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya 8. Yarıyılda öğrenim gören 20 öğretmen adayı amaçlı örnekleme yöntemi ile katılmışlardır. Veri toplama aracında öğretmen adaylarına cevaplandırmaları için “İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi programı kapsamında vatandaşlık eğitiminin amaçlarına yönelik görüşleriniz nelerdir.” sorusu açık uçlu olarak yöneltilmiştir. Araştırmacılar tarafından veriler nitel araştırma tekniklerden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının görüşleri amaçların teorik bilgiden ziyade uygulamaya, bilinç düzeylerinin geliştirilmesine, hem kendi toplumunun hem de diğer toplumların değer yargılarına saygılı olma, toplumsal kurallara uygun davranma, iyi ve aktif vatandaş olarak sorumluluklar almaya yönelik olması gerektiği vatandaşlık eğitiminin amaçları arasında ağırlıklı olarak ifade edilmiştir
 • Aybay, R. (2000). İnsan hakları açısından vatandaşlık (uyrukluk), insan hakları. İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık.
 • Aypay, A. (2008). Eğitimde amaçlar ve toplumsal sistem. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Başaran, T. (2007). İlköğretim okullarında vatandaşlık ve insan hakları eğitimi programının uygulanışına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. http://193.255.140.18/Tez/0059107/METIN.pdf 29, 2015 from
 • Bronwyn E. W. (2012). Scales of activecitizenship: New Zealandteachers‟ diverse perceptions and practices. International Journal of ProgressiveEducation, 8(3), ppp????
 • Campbell, S. (2008). Studyadvice service criticalthinking. RetrievedJanuary 29, 2015 from http://www2.hull.ac.uk/student/pdf/Critical%20thinking%20(S%20campbell%20new%2 0version)2.pdf
 • Davies, L. (2000). Citizenship education and human rights education-keyconceptsanddebates. The British Council Design Department, University of Birmingham.
 • Demir, Ö., & Acar, M. (1992). Sosyal bilimler sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Education, Audiovisualand Culture ExecutiveAgency (2012). Citizenship education in Europe, P.13. Retrieved May 17, 2014 from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
 • Güven S., Tertemiz, N. & Bulut, P. (2009). Vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimine yönelik
 • RetrievedJanuary öğretmen
 • http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/181.pdf 30, 2015 from
 • MEB, TTKB. (tarihsiz). İlkogretim okullari haftalik ders çizelgesi. Retrieved May 16, 2014 from http://ttkb.meb.gov.tr/www/ilkogretim-okullari-haftalik-ders-cizelgesi/icerik/13
 • MEB, TTKB. (2010). İlköğretim vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi 8.sınıf öğretim programı. Ankara.
 • Özmen, C. (2011). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Vatandaşlık Aktarımı Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 8(15), 435-455.
 • Toraman Ç. (2012). İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders programının (2010) değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Westheimer J. &Kahne J. (2004). Educatingthe “good” citizen: political choices and pedagogical http://www.mills.edu/academics/faculty/educ/jkahne/ps_educating_the_good_citizen.pdf PSOnline.
 • RetrievedJanuary 29, 2015 from
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Genişletilmiş 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Ramazan ÖZBEK

Yazar: Bahadır KÖKSALAN

Bibtex @ { esosder83001, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.91761}, title = {EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION}, key = {cite}, author = {ÖZBEK, Ramazan and KÖKSALAN, Bahadır} }
APA ÖZBEK, R , KÖKSALAN, B . (2015). EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.91761
MLA ÖZBEK, R , KÖKSALAN, B . "EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/83001>
Chicago ÖZBEK, R , KÖKSALAN, B . "EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION AU - Ramazan ÖZBEK , Bahadır KÖKSALAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.91761 DO - 10.17755/esosder.91761 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.91761 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.91761 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION %A Ramazan ÖZBEK , Bahadır KÖKSALAN %T EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.91761 %U 10.17755/esosder.91761
ISNAD ÖZBEK, Ramazan , KÖKSALAN, Bahadır . "EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Mart 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.91761