OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF YÖNETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gülden UYANIK BALAT [1] , Hülya BİLGİN [2] , Fatma Özge ÜNSAL [3]

568 1535

Sınıf yönetimi, öğretici ve öğrenci arasında etkili bir eşgüdüm gerçekleştirilerek öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve sürdürülmesi olarak ele alınmaktadır. Sınıf yönetimindeki en önemli değişkenlerden biri öğretmen olmasından dolayı Eğitim Bilimlerinde yapılan çeşitli çalışmalar, öğretmenlerin çeşitli özelliklerinin, çocuğun kişilik gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Öğretmenlerin, öğretmenlik tutumlarının öğrenme ortamını etkileyeceği ve aynı zamanda öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin becerilerinde de etkili olabileceği düşüncesinden hareketle bu çalışmanın amacını; okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik tutumları ile sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada, sınıf yönetimi becerilerini ölçebilmek amacı ile Uyanık Balat ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen, “Sınıf Yönetimi Ölçeği” ve öğretmenlerin tutumlarını belirlemek üzere Bilgin (1996) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin demokratik tutumlarının sınıf yönetimi becerileri üzerine olumlu ancak boş vermiş tutumun ise sınıf yönetimi becerileri üzerine olumsuz etkisi olduğu görülmektedir.

Sınıf yönetimi, öğretmen tutumu
 • Aslan, D., Köksal Akyol, A. (2006) Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 51-60
 • Aydın, A. (2000). Sınıf yönetimi, İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi, Ankara: Pegem Özel Eğitim ve Hizmetleri, Önder Matbaacılık.
 • Bilgin, H. (1996). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öğretmenlik tutumlarının incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Burden, P. (2016). Classroom management: Creating a successful K-12 learning community. John Wiley & Sons.
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1999). Genel öğretim metotları. Onuncu Baskı. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım.
 • Celep, C. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Celep, C. (2008). Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Çelik, V. (2013). Sınıf Yönetimi. 7. Basım. Ankara. Nobel Yayıncılık
 • Demirdağ, S. (2016). Sınıf Yönetimi. Ankara. Nobel Yayıncılık
 • Dönmez, B. (2007). Sosyal bir sistem olarak sınıf. M. Şişman ve S. Turan (Ed.) Sınıf yönetimi (ss. 14–26). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Durmuşçelebi, M. (2010). Investıgatıng students mısbehavıor ın classroom management in state and private primary schools with a comparative approach, Education, 130 (3), 53-64.
 • Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Gündüz, Y. & Can, E. (2013). Öğrenci Görüşlerine Göre İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Dlkelerine Uyma Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 19(3), 419-446.
 • Gürkan, T. (2009) Erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitime giriş, Edt. Şefik Yaşar, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No.1841, 2. Baskı Eskişehir
 • Kızıltaş, E., Halmatov, M. & Sarıçam, H. (2012). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 173- 189.
 • Küçükahmet L. (2000). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L. (2010). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Lindberg, E. N. A. & Oğuz, K. (2016). Family involvement at elementary school: A validity and reliabilitiy study. Journal of Human Sciences, 13(3), 4135-4151.
 • Özel, E., Konca, A. S. & Çağdaş, A. (2016). Investigating parental involvement at beginning of elementary school. Journal of Theory and Practice in Education, 12(4), 891-908.
 • Şahin, E. (2002). Etkili sınıf yönetimi için kurallar oluşturmada pozitif disipline dayalı bazı öneriler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 72-85.
 • Taçman, M. (2006). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumları. Cypriot Journal of Educational Sciences, 1(1), 30-46.
 • Taş, A. (2016). Sınıf yönetimini etkileyen etkenler. (Ed. K. Kıran ve K. Çelik) Etkili sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Terzi, A. R. (2002). Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları, Milli Eğitim Dergisi. 155-156.
 • Topal, T. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının karşılaştırılması ve öğrenci başarısı ile ilişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uyanık Balat, G., Bilgin, H. & Sezer, T. (2012) Okul öncesi öğretmenlerine yönelik sınıf yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri, ulusal okul öncesi eğitim kongresi: okul öncesi eğitimin bugünü ve geleceği (1-3 Haziran 2011), Bildiri Tam Metin Kitabı, 101-109. Ankara: Pegem Yayınları
 • Ünal, S. & Ada, S. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Matbaa Birimi.
 • Üstün, E., Erkan, S. & Akman, B. (2004). Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 129-136.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(1), 109-127.
 • Vural, D. E. & Kocabaş, A. (2016). Okul öncesi eğitim ve aile katılımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 28-39.
 • Yıldırım, C. (2012). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında sergiledikleri davranışlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 119-140.
 • Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki, Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 147-170.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülden UYANIK BALAT
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hülya BİLGİN
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Fatma Özge ÜNSAL
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { etad314343, journal = {Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2458-9624}, eissn = {2458-9624}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {4}, pages = {114 - 126}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF YÖNETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {BİLGİN, Hülya and UYANIK BALAT, Gülden and ÜNSAL, Fatma Özge} }
APA UYANIK BALAT, G , BİLGİN, H , ÜNSAL, F . (). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF YÖNETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 114-126. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etad/issue/29984/314343
MLA UYANIK BALAT, G , BİLGİN, H , ÜNSAL, F . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF YÖNETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 4 (): 114-126 <http://dergipark.gov.tr/etad/issue/29984/314343>
Chicago UYANIK BALAT, G , BİLGİN, H , ÜNSAL, F . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF YÖNETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 4 (): 114-126
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF YÖNETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Gülden UYANIK BALAT , Hülya BİLGİN , Fatma Özge ÜNSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 126 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-9624-2458-9624 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF YÖNETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Gülden UYANIK BALAT , Hülya BİLGİN , Fatma Özge ÜNSAL %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF YÖNETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2458-9624-2458-9624 %V 4 %N 1 %R %U