ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI

Soner DOĞAN [1] , Celal UĞURLU [2] , Metin ÇETİNKAYA [3]

458 856

The aim of this study was to evaluate obesity's repercussions on the educational processes according to the teachers' opinions. The study was conducted through phenomenological approach, one of the qualitative research methods. The study group was composed of 20 teachers working in the central district of the province of Sivas who were selected with regard to the maximum variation sampling. The data were collected through questionnaire, and content analysis, descriptive analysis and constant comparison technique were employed in the analysis of data collected. As a result of the analysis, the findings were presented in 29 categories under 7 themes. According to the findings, the participants were found to have sufficient knowledge on the obesity's repercussions on the educational processes. However, the vast majority of participants reported that, in their schools, there were no efforts taken in combating obesity. The fact that the remaining participants described the efforts taken against obesity in their schools as routine activities conducted within the school shows that, in Turkish schools, there are no noteworthy activities in the fight against obesity. Because none of the participants mentioned a special effort or program conducted within their school with regard to obesity. This suggests that the problem is recognized however there are no organized efforts taken in the schools with regard to the fight against the problem

Bu çalışma, öğretmen görüşlerine göre obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu maximum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre seçilen ve Sivas il merkezinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, görüşme formu aracılığıyla toplanmış olup, verilerin analizinde, içerik analizi, betimsel analiz ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda bulgular 7 tema altında 29 kategoride sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların, obezitenin eğitim ve öğretim süreçlerine yansımaları konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Ancak katılımcıların büyük çoğunluğu obezite ile mücadele konusunda okullarında herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtmiştir. Geriye kalan katılımcıların ise okulda obeziteye ilişkin yapılan çalışmaları okulda yapılan rutin eylemler gibi tarif etmeleri, Türk okullarında obezite ile mücadele edilemediğini göstermektedir. Çünkü hiçbir katılımcı obeziteye ilişkin olarak okul çapında yapılan özel bir çalışmadan ya da programdan bahsetmemiştir. Bu durum ise sorunun bilindiğini ama soruna ilişkin organize bir mücadele yapılmadığını göstermektedir.

 • Achat, H. M., & Stubbs, J. M. (2014). Socio‐economic and ethnic differences in the prevalence of overweight and obesity among school children. Journal of paediatrics and child health, 50(10), E77-E84. doi:10.1111/j.1440-1754.2012.02474.x
 • Altunkaynak, B. Z. Ve Özbek E. (2006). Obezite: nedenleri ve tedavi seçenekleri. Van Tıp Dergisi, 13 (4),138-142.
 • Amini, M., Djazayery, A., Majdzadeh, R., Taghdisi, M. H., Sadrzadeh-Yeganeh, H., & Eslami-Amirabadi, M. (2014). Children with obesity prioritize social support against stigma: a qualitative study for development of an obesity prevention intervention. International journal of preventive medicine, 5(8), 960-968.
 • Babaoğlu, K. ve Hatun, Ş. (2002). Çocukluk çağında obezite. STED, 11, 8-10.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma (yöntem, teknik ve ilkeler). (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Beşikçi, A. O. (2010). Erken yaşta görülen obezite: nedenleri ve tedbirler. Mised, 23, 82-85.
 • Bryars, T., Mouttapa, M., McMahan, S., & Tanjasiri, S. P. (2012). Results of a School-Based Obesity Prevention Program Targeting Early Childhood Students. Californian Journal of Health Promotion, 10(1), 91-104.
 • Browning, H. F., Laxer, R. E., & Janssen, I. (2013). Food and eating environments: in Canadian schools. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, 74(4), 160-166.
 • Bruss, M. B., Dannison, L., Morris, J. R., Quitugua, J., Palacios, R. T., McGowan, J., & Michael, T. (2010). Teachers as partners in the prevention of childhood obesity. International Journal of Education Policy and Leadership, 5(2), 1-12.
 • Buscemi, J., Kanwischer, K., Becker, A. B., Ward, D. S., & Fitzgibbon, M. L.(2015) Society of behavioral medicine health policy committee. society of behavioral medicine position statement: early care and education (ECE) policies can impact obesity prevention among preschool-aged children. Translational Behavioral Medicine, 5, 122-125. doi: 10.1007/s13142-014-0297-5
 • Cengiz, A. (2013). Okul çocuklarında obeziteye (şişmanlığa) dikkat. www.benimyuvam.com. adresinden 11.11.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Cinaz, P. ve Bideci, A. (2003). Obesite, H Günöz, G Öcal, N Yordam, S. Kurtoğlu (Ed.), Pediatrik endokrinoloji içinde (s.487-505). Ankara: Kalkan.
 • Cowie, J. (2014). Measurement of obesity in children. Primary Health Care, 24(7). 18-23.
 • Durukan, P. (2001). Fiziksel aktivite ve psikososyal faktörlerin obezite üzerine etkisinin değerlendirilmesi. (Uzmanlık Tezi). Ankara.
 • Effertz, T., & Adams, M. (2014). Effektive Prävention von Adipositas durch Kindermarketingverbote und Steuerstrukturänderungen. Prävention und Gesundheitsförderung, 10, 55-61.
 • Epik, G., Vitrinel, A. ve Kılıç, Ö. (2004). 2-12 yaş arası çocuklarda vücut kitle indeksi ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi. Çocuk Forumu. 35- 42.
 • Fatima, Y., & Mamun, A. A. (2015). Longitudinal impact of sleep on overweight and obesity in children and adolescents: a systematic review and bias‐adjusted meta‐analysis. Obesity Reviews, 16, 137-149. doi: 10.1111/obr.12245.
 • Ferrara, C. M., Nobrega, C., & Dulfan, F. (2013). Obesity, diet, and physical activity behaviors of students in health-related professions. College student journal, 47(3), 560-565.
 • Gözü, A. (2007). Mardin ili ilköğretim okullarında 6-15 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite prevalansı. Tıp Araştırmaları Dergisi, 5(1), 31-35.
 • Haines, M. S., & Kim, D. H. (2013). A study of the effects of physical activity on asthmatic symptoms and obesity risk in elementary school–aged children. American Journal of Health Education, 44(3), 156-161.
 • Hatemi, H., Turan, N., Arık, N. ve Yumuk V. (2003). Türkiye Obezite ve hipertansiyon taraması sonuçları (TOHTA). Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, 11(1), 1-16.
 • Honório, R. F., & Costa, M. H. M. (2013). Factors associated with obesity in Brazilian children enrolled in the School Health Program: a case-control study. Nutricion hospitalaria, 30(n03), 526-534.
 • Kahan, D., & McKenzie, T. L. (2015). The potential and reality of physical education in controlling overweight and obesity. American journal of public health, 105(4), 653-659.
 • Kayıran, P.G. ve Taymaz, T. (2011). Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 45(1), 13-18.
 • Kristiansen, H., Júlíusson, P. B., Eide, G. E., Roelants, M., & Bjerknes, R. (2013). TV viewing and obesity among Norwegian children: the importance of parental education. Acta Paediatrica, 102(2), 199-205.
 • Köksal, G. ve Özel, G. (2008). Çocukluk ve ergenlik döneminde obezite. Ankara: Klasmat.
 • Kuş, E. (2012). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Labree, L. W., van de Mheen, H. D., Rutten, F. F., Rodenburg, G. G., Koopmans, G. G., & Foets, M. M. (2014). Overweight and obesity in primary school: native children versus migrant children. Journal of Public Health, 22(5), 415-421.
 • Metinoğlu, İ. (2010). Kastamonu il merkezi ilköğretim öğrencilerinde obezitenin sebepleri, akademik başarı ile ilişkisi ve fen dersleri müfredatının beslenme bilgi düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Miller, A. L., Lumeng, C. N., Delproposto, J., Florek, B., Wendorf, K., & Lumeng, J. C. (2013). Obesity‐related hormones in low‐ıncome preschool‐age children: ımplications for school readiness. Mind, Brain, and Education, 7(4), 246-255.
 • Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher (2 nd. edition). Pearson Education, Boston.
 • Muthuri, S. K., Wachira, L. J. M., Onywera, V. O., & Tremblay, M. S. (2014). Correlates of objectively measured overweight/obesity and physical activity in Kenyan school children: results from ISCOLE-Kenya. BMC public health, 14(1), 436.
 • Öztürk, A. ve Aktürk, S. (2011). İlköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,10(1), 53-60.
 • Paramonova, N., Limeza, S., Rumba-Rozenfelde, I., Sjakste, N., & Sjakste, T. (2014). Association between the PSMB5 and PSMC6 genetic variations and children obesity in the Latvian population. Biopolymers and Cell, 30(6), 477-480, 477-480. doi: http://dx.doi.org/10.7124/bc.0008C3
 • Parlak A. ve Çetinkaya, Ş. (2006). Çocuklarda obezitenin oluşumunu etkileyen faktörler. Türk Pediatri Kongresi, Antalya.
 • Parlińska, A., & Rembielak, G. (2014). Comparison of approaches to reduce and prevent from children obesity within the context of UK and Poland. Acta Scıentiarum Polonorum, 13(4), 135-146.
 • Phaitrakoon, J., Powwattana, A., Lagampan, S., & Klaewkla, J. (2014). Effects of an Obesity Control Program for Thai Elementary School Children: A Quasi-Experimental Study. Pacific Rim Int J Nurs Res, 18(4) 290-304.
 • Rahman, S., Islam, M. T., & Alam, D. S. (2014). Obesity and overweight in Bangladeshi children and adolescents: a scoping review. BMC public health, 14(1), 70-85.
 • Rajput, N., Tuohy, P., Mishra, S., Smith, A., & Taylor, B. (2014). Overweight and obesity in 4–5‐year‐old children in New Zealand: Results from the first 4 years (2009–2012) of the B4School Check programme. Journal of paediatrics and child health. 51, 334-343. doi:10.1111/jpc.12716
 • Rausch Herscovici, C., Kovalskys, I., & De Gregorio, M. J. (2013). Gender differences and a school-based obesity prevention program in Argentina: a randomized trial. Revista Panamericana de Salud Pública, 34(2), 75-82.
 • Sasidharan, A., Vijayappan, V., Pillai, S., & Khan, F. (2014). Correlation between obesity and balance in school children. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 21(1), 36-39.
 • Soltani, P. R., Ghanbari, A., & Rad, A. H. (2013). Obesity related factors in school-aged children. Iranian journal of nursing and midwifery research, 18(3), 175-179.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Süzek, H., Arı, Z. ve Uyanık, B.S. (2005). Muğla’da yaşayan 6-15 yaş okul çocuklarında kilo fazlalığı ve obezite prevalansı. Türk Biyokimya Dergisi, 30(4), 290-295.
 • Sun, H., Ma, Y., Han, D., Pan, C. W., & Xu, Y. (2014). Prevalence and trends in obesity among china’s children and adolescents, 1985–2010. PloS one, 9(8), e105469.
 • Şarbat G. ve Demirkol, M. (1999) “Obesite”. Aysel Ekşi (Ed.), Ben hasta değilim, içinde (s.441–450). Ankara: Nobel Tıp.
 • Şimşek, F. ve Ulukol, B. (2005). Ankara’da bir ilköğretim okulu ve lisede obezite sıklığı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, 163–166.
 • Uskun, Ö. ve Öztürk, M. (2005). İlköğretim öğrencilerinde obezite gelişimini etkileyen risk faktörleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, 12(2), 19-25.
 • Wandia, F. B., Ettyang, G. K., & Mbagaya, G. (2014). Prevalence of and factors associated with overweight and obesity among nursery school children aged 3-6 years in Eldoret Municipality. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 14(5), 2057-2071.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Soner DOĞAN

Yazar: Celal UĞURLU

Yazar: Metin ÇETİNKAYA

Bibtex @ { esosder83008, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.23982}, title = {ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Soner and ÇETİNKAYA, Metin and UĞURLU, Celal} }
APA DOĞAN, S , UĞURLU, C , ÇETİNKAYA, M . (2015). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.23982
MLA DOĞAN, S , UĞURLU, C , ÇETİNKAYA, M . "ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/83008>
Chicago DOĞAN, S , UĞURLU, C , ÇETİNKAYA, M . "ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI AU - Soner DOĞAN , Celal UĞURLU , Metin ÇETİNKAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.23982 DO - 10.17755/esosder.23982 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.23982 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.23982 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI %A Soner DOĞAN , Celal UĞURLU , Metin ÇETİNKAYA %T ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.23982 %U 10.17755/esosder.23982
ISNAD DOĞAN, Soner , UĞURLU, Celal , ÇETİNKAYA, Metin . "ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OBEZİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Nisan 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.23982