Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 149 - 159 2017-07-04

Risk Factors Of Low Birth Weight; Case-Control Study
Düşük Doğum Ağırlığı Risk Faktörleri; Olgu-Kontrol Çalışması

Özgür Önal [1] , Mehmet zencir [2]

194 212

Aim: Low birth weight (LBW) (defined as a birth weight of less than 2500 grams) is associated with fetal and neonatal morbidity and mortality, impaired cognitive development, and the advent of chronic diseases in later life. The global incidence of LBW is around 15,5%. The aim of this study was to identify risk factors for low birthweight in the centre of Denizli province.

Materials and methods: A case-control study was carried out and mothers of 295 newborns with birthweight between 1500-2499 g (cases) and 302 newborns with birthweight between 2500-4000 g (controls) were analyzed. The questionnare was applied to women using face to face technics between July,2009 and June,2010 . The questionnare included birth weight and birth lenght of newborn, the date of last pregnacy and type of last delivery, profile of mother, anthropometric measures, life styles, habits, addictions, sociodemographic and socioeconomic characteristics of mother and father of newborn. Analysis included frequency and percent distributions, means, standart deviations. In group comparisions for categorical variable, chi square test and odds ratio (OR) was used. Logistic regression model was performed for some selected risk factors. P<0.05 was considered statistically significant. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, Version 10 was used for data entry and analysis. 

Results: When backward logistic regression model was performed for some selected factors in relation to low birth weight, there was a positive relationship between multiple pregnancy [OR(95%CI) 18.50 (8.54, 40.39)], BMI lower than 20 kg/m2 of mother before pregnancy andemployment status [OR(95%CI) 1.98 (1.23, 3.19)], weight gain of 7 kg and under during pregnanacy [OR(95%CI) 2.49 (1.56, 3.96)], a history of giving birth to low birth weight infant [OR(95%CI) 3.44 (1.69, 7.02)], first- degree and second- degree relative’s histories of giving birth to low birth weight infant [OR(95%CI) 4.28 (2.61, 6.94)], X- ray exposure in the three months before and during pregnancy [OR(95%CI) 3.35 (1.26, 8.91)], to be incomplete tetanus vaccinated [OR(95%CI) 4.83 (2.32, 10.08)], first live births [OR(95%CI) 3.43 (2.15, 5.49)], severe life experiences during pregnancy [OR(95%CI) 1.60 (1.01, 2.55)], unemployed [OR(95%CI) 1.69 (1.06, 2.70)], working in the informal labor [OR(95%CI) 2.44  (1.03, 5.82)]. 

Conclusion: Efforts to prevent risk factors determined in this study also reduce the incidence of LBW.


Amaç:   Düşük doğum ağırlığı (2500 gr’den düşük) (DDA) fetal ve neonatal morbidite ve mortalite, bilişsel gelişimin yavaşlaması ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde kronik hastalıkların meydana gelmesi ile ilişkilidir. Dünya’da DDA insidansı yaklaşık %15,5 sıklığındadır. Araştırmanın amacı Denizli ili merkez ilçesinde düşük doğum ağırlığı risk faktörlerini saptamaktır

Materyal ve Metod: Olgu-kontrol tipi dizayn edilen bu araştırmaya, Denizli İli Merkez İlçesinde Temmuz 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında 1500-2499 gr arasında ağırlığı bulunan 295, 2500-4000 gr arasında ağırlığı bulunan 302 yeni doğan annesi dahil edildi. Bebeğin doğum boyu ve ağırlığı, annenin son gebelik ve doğum bilgilerini, özgeçmişini, anne ve babanın antropometrik ölçümlerini, yaşam stili ve bağımlılıklarını, sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik değişkenleri içeren anket yüz yüze görüşme tekniği ile annelere uygulandı. Analiz sıklık ve yüzde dağılımları ve ortalama, standart sapmaları içermektedir. DDA ile risk faktörleri arasındaki ilişkiyi saptamak için ki kare analizi ve tahmini rölatif risk oranı kullanıldı. Risk faktörlerinin birlikte değerlendirilmesi için lojistik regresyon analizi yapıldı. p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. Analizde SPSS 10 paket programı kullanıldı. 

Bulgular: Lojistik regresyon sonucuna göre DDA’yı çoğul gebeliğin 18,50 (%95GA; 8,54-40-39) kat, VKİ 20kg/m2’den düşük olmasının 1,98 (%95GA; 1,23-3,19) kat, gebelikte ağırlık kazancının 7 kg ve altında olması 2,49 (%95GA; 1,56-3,96) kat, DDAB doğurma öyküsünün 3,44 (%95GA; 1,69-7,02) kat, birinci ve ikinci derece akraba’da DDAB doğurma öyküsünün 4,28 (%95GA; 2,61-6,94) kat, gebelikten önceki üç ay ve gebelik süresince X ışını maruziyetinin 3,35 (%95GA; 1,26-8,91) kat, tetanos eksik aşılı olmanın 4,83 (%95GA; 2,32-10,08) kat, ilk canlı doğumu olmasının 3,43 (%95GA; 2,15- 5,49) kat, gebelikte ağır yaşam olayları geçirmesinin 1,60 (%95GA; 1,01-2,55) kat, herhangi bir işte çalışmamanın 1,69 (%95GA; 1,06-2,70) kat ve enformel çalışmanın 2,44 (%95GA; 1,03- 5,82) kat arttırdığı saptandı. 

Sonuç: Araştırmada saptanan risk faktörlerini önlemeye yönelik çalışmalar DDA görülme sıklığını da düşürecektir.


  • 1. WHO mortality database: tables. Geneva, World Health Organization, (www.who.int/healthinfo/morttables). Erişim tarihi: 9 Temmuz 2011
  • 2. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara 2009.
  • 3. Brown T, Sarah S. Can low birth weight be prevented?. Family planning perspectives, 1985; 112-8.
  • 4. Strufaldi MW, Puccini RF, Pedroso GC, Da Silva EM, Da Silva NN. Prevalence of malnutrition among children in Embu, Sao Paulo State, Brazil, 1996-1997. Cad Saude Publica. 2003; Mar-Apr;19(2):421-8. 5. Çetinkaya F, Aydın T, Günay O. Maternal yaş ve paritenin perinatal etkileri: Bir doğumevi deneyimi. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni: 1998;1547-8.
  • 6. Diaz LM, Dinsmoor MJ, Lin PY. Preventable risk factors for the delivery of very low birth weight infants in Richmond, Virginia. Prim Care Update/Gyns 2001; 8-14.
  • 7. Öztürk A, Günay O. Kayseri Doğumevi Hastanesi'nde doğan bebeklerde düşük doğum ağırlığı sıklığı ve etkileyen faktörler. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg 2000;9:237.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Özgür Önal
Kurum: Burdur Merkez Toplum Sağlığı Merkezi. Burdur
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet zencir
Kurum: Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilimdalı. Denizli
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd326617, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {149 - 159}, doi = {10.16899/gopctd.326617}, title = {Düşük Doğum Ağırlığı Risk Faktörleri; Olgu-Kontrol Çalışması}, key = {cite}, author = {Önal, Özgür and zencir, Mehmet} }
APA Önal, Ö , zencir, M . (2017). Düşük Doğum Ağırlığı Risk Faktörleri; Olgu-Kontrol Çalışması. Journal of Contemporary Medicine, 7 (2), 149-159. DOI: 10.16899/gopctd.326617
MLA Önal, Ö , zencir, M . "Düşük Doğum Ağırlığı Risk Faktörleri; Olgu-Kontrol Çalışması". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 149-159 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27034/326617>
Chicago Önal, Ö , zencir, M . "Düşük Doğum Ağırlığı Risk Faktörleri; Olgu-Kontrol Çalışması". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 149-159
RIS TY - JOUR T1 - Düşük Doğum Ağırlığı Risk Faktörleri; Olgu-Kontrol Çalışması AU - Özgür Önal , Mehmet zencir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.326617 DO - 10.16899/gopctd.326617 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 159 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.326617 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.326617 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Düşük Doğum Ağırlığı Risk Faktörleri; Olgu-Kontrol Çalışması %A Özgür Önal , Mehmet zencir %T Düşük Doğum Ağırlığı Risk Faktörleri; Olgu-Kontrol Çalışması %D 2017 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 7 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.326617 %U 10.16899/gopctd.326617