Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches]
Kapak Resmi
ISSN 2651-3013 | e-ISSN 2651-3013 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İlyas KAYAOKAY | http://dergipark.gov.tr/estad

Değerli Meslektaşlarım,

Eski Türk Edebiyatı araştırmacılarının makale, bildiri, değerlendirme ve tanıtım türünden çalışmalarının geniş okuyucu kitlelerine daha kolay ulaşmasını sağlama amacıyla kurulan uluslararası hakemli Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin [Journal of Old Turkish Literature Researches] 2. Sayısı 28. Şubat 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

Derginin bu sayısını sahamıza bir ömür boyu hizmet veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni emekli olan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN‘a armağan etmek istiyoruz.

Daha önce de ifade edildiği üzere, armağan sayılarında yayımlanacak çalışmalarda anabilim dalı farkı gözetmeksizin Eski Türk Edebiyatı sahası dışından da yazılar kabul edilecektir. Bu sebeple hocanın bütün meslektaşları, mesai arkadaşları ve öğrencilerini bu armağan sayısına birer yazıyla katılmaya davet ediyoruz. 

Sevgi ve saygılarımla.

Makale Son Gönderim Tarihi: 10 Şubat 2019

Makalenin Gönderileceği Adres: http://dergipark.gov.tr/estad

Teknik Konular İçin: estad@mynet.com

                      EDİTÖR

Prof. Dr. Ahmet Atilla ŞENTÜRK

 

Bu Sayının Beyti:

Sen niçin sa'y eylemezsin ma'rifet tahsîline

İzzet-i dareyne Yâver ilm ü irfândır sebep

                                              Hasan Yaver

[Sen bilgi edinmek için niçin çalışmıyorsun? İlim ve irfan iki dünyada itibara, mutluluğa sebeptir.]

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches]

ISSN 2651-3013 | e-ISSN 2651-3013 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İlyas KAYAOKAY | http://dergipark.gov.tr/estad
Kapak Resmi

1.894

5.184

Değerli Meslektaşlarım,

Eski Türk Edebiyatı araştırmacılarının makale, bildiri, değerlendirme ve tanıtım türünden çalışmalarının geniş okuyucu kitlelerine daha kolay ulaşmasını sağlama amacıyla kurulan uluslararası hakemli Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin [Journal of Old Turkish Literature Researches] 2. Sayısı 28. Şubat 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

Derginin bu sayısını sahamıza bir ömür boyu hizmet veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni emekli olan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN‘a armağan etmek istiyoruz.

Daha önce de ifade edildiği üzere, armağan sayılarında yayımlanacak çalışmalarda anabilim dalı farkı gözetmeksizin Eski Türk Edebiyatı sahası dışından da yazılar kabul edilecektir. Bu sebeple hocanın bütün meslektaşları, mesai arkadaşları ve öğrencilerini bu armağan sayısına birer yazıyla katılmaya davet ediyoruz. 

Sevgi ve saygılarımla.

Makale Son Gönderim Tarihi: 10 Şubat 2019

Makalenin Gönderileceği Adres: http://dergipark.gov.tr/estad

Teknik Konular İçin: estad@mynet.com

                      EDİTÖR

Prof. Dr. Ahmet Atilla ŞENTÜRK

 

Bu Sayının Beyti:

Sen niçin sa'y eylemezsin ma'rifet tahsîline

İzzet-i dareyne Yâver ilm ü irfândır sebep

                                              Hasan Yaver

[Sen bilgi edinmek için niçin çalışmıyorsun? İlim ve irfan iki dünyada itibara, mutluluğa sebeptir.]

Cilt 1 - Sayı 1 - Ağu 2018
 1. KLASİK ŞİİRİMİZDE HALLÂC-I MANSÛR
  Sayfalar 1 - 12
  Ömer DEMİRBAĞ
 2. AZMÎ-ZÂDE HÂLETÎ DİVANI'NDAKİ ŞİİRLERİN SÖZDAĞARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 13 - 31
  Yavuz ÖZKUL
 3. ŞİİRLE TARİH YAZMAK ON ALTINCI YÜZYILIN SONLARINDA DERLENEN BİR MECMUA ÖRNEĞİNDE
  Sayfalar 32 - 49
  Gisela PROCHAZKA-EISL
 4. ŞAİRE ÖZGÜNLÜK HAKKI TANIMAK: FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN KUTBNÂME’Sİ VE LATÎFÎ’NİN ELİTİST ELEŞTİRİSİ
  Sayfalar 50 - 74
  Edith Gülçin AMBROS
 5. ƏLİŞİR NƏVAİ: HƏYATI, DÖVRÜ VƏ YARADICILIĞI
  Sayfalar 75 - 85
  Almaz ULVİ BİNNATOVA
 6. NECATİ BEY’İN GAZELLERİNDE DE- FİİLİ ÇERÇEVESİNDE OLUŞAN ANLAM DÜNYASI
  Sayfalar 86 - 113
  Kaplan ÜSTÜNER
 7. MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN BİR KIRK HADİS TERCÜMESİ: KIRK DİLBER
  Sayfalar 114 - 153
  Âdem CEYHAN, Behiç ATA
 8. “SEN OLMASAYDIN FELEKLERİ YARATMAZDIM” HADİS-İ KUDSİSİNİN KLASİK ŞİİRE YANSIMALARI
  Sayfalar 154 - 168
  Ali YILDIRIM
 9. KADI ŞÂMÎ'NİN MENSUR HİLYESİ: ŞERH-İ HİLYETÜ'Ş-ŞERÎFE
  Sayfalar 169 - 186
  Mehtap ERDOĞAN TAŞ
 10. ŞÂRİHİN KÜTÜPHANESİNDEN: BOSNALI AHMED SÛDÎ’NİN GÜLİSTÂN ŞERHİNDE KULLANDIĞI KAYNAKLAR
  Sayfalar 187 - 202
  Ozan YILMAZ
 11. 15. ASIR ŞAİRLERİNDEN SÜCÛDÎ VE ŞİİRLERİ
  Sayfalar 203 - 244
  İlyas KAYAOKAY
 12. DİVAN ŞİİRİNDE SATRANÇ TERİMLERİYLE YAZILMIŞ MANZUMELER
  Sayfalar 245 - 268
  İlyas KAYAOKAY
 13. MASAL VE ROMANS BAĞLAMINDA ŞEYH GALİB'İN “HÜSN Ü AŞK” ANLATISI
  Sayfalar 269 - 283
  Salih UÇAK
 14. HELVACIZÂDE SÂDIKÎ MUSTAFA EFENDİ’NİN ÇEŞİTLİ YAZMA ESERLERDEKİ MANZUMELERİ
  Sayfalar 284 - 337
  Eren ÇABUK, Talha DİLBEN, Sadık ALAÇAM
 15. KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MUSİKİYE İLİŞKİN TERİMLER: NESİMİ ŞİİRİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 338 - 366
  Seadet SHİKHİYEVA
 16. MİLLÎ KÜTÜPHÂNEDE KAYITLI 06 MİL YZ A 9110 NUMARALI ŞİİR MECMUASI
  Sayfalar 367 - 390
  Yakup POYRAZ, Mehmet YILMAZ
 17. BÜLBÜLÜN GIDASI YAPRAK KEBABIDIR
  Sayfalar 391 - 408
  Muhammet Nur DOĞAN
 18. OSMANLININ SÜRGÜN ŞAİRLERİ
  Sayfalar 409 - 414
  Kadim POLAT
 19. TASAVVUF VE KLASİK ŞİİRİMİZ
  Sayfalar 415 - 418
  Gökhan ALP
 20. BİR DEVR-İ KADÎM EFENDİSİ PROF. DR. TAHİR ÜZGÖR'E ARMAĞAN
  Sayfalar 419 - 433
  Tuğba KUŞBUDU