Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayınlanan Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi eğitim alanında özgün araştırma makalelerini yayımlayan hakemli bir dergidir.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.Eğitim ve Toplum Araştırmaları yer alan yazılardan kaynak göstermek suretiyle aktarma ve alıntı yapılabilir. 


Amaç ve Kapsam

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir.

Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar (lar)a aittir. 


Makale Gönderme:

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine aday makale göndermek için öncelikle dergi Dergipark sayfası üzerinden sorumlu yazar tarafından üye kaydının yapılması gerekmektedir. Dergi aksi belirtilmedikçe tüm iletişimi bu sorumlu yazar ile yürütür. Hazırlanan aday makalenin isimli ve isimsiz olmak üzere iki kopyası ve taratılan imzalı taahhütname Dergipark platformu üzerinden gönderilmelidir. Aday makale MS Word yazılım programı ile hazırlanıp kaydedilmiş olmalıdır. Aday makale gönderilmeden önce yazar/yazarların adları MS Word belge özelliklerinden silinmelidir.


Değerlendirme Süreci:

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine gönderilen aday makale(isimli+isimsiz) ve Taahhütname Dergipark platformundan dergimize ulaştıktan sonra önce Editör ve/veya Editör yardımcıları tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenmektedir. Başvuru sürecindeki bir makale, İntihal Tespit Programı Turnitin’den geçirildikten sonra değerlendirmeye alınır. Turnitin benzerlik oranı ölçütü % 20’dir. Uygun bulunmayan aday makale değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir ya da gerekli düzeltmelerin yapılması için tekrar yazara/yazarlarına gönderilir.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, gönderilen bilimsel makaleleri yayınlamadan önce çift-kör hakem değerlendirmesinden geçirmektedir. Değerlendirilmeye uygun görülen aday makale değerlendirilmek üzere ilgili alandan en az iki (2) hakeme gönderilir. Değerlendirilen aday makale hakkında hakemler arasında görüş ayrılığı olması durumunda, aday makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Aday makale ikiden fazla hakeme gönderilmiş ise, çoğunluğun görüşü esas alınır. Gerek duyulması halinde çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda düzeltilmek üzere yazara/yazarlara geri gönderilir.

Yazar/yazarlar tarafından düzeltilen aday makaleler ilgili hakem/hakemler ve editör tarafından incelenerek uygun görüldüğü takdirde basılmak üzere kabul edilir.


Makale Yazımı

Genel Prensipler:

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine gönderilen aday makalenin yazımında anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, kısa ve öz olmalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/referanslara dayandırılmalıdır. Makale yazımında 3.tekil kişi anlatımı kullanılmalıdır. Yazım sürecinde Türk Dil Kurumu' nun en son yayımladığı İmlâ Kılavuzu rehber alınmalıdır. Aday makale Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

Aday makalede A4 sayfa boyutu kullanılmalıdır. Kenar boşlukları sağ, sol, alt ve üstten 2.5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Aday makale 1,5 satır aralığında,  Times New Roman yazı tipi kullanılarak ve 12 punto boyutunda yazılmalıdır. Alıntılar, tablo ve şekil başlıkları ile kaynaklar bölümünde bir satır aralığı kullanılmalıdır. Makalelerin 20 sayfayı geçmemesi tercih edilir.   

Aday makalenin ana başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak ilk sayfada yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıkların bütün harfleri büyük, kalın (bold), 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Başlıklar sayfayı ortalayacak biçimde yerleştirilmelidir. Başlığın 12 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.  İngilizce başlık içinde geçen a, an, and, by, for, in, on, of, with, where, vb. sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlık arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

İngilizce başlığın hemen altında yazar/yazarların isimleri yer almalıdır. Yazar isimlerinin yalnızca ilk harfi büyük, soy isimlerinin tümü büyük harfle ve kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar/yazarların isimleri sayfayı ortalayacak şekilde yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların soy isimlerinden sonra kurumlarını belirtmek için dipnot işareti (*) konulmalıdır. Tek yazar olması durumunda dipnot işareti (*), birden fazla yazar olması durumunda 1, 2, 3,….. rakamları ile gösterilmelidir. Aynı kuruma sahip yazarların dipnot rakamları aynı olmalıdır. Dipnot bölümünde yazar/yazarların e-posta adresleri de yazılmalıdır.

Aday makalede tablolar, şekiller, atıflar ve kaynaklar American Psychological Association 6. baskıya (APA 6th Edition) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Aday makalede 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe Öz ve İngilizce Abstract yazılmalıdır. Makalede “öz” ve “abstract” bölümlerinin sonunda 3-6 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

Başlık ve Alt Başlıklar

Metin içerisindeki başlıklar ve altbaşlıkların düzenlenmesinde American Psychological Association 6. baskıda (APA 6th Edition) belirtilen ilk 4 düzey referans alınmalıdır. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi için bu 4 düzey aşağıda gibi tanımlanmıştır

Başlık Düzeyi             Biçim


1                      Ortalanmış, Kalın (Bold), Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer.

 2. Sola Yaslı, Kalın (Bold), Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer.

3.         1,25 cm girintili, Kalın (Bold), Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar  diğer  sözcükler küçük harfle başlayıp biter.

4                     1,25 cm girintili, Kalın (Bold), italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

 

Kaynakların Gösterimi:

Metin içerisindeki atıfların gösteriminde ve “KAYNAKLAR”  bölümündeki kaynakların gösteriminde American Psychological Association 6. baskıda (APA 6th Edition) belirtilen kaynak gösterme kuralları referans alınmalıdır. Aday makalede atıflar dipnotta gösterilmemelidir. Kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" başlığı adı altında alfabetik olarak verilmelidir, varsa DOI numarası ilgili kaynağın sonunda mutlaka belirtilmelidir. 

Metin içerisinde atıf, alıntı ve kaynak gösterme ile ilgili kurallar:

- Metin içinde genel bir referanstan alıntı yapılmışsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayım yılı yazılmalıdır. Örneğin (Kara, 2004).

 - Bir kitaptan belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ise kaynak, sayfa numarasıyla birlikte verilmelidir. Örneğin (Demir, 1998, s. 42). 

- Bir yazarın aynı tarihli eserlerinden alıntı yapılmışsa; (Altın, 2009a) ve (Altın, 2009b).

- Metin içinde iki yazarlı bir kaynaktan alıntı yapılmışsa söz konusu kaynağa her atıf yapıldığında iki yazarın adı da belirtilir. Alıntı yapılan kaynakta yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk atıf yapılan yerde tüm isimler yazılır. Daha sonraki atıflarda ise ilk yazarın soyadı belirtilir, diğer yazarlar vd. kısaltması ile belirtilir. Örneğin, kaynağın ilk geçtiği yerde kaynak gösterimi (Kara, Süzer & Akhun, 2004) şeklinde olmalıdır. Metin içinde söz konusu kaynağa yapılan diğer atıflarda kaynak (Kara vd., 2004) şeklinde belirtilmelidir. 

-Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk atıfta da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Timur vd., 2005). 

- Bilimsel çalışmalarda asıl kaynağa ulaşmak esastır. Ancak asıl kaynağa ulaşılamadığı durumlarda ikincil kaynaktan alıntı yapılmışsa, ikincil kaynak kaynakçada belirtilir. Örneğin, (Kara’dan aktaran Şahin, 2009). Şahin (2009), kaynaklar listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Kara kaynaklarda yer almaz.

- Metin içindeki kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.  Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar girinti verilerek, tek satır aralığı kullanılarak, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan ve tırnaksız yazılır. 

- Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken açık hali verilir ve kısaltma parantez içine alınır. Sonraki kullanımlarda ise doğrudan kısaltma kullanılır.  

 

Kaynaklar bölümünde kaynak gösterme kuralları:

- Aynı yazar/yazarların çok sayıda yayınına atıf yapılmışsa, “kaynaklar” bölümünde ilgili kaynaklar eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b. 

 

- Aynı soyadlı yazarlardan, adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin;

Sadler, D. (2007). Data do not speak for themselves: The role of data in science controversies. Science Activities, 44, 113-116.

Sadler, R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems, Instructional Science; 18 (2); 119-144

 

- Dergi makaleleri için dergilerin varsa DOI numaraları da mutlaka yazılır. Örneğin;

Johnson, C.C. (2007). Whole-school collaborative sustained professionaldevelopment and science teacher changes: signs of progress. Journalof Science Education and Technology; 18: 629–661. doi:10.1007/s10972-007-9043-x

 

- DOI numarası olmayan dergi makalelerinin kaynak gösterimi aşağıdaki gibidir:

Martin, M. (1997). Emotional and cognitive effects of examination proximity in female and male students. Oxford Review of Education, 23(4), 479-486.

Nakiboğlu, C. (2001). Maddenin yapısı ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131-143.

 

- Elektronik dergi makalelerinde varsa DOI numarası, yoksa URL verilir. Örneğin;

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs.E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38 -48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

Oğraş A. & Bozkurt, A. (2011). Kavram haritası ve vee diyagramı kullanımının ilköğretim 7. sınıf matematik eğitiminde öğrenci başarısına etkisi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler

Elektronik Dergisi, 2 (3), 1-13. http://sbedergi.gumushane.edu.tr/belgeler/sbe-cilt2-

sayi3/sayi3-5AdileOgras-AliBozkurt3.pdf sayfasından erişilmiştir. 

 

-Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde kitabevi, yayınevi adı, ..kitabevi‟…yayınevi‟,…yay.‟ vb. ekler belirtilmeksizin verilir; Ankara: İmge New York, NY: McGraw-Hill

 

- Tek yazarlı kitap gösterimi:

Gee, J.P. (2007). What video games have to teach us about learning and literacy (Revised and updated edition). New York: Palgrave Macmillan.

 

- Çok yazarlı kitap gösterimi:

Agresti, A. & Finlay,  B. (1997). Statistical methods for the social sciences (3rd ed.). Upper Saddle River: Prentice-Hall.

 

- Editörlü kitap gösterimi:

Kalpaklı, M. (Ed.). (1999). Osmanlı divan şiiri üzerine metinler. İstanbul: YKY.

 

 - Editörlü kitapta bölüm gösterimi: 

Sprinthall, N. A., Reiman, A. J., & Thies-Sprinthall, L. (1996). Teacher professional development. In, J. Sikula, T. J. Buttery, &

 E. Guyton (Eds.). Handbook of research on teacher education (pp.666-703). New York, NY: Simon & Schuster Macmillan.

 

-Birden çok baskısı olan kitap gösterimi:

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4th ed). New York: Longman.

 

 - Elektronik kitap gösterimi:

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135

- Basılmamış tezlerin gösteriminde, tez YÖK’den indirilmiş ise URL adresi de verilir:

Tekin, E. (2004). Müzik alan derslerinin müzik öğretmeniadaylarının yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3f94d9c0f484385d54eb835c08b84615defac33026d753354845c9ff415ad6bea sayfasından erişilmiştir.

 

-  Kongre, Sempozyum, Seminer vb. Bildirilerin Gösterimi:

Aycan, Ş., Kaynar, Ü., Türkoğuz, S. ve Arı, E. (2002, Eylül). İlköğretimde kullanılan fen bilgisi ders kitaplarının bazı kriterlere göre incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi.


ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


JRES TAAHHÜTNAME FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ Kopya düzenleme sistemleri

 

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.Elektronik düzenleme için bir örnek

 

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.

Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.