Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 124 - 138 2018-06-28

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI
STEM AWARENESS LEVELS OF SCIENCE TEACHERS

Ferhat KARAKAYA [1] , Ayçin ÜNAL [2] , Osman ÇİMEN [3] , Mehmet YILMAZ [4]

457 655

Bu araştırmada, fen bilimleri öğretmenlerinin STEM bilincinin farklı değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırma, Türkiye’nin farklı okullarında görev yapmakta olan 321 Fen Bilimleri öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Çevik (2017) tarafından geliştirilen “FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ)” kullanılmıştır ve veriler IBM SPSS-21 istatik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler; bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularında, Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıklarında cinsiyet, mesleki deneyim, hizmet içi/kurs/seminer alma, eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Ancak Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıklarında, sınıftaki öğrenci sayısı ve görev yapılan okul türüne göre anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır.

This study aimed to determine the STEM awareness levels of science teachers in terms of different variables. To do so, the survey model was used in the present study, carried out with 321 science teachers who work in different schools in Turkey."STEM Awareness Scale (SAS)", developed by Çevik (2017), was employed as the data collection tool, and the data were analyzed using IBM SPSS-21 statistical program. For the data analysis, independent t-test, variance analysis (ANOVA), and Tukey test were used. The results of this study demonstrate that there is significant difference in science teachers’ STEM awareness levels for gender, duration of professional experience, exposure to in-service course/seminar, and education level variables; however, there is no significant difference in science teachers’ STEM awareness levels as regards the number of students in the classroom and the type of schools.

 • Aydın, G., Saka, M. & Guzey, S. (2017). Science, technology, engineering, mathematic (STEM) attitude levels in grades 4th-8th. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(2), 787-802. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290319
 • Bakırcı, H. & Karışan, D. (2018). Investigating the preservice primary school, mathematics and science teachers’ STEM awareness. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 32-42.
 • Buyruk, B. & Korkmaz, Ö. (2016). FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2),61-76.
 • Bybee, R.W. (2010). What is STEM education. Science, 329, 996. doi:10.1126/science. 1194998
 • Çevik, M. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2436-2452.
 • Çevik, M., Danıştay, A. & Yağcı, A. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin FeTeMM (fen – teknoloji – mühendislik - matematik) farkındalıklarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 584-599.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R.M. & Capraro, M.M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers for the age of innovation. Eğitim ve Bilim, 39(171), 74-85.
 • Çorlu, S., Capraro, R.M. & Çorlu, M.A. (2015). Investigating the mental readiness of pre-service teachers for ıntegrated teaching. International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 17-28.
 • Dugger, W.E. (2010, December). Evolution of STEM in the United States. 6th Biennial International Conference on Technology Education Research’te sunulmuş bildiri, Gold Coast, Queensland, Australia. http://www.iteaconnect.org/Resources/PressRoom/ AustraliaPaper.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Faber, M., Unfried, A., Wiebe, E.N., Corn, J., Townsend, L.W. & Collins, T.L. (2013). Student attitudes toward STEM: The development of upper elementary school and middle/high school student surveys. 120th ASSE Annual Conference & Exposition’da sunulmuş bildiri, Atlanta.
 • Friday Institute for Educational Innovation (2012). Student attitudes toward STEM survey upper elementary school students. Raleigh: Author.
 • Gonzalez, H.B. & Kuenzi, J.J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress.
 • Gökbayrak, S. & Karışan, D. (2017a). Investigating the effect of STEM based laboratory activities on preservice science teacher’s STEM awareness. Journal of Human Sciences, 14(4), 4275-4288.
 • Gökbayrak, S. & Karışan, D. (2017b). STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 63-84.
 • Gülhan, F. & Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Hacıömeroğlu, G. (2017). Examining elementary pre-service teachers’ science, technology, engineering, and mathematics (STEM) teaching intention. International Online Journal of Educational Sciences, 10(10), 1-11. https://doi.org/10.15345/iojes.2018.01.014.
 • Karakaya, F. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) mesleklerine yönelik ilgi düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Karakaya, F. & Avgın, S.S. (2016). Effect of demographic features to middle school students’ attitude towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Sciences, 13(3), 4188-4198. doi:10.14687/jhs.v13i3.4104
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Knezek, G., Christensen, R. & Tyler-Wood, T. (2011). Contrasting perceptions of STEM content and careers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 11(1), 92-117.
 • Lacey, T. A. & Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review, 82-109. Moomaw, S. (2013). Teaching STEM in the early years: Activities for integrating science, technology, engineering, and mathematics. Yorkton Court: Redleaf.
 • Rogers, C. & Portsmore, M. (2004). Bringing engineering to elementary school. Journal of STEM Education, 5(3), 17-28.
 • Simon, R.M., Wagner, A. & Killion, B. (2017). Gender and choosing a STEM major in college: Femininity, masculinity, chilly climate, and occupational values. Journal of Research in Science Teaching, 54(3), 299-323. https://doi.org/10.1002/tea.21345
 • Sullivan, F.R. (2008). Robotics and science literacy: Thinking skills, science process skills and systems understanding. Journal of Research in Science Teaching, 45(3), 373–394.
 • Şahin, A., Ayar, M.C. & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 297-322.
 • Tabachnick and Fidell, (2013). B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston.
 • Tekerek, M., Karakaya, F. & Tekerek, B. (2016). Ethical reasoning in STEM disciplines. Journal of Education and Practice, 7(32), 182-188.
 • Tekerek, M. & Tekerek, B. (2017). Emotional intelligence in engineering education. Turkish Journal of Education Türk Eğitim Dergisi, 6(2), 88-95.
 • Tekerek, B., & Karakaya, F. (2018). STEM education awareness of pre-service science teachers. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 5(2), 348-359.
 • Thomasian, J. (2011). Building a science, technology, engineering and math education agenda. US: National Governors Association.
 • Yamak, H., Bulut, N. & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yenilmez, K. & Balbağ, M.Z. (2016). The STEM attitudes of prospective science and middle school mathematics teachers. Journal of Research in Education and Teaching, 5(4), 301-307.
 • Yıldırım, B. & Selvi, M. (2015). Adaptation of STEM attitude scale to Turkish. Turkish Studies, 10(3), 1107- 1120.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ferhat KARAKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayçin ÜNAL
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Osman ÇİMEN
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet YILMAZ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { etad379114, journal = {Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2458-9624}, eissn = {2458-9624}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {124 - 138}, doi = {}, title = {FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI}, key = {cite}, author = {ÇİMEN, Osman and YILMAZ, Mehmet and KARAKAYA, Ferhat and ÜNAL, Ayçin} }
APA KARAKAYA, F , ÜNAL, A , ÇİMEN, O , YILMAZ, M . (2018). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 124-138. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etad/issue/37928/379114
MLA KARAKAYA, F , ÜNAL, A , ÇİMEN, O , YILMAZ, M . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 124-138 <http://dergipark.gov.tr/etad/issue/37928/379114>
Chicago KARAKAYA, F , ÜNAL, A , ÇİMEN, O , YILMAZ, M . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 124-138
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI AU - Ferhat KARAKAYA , Ayçin ÜNAL , Osman ÇİMEN , Mehmet YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 138 VL - 5 IS - 1 SN - 2458-9624-2458-9624 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI %A Ferhat KARAKAYA , Ayçin ÜNAL , Osman ÇİMEN , Mehmet YILMAZ %T FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI %D 2018 %J Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2458-9624-2458-9624 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD KARAKAYA, Ferhat , ÜNAL, Ayçin , ÇİMEN, Osman , YILMAZ, Mehmet . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2018): 124-138.