Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 105 - 123 2018-06-28

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE EXAMINATION OF THE UNEMPLOYMENT ANXIETY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS

Elvan İNCE AKA [1] , Mehmet YILMAZ [2]

142 214

Bu araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının atanamama kaygı düzeylerini belirlemek ve kaygı nedenleri ile çözüm önerilerini incelemektir. Bu araştırma 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıflarında öğrenim gören 80 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Eskici (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları Atanamama Kaygısı Ölçeği” ve araştırmacının hazırladığı açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Nitel verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda, adayların genel olarak yüksek düzeyde atanamama kaygısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Atanamama kaygı nedenleri ve çözüm önerileri birey, eğitim ve sistem odaklı olarak temalaştırılmıştır. 

The aim of this research is to determine the unemployment anxiety levels of prospective science teachers and to examine the reasons for their anxiety, and suggestions for the solutions. This research was conducted with 80 prospective teachers who were studying in the 4th grade of Mathematics and Science Education Department, within the Science Education Program of a state university, in the fall semester of 2017-2018 academic year.“The Anxiety of Pre-service Teachers’ Not To Be Appointed To Teachership Scale” developed by Eskici (2016) and an open-ended questionnaire prepared by the researcher were used as the data collection tools for this study which adopted the survey method. The obtained quantitative data were analyzed by using SPSS 18.0 statistical package program and content analysis technique was used in the analysis of qualitative data. In the light of the results of this research, it was found that prospective teachers generally have unemployment anxiety at a high level. The reasons for their unemployment anxiety and the suggestions for the solutions were thematized with a focus on individual, education and system.

 • Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 229-241.
 • Akyüz, Y. (2007). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem.
 • Arı, E. & Yılmaz, V. (2015). KPSS hazırlık kursuna devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 905-931.
 • Atav, E. & Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının kamu personel seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(1), 01-13.
 • Bahar, H.H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162), 168-181.
 • Baskan, G.A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 16-25.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Buluş, M. & Atan, A. (2016). Öğretmen adaylarında ego durumlarının tükenmişliği yordama gücü. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 11(3), 607-624.
 • Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi, 3(4), 453-464.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak K.E., Akgün Ö.E, Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E. & Yalçınalp S. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki ve eğitim teknolojilerini kullanma kaygı düzeylerine yönelik görüşleri. IV. International Educational Technology Conference’da sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, 579-584.
 • Can, S. & Can, Ş. (2011). Kamu personeli seçme sınavı öncesinde öğretmen adaylarının stres düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 765-778.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6.b.). New York: Routledge.
 • Coşkun, K., Metin, M., Birişçi, S. & Kaleli-Yılmaz, G. (2010). Farklı mesleki deneyime sahip sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterlilik ile ilgili algılamaları. International Conference on New Trends in Educationand Their Implications’da sunulmuş bildiri, 11-13 Kasım, Antalya.
 • Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve davranışı. (6.b.). İstanbul: Remzi.
 • Çevik, O. & Yiğit, S. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin profillerinin belirlenmesi: Amasya Üniversitesi örneği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 89-106.
 • Çınar, H. & Sağır, A. (2016). Formasyon eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik değer ve tutumları (Karabük ve Kastamonu Üniversitesi Örneği). Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(13), 141-170.
 • Çınkır, Ş. & Kurum, G. (2015). Discrepancy in teacher employment: The problem of out-of-field teacher employment. Educational Planning, 22(1), 29-47.
 • Çimen, O. & Yılmaz, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4(2), 159-172.
 • Doğan, T. & Çoban, A. (2009). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(153), 157-168.
 • Doğan, N. & Şahin, A.E. (2009). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarına atanma durumunu yordayan değişkenler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 183-199.
 • Eskici, M. (2016). Öğretmen adaylarının atanamama kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(19), 361-378.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N. & Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı’na (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.
 • Karagözoğlu, G. (2009). Türkiye’de öğretmen yetiştirme uygulamalarına genel bakış. Eğitimde Yansımalar: IX Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, 12-13 Kasım, Ankara.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. (10.b.). Ankara: Nobel.
 • Karataş, S. & Güleş H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 6(1), 102-119.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.
 • Kaya, A. & Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367-380.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim.
 • MEB (2011). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yeterlikleri “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ve “Özel Alan Yeterlikleri”. http://otmg.meb.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Memduhoğlu, H.B. & Kayan, M.F. (2017). Öğretmen seçme ve atama uygulaması olarak kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin öğretmen adaylarının algıları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1259-1291.
 • Nartgün, Ş.S. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Özder, H., Konedralı, G. & Zeki, C.P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz, 17, 1-37.
 • Safran, M., Kan, A., Üstündağ, M.T., Birbudak, T.S. & Yıldırım, O. (2014). 2013 KPSS sonuçlarının öğretmen adaylarının mezun oldukları alanlara göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(171), 13-25.
 • Sezgin, F. & Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9-22.
 • Şar, A.H., Işıklar, A. & Aydoğan, İ. (2012). Atama bekleyen öğretmen adaylarının yaşam doyumunu yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 257-271.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4.b.). Needham Heights: Allyn & Bacon.
 • Taşan, D. & Bektaş, O. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına yönelik görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 81–100.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7.b.). Ankara: Yargı.
 • Toker-Gökçe, A. (2014). Atanamama nedeniyle farklı bir mesleğe yönelen işsiz aday öğretmenler üzerine bir çalışma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 191-208.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 36–45.
 • Ubuz, B. & Sarı, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 113–119.
 • Uygun, S. (2010). Türkiye’de öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili bazı uygulamaların tarihsel analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 707-730.
 • Uyulgan, M. A. & Akkuzu, N. (2015). Öğretmen adaylarının gözünden nitelikli öğretmen seçimi: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerin durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 917-940.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.b.). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, B. (2015). Fen bilimleri öğrenme kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Fen Bilimleri, 3(1), 33-43.
 • Yılmaz, K. & Altınkurt Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 944-973.
 • Yiğit, N. & Akdeniz, A.R. (2004). Öğretmen adaylarının Fen-Edebiyat Fakültesindeki problemleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 77-84.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Meteksan.
 • Yüksel, S. (2004). Öğretmen atamalarında merkezi sınav uygulamasının (KPSS) değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, Malatya.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elvan İNCE AKA (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet YILMAZ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { etad414447, journal = {Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2458-9624}, eissn = {2458-9624}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {105 - 123}, doi = {}, title = {FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Mehmet and İNCE AKA, Elvan} }
APA İNCE AKA, E , YILMAZ, M . (2018). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 105-123. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etad/issue/37928/414447
MLA İNCE AKA, E , YILMAZ, M . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 105-123 <http://dergipark.gov.tr/etad/issue/37928/414447>
Chicago İNCE AKA, E , YILMAZ, M . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 105-123
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Elvan İNCE AKA , Mehmet YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 123 VL - 5 IS - 1 SN - 2458-9624-2458-9624 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Elvan İNCE AKA , Mehmet YILMAZ %T FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2458-9624-2458-9624 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD İNCE AKA, Elvan , YILMAZ, Mehmet . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2018): 105-123.