TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE

Uğur YILDIRIM [1] , Zehra GÜL [2] , Soner AKIN [3] , Sevilay KIRAÇ [4] , Yusuf KIRAÇ [5]

492 384

The importance of local governments, of which organs were chosen and gained power after elections to satisfy the needs of societies in provinces, municipalities and villages are gradually increased because of the functions as giving opportunities for participation into governance, realizing the democratic consolidation through the bases of society and growing politicians. The subject of our study is based on the idea as the needed elections for municipality councils by the voters in those regions, bringing them to the task by those elections, and determining the elected ones who would represent the local society better. On the other hand, the recognition of representatives by society, the representatives’ knowing their own society and their representation capacity upon the public itself are the important factors in order that the function of representation could be realized properly in those councils

Öz

İl, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan, karar organları seçimle işbaşına gelen birer kamu tüzel kişileri olan yerel yönetimlerin önemi; halkın yönetime katılmasına daha fazla imkân sağlama, demokrasiyi tabana yayabilme, siyasetçi yetiştirme gibi işlevlerinden dolayı giderek artmaktadır. Çalışma konumuz olan belediye meclislerinin o yörede yaşayan seçmenler tarafından, seçimle göreve getirilmesi, seçilmişlerin yöre halkını daha iyi temsil edeceği düşüncesine dayanmaktadır. Ancak bu meclislerde temsil işlevinin etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için; temsilcilerin halk tarafından tanınması, halkı tanıması ve halkı temsil etmesi önemli bir etkendir.

Bu çalışma, Türkiye’deki belediye meclisi üyelerinin temsil ediciliğini Siirt örneğinde ele alıp, incelemektedir. Bu bağlamda öncelikle Siirt il merkezi ve ilçe belediyelerindeki meclis üyelerinin profili çıkarılmakta ve daha sonra onların temsil hakkındaki görüş ve yaklaşımları ele alınmaktadır. Temsil edilen üyelere ait görüş ve yaklaşımlar daha çok belediye meclis üyelerinin temsil ediciliği çerçevesinde irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Temsil, Yerel Yönetim, Belediye Meclisi, Siirt


 • Akdoğan, A. A. (2014). “Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım”, http://www.yayed.org/uploads/ yuklemeler/inceleme-23.pdf, 12.01.2015.
 • Aksu, H. ve Kurtuluş, H. (2011) “Yerel Temsil ve Katılım Açısından Sivas Belediyesi”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 470.
 • Anbarlı Bozatay, Ş.ve Kutlu, S. Z. (2014). “Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 12, Sayı: 16, ss. 131-156.
 • Arblaster, A. (1999). Demokrasi, Nilüfer Yılmaz (Çev.), Doruk Yayınları, Ankara.
 • Arıkboğa, E. (2012). “Belediye Meclislerinde Karar Verme Sürecinin Temel Dinamikleri”, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, (Ed. Özgür Önder ve Fatih Kırışık), Orion Kitabevi, Ankara, s.119-142.
 • Aytaç, A.M. (2014). “Temsil, Adalet ve İstikrar”, Mülkiye Dergisi,38(1), s.11-34.
 • Azaklı, S. ve Özgür, H. (2002). “Nazilli’de Yerel Temsil”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayını, Ankara, s.109-130.
 • Baraç, O. (2005). Belediyelerde Temsil Sorunu: Bingöl Belediye Meclisi Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Bealey, F. (1988). Democracy in The Contemporary State, Clarendon Pres, Oxford.
 • Brown, A., Jones, A. ve McKay, F. (1999). “The representativeness of Councillors' Joseph Rowentree Foundation, York”, ss.24,http://www.jrf.org.uk/knowledge/findings/government/PDF/F719.PDF, 06.05.2005
 • Bulut, Y. ve Tanıyıcı, Ş. (2008). “Türkiye’de Belediye Meclis Üyelerinin Temsil Ediciliği: Erzincan Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:21.
 • Canpolat, H., ve Haktankaçmaz, M.İ. (2010). Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi. Çağdaş Yerel Yönetimler, 19(1), s. 91-106.
 • Çavdar, T. (1987). “Müesses Nizamın Uç Beyleri: Belediyeler”, Bilim ve Sanat, No:81,s.14-17.
 • Çelik, A. (2008). “Yerel Temsil açısından Yerel Seçilmişler Üzerine Bir Araştırma: Bingöl İl Merkezi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Ankara.
 • Çelik, A., ve Uluç, A.V. (2009). “Yerel Siyasette Temsil Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği’’, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:41, Ekim, s.218-229
 • Çitçi, O. (1989). Yerel Yönetimlerde Temsil -Belediye Örneği-, TODAİE Yayını, Ankara.
 • Çitçi, O. (1996). “Temsil, Katılma ve Yerel Demokrasi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5(6), s. 5-14.
 • Durgun, Ş. (2002). Türk Kamu Yönetiminde Bürokratik Siyaset, İİBF Dergisi, 4(2), s.1-20.
 • ERDOĞAN, M. (2005). Anayasal Demokrasi, 9. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 126s.
 • ERYILMAZ, B. (2012). Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Umuttepe Yayınları, İzmit, 448s.
 • GÖKSEL,T.ve ÇINAR, Y. (2011) Mevcut Seçim Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Sayısal Analizler ve Politika Önerileri, Ankara: Tepav Yayınları, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1319107851-7.Mevcut_Secim_Sisteminin_Iyilestiril mesine_Yonelik_Sayisal_Analizler_ve_Politika_Onerileri.pdf,01.04.2015.
 • Gülsoy, T. (2006). “Milletin Temsili”, http://medeniyet.edu.tr/2006_KHUKA_milletin_temsili.html, 27.03.2015
 • Heywood, A. (2004). Political Theory: An Introduction, New York: Palgrave. MacMillan, 3. Baskı, 432s.
 • Kadıoğlu, H. (1997). “Çağdaş Yerel Yönetimlerde Sosyal Politikalar”, Uludağ Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Kazancı, M. (1983). “Yerel Yönetimler Üzerine Birkaç Not”, Amme İdaresi Dergisi, C:16, Sayı:4, s.36-51.
 • Keleş, R. (1982). “Yerel Yönetimlerin Özerkliği ve Bir Örnek Olay”, Seha L.Meray'a Armağan, Cilt:2, AÜ SBF Yayını, s.411-428.
 • Keleş, R. ve Toprak, Z. (2000). Türkiye’de Belediye Meclislerinde Siyaset, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Yayını, İzmir.
 • Köse, E. (1977). “Yerel Yönetimde Yeni Örgütlenmelere Doğru”, Mimarlık, Yıl:15, Sayı:151, s.57-59.
 • Kösecik, M. ve Sağbaş, İ. (2004). Public Attitudes to Local Government in Turkey: Research On Knowledge, Satisfaction and Complaints, Local Government Studies, Cilt:30, Sayı:3, s.360–383
 • Mazza, R. (2015). Imperial Norms and Local Realities: The Ottoman Municipal Laws and the Municipality of Beirut (1860-1908), by Malek Sharif: Beirut, Ergon Verlag Würzburg, s.1-3.
 • Nadaroğlu, H. (1994). “Mahalli İdareler” , Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Norman P., Purdam K., Tajar A., Sımpson L. (2007). “Representation And Local Democracy: Geographical Variations in Elector to Councillor Ratios”, Political Geography, Cilt:26, Sayı:1, s.57-77.
 • Oktay, T. (2013). Belediye Meclisi İmar Komisyonlarının Üye Profili: Marmara Bölgesi Örneği, KAYSEM-8 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Bildiri Kitabı, Hatay.
 • Oktay, T. (2013a). Yerel Siyaset Bağlamında Belediye Meclis Komisyonları, MBB Yayını, s.26, İstanbul.
 • Örs, B. (1997), “Siyasal Temsil ve Demokrasi”, İktisat Dergisi, Sayı 374, s. 24–34.
 • Örs, B. (2006). “Siyasal Temsil”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 35, İstanbul.
 • Öztekin, A. (1993). “Siyaset Bilimine Giriş”, Yeni Malatya Gazetesi Ofset, Malatya
 • Palabıyık, H. ve Görün, M. (2004). “Belediye Meclislerinde Temsil ve Katılım: Çanakkale Belediye Meclisi Örneği”, Yerel Yönetimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Çanakkale, s.257-272.
 • Pektaş, E. K., ve Akın, F. (2010). “Avrupa Kentsel Şartları Perspektifinde Bir Kentli Hakkı Olarak “Katılım Hakkı” ve Türkiye”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:12, Sayı:2.
 • Pustu, Y. (2005). “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”, Sayıştay Dergisi, Sayı:57.
 • Rao, N. (1998). Representation in Local Politics, A Reconsideration and Some New Evidence, Political Studies, Sayı:46, s.19-35.
 • Rosenblatt, F., Bidegain, G., Monestier, F., ve Rodríguez, R. P. (2015). A Natural Experiment in Political Decentralization: Local Institutions and Citizens’ Political Engagement in Uruguay. Latin American Politics and Society.
 • Sertesen, S. (2011). “Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları”, TEPAV Politika Notu, www.tepav.org.tr, 05.01.2015.
 • Sıemıatyckı, M. ve Saloojee, A. (2002). “Ethnoracial Political Representation in Toronto: Patterns and Problems”, Journal of International Migration and Integration/Revue de l'integration et de la migration internationale, Cilt:3, Sayı:2, 241-273.
 • Siirt Üniversitesi İİBF İktisadi Yenilik Dergisi, (2015), Cilt: 2, Sayı: 2, s.23
 • Stratejik Araştırmalar Vakfı (SAV), (1994). Demokrasinin Tabana Yayılmasında Yerel Yönetimlerin Önemi, Ankara.
 • Şakacı, B. K. (2009). “Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi”, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, (Ed.) K. Görmez ve M. Ökmen, Beta Yayınları, İstanbul.
 • TDK, (2005), Türkçe Sözlük, T.D.K. Yayınları, Ankara, s.2244
 • TDK,(2015),http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54da0af7605046.89216810, 15.01.2015
 • Tekeli, İ. (1977). “Belediyeler ve Kent Yönetimin Sınıfsal Yapısı”, Mimarlık, Yıl:15, Sayı: 150, s. 32-34.
 • Tekin, Y. ve Çiftçi, S. (2006). “Temsil Krizi Tartışmalarına Bir Katkı: 22.Dönem TBMM’de Yapılan Bir Alan Araştırmasının Sonuçları Işığında Türk Siyasal Yaşamında Demokratik Temsil İlkesinin Görünümü”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı:11, s.69-90.
 • Tortop, N. vd. (2006). “ Mahalli İdareler. Nobel Yayınları” , Ankara,
 • TÜİK, (2014), Seçilmiş göstergelerle Siirt,2014:XIII, Ankara
 • TÜİK, (2015), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Siirt İli, http://www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi:28.01.2015
 • Türeli, N. ve Çağlar, N. (2010). “Yerel Yönetimde Kadın Temsili-Isparta İli Örneği”, SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.16-40.
 • Ulusoy, A. ve Akdemir, T. (2010). Mahalli İdareler: Teori-Uygulama-Maliye, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Üçer, N. (2011). Yerel Yönetimlerde Kadın: Temsil Ve Katılım Düzleminde Cinsiyet Sorunsalı (2009 Mart Seçimleri Sonrası Analitik Bir İnceleme), SDU SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 106s.
 • Üste, R.B.(2005). “Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme” ,Türk İdare Dergisi, Sayı: 448, s.51
 • Varol, M. (1989). Yerel Siyasetin Demokratikleşmesi, Gündoğan Yayınları, Ankara.
 • Yavaş, H. ve Demir, K. A. (2014). “Kent Yönetimlerinde Siyasal Katılım ve Temsiliyet Sorunu: Belediye Meclislerinin Etkililiği Üzerine Kuramsal Bir Tartışma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 34, s.890-904, Ordu.
 • Yavaşgel, E. (1991), “Demokratik Toplumlarda Seçim ve Temsil”,www.siyasaliletisim.org/index. php/yazarlar/124-doc-dr-emine-yavasgel.html Erişim Tarihi:28.01.2015
 • Yaylı, H. ve Pustu, Y. (2008). “Yerel Demokrasinin İlkeleri”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 16, s.133-153.
 • Yıldırım, S.(1993) Yerel Yönetim ve Demokrasi: Kavramlar, Yaklaşımlar, T.C.Başbakanlık TOKİ Başkanlığı ve IULA-EMME, İstanbul. Sayı: 16, s.133-153.
 • Yıldırım, U., Bulut, Y., Taş, E., Saçıkara, H. ve Olgun, Ö. (2000). “Yerel Temsil Açısından Kahramanmaraş Belediye Meclisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, s.24-50.
 • Yıldırım, U., Öner, Ş., Aksu, H. ve Tatlı, S.M. (2011). “Yerel Temsil ve Katılım Bağlamında Belediye Meclisleri: Kahramanmaraş ve Sivas Örnekleri”, MKÜ SBE Dergisi, Cilt:8, Sayı:15, s.507-530.
 • http:/www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm,Erişim Tarihi: 20.03.2015
 • http://www.tohav.org/?p=166, 2015
 • http://www.cografya.gen.tr/tr/siirt/; Erişim Tarihi:18.02.2015
 • http://www.siirt.gov.tr; Erişim Tarihi: 18.02.15
 • http://www.nufusu.com/il/siirt-nufusu; Erişim Tarihi: 18.02.2015
 • http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1059; Erişim Tarihi: 18.02.2015
 • http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2014MahalliIdareler/2014KesinAdayListeleri/2014ilGenelSecimeKatilanSayi.pdf, Erişim Tarihi: 18.02.2015
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Uğur YILDIRIM

Yazar: Zehra GÜL

Yazar: Soner AKIN

Yazar: Sevilay KIRAÇ

Yazar: Yusuf KIRAÇ

Bibtex @ { esosder83016, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.04180}, title = {TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE}, key = {cite}, author = {GÜL, Zehra and KIRAÇ, Yusuf and YILDIRIM, Uğur and AKIN, Soner and KIRAÇ, Sevilay} }
APA YILDIRIM, U , GÜL, Z , AKIN, S , KIRAÇ, S , KIRAÇ, Y . (2015). TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.04180
MLA YILDIRIM, U , GÜL, Z , AKIN, S , KIRAÇ, S , KIRAÇ, Y . "TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/83016>
Chicago YILDIRIM, U , GÜL, Z , AKIN, S , KIRAÇ, S , KIRAÇ, Y . "TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE AU - Uğur YILDIRIM , Zehra GÜL , Soner AKIN , Sevilay KIRAÇ , Yusuf KIRAÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.04180 DO - 10.17755/esosder.04180 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.04180 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.04180 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE %A Uğur YILDIRIM , Zehra GÜL , Soner AKIN , Sevilay KIRAÇ , Yusuf KIRAÇ %T TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.04180 %U 10.17755/esosder.04180
ISNAD YILDIRIM, Uğur , GÜL, Zehra , AKIN, Soner , KIRAÇ, Sevilay , KIRAÇ, Yusuf . "TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Nisan 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.04180