Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 128 - 138 2018-04-06

Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı
Prevalence of occupational asthma among animal feed factory workers in Konya

Celalettin Korkmaz [1] , Faruk Özer [2]

71 231

Amaç: Hayvan yemi tozuna maruz kalma nedeniyle solunum semptomları ve solunum fonksiyonlarında meydana gelen değişiklikleri belirlemek ve hayvan yemi çalışanlarında mesleki astım prevalansını saptamaktır.

Gereç Ve Yöntem: Hayvan yemi tozuna maruz kalan 15 hayvan yemi fabrikası çalışanlarına ve aynı fabrikalarda hayvan yemi tozuna maruz kalmayan diğer çalışanlara yüz yüze anket uygulandı. Solunum fonksiyon testi, taşınabilir spirometre ile iş yerindeki tüm bireylere yapıldı. Astım semptomu olan olgulara cilt prick testi uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya 139 işçi ve 61 kişilik kontrol grubu katıldı. Mesleksel astım prevalansı işçilerde% 19.4'tü. Hışıltılı solunum (% 25.1), dispne (% 22.3) ve öksürük (% 18.7) sıklığı işçilerde daha yüksekti, ancak fark anlamlı değildi. Solunum fonksiyonları işçilerde anlamlı olmamasına rağmen azalmıştı. Çalışanlarda atopi semptomları olan gözlerde yaşarma (% 7.9), hapşırma (% 6.4) ve burun akıntısı (% 3.5) kontrol grubuna göre daha sıktı, ancak anlamlı değildi. Sigara içenlerde hışıltılı solunum sigara içmeyenlerden belirgin olarak daha sıktı ve solunum fonksiyonları sigara içenlerde anlamlı derecede düşüktü. Deri prick testi, semptomu olan 42 olgunun 10'unda (% 23.8) pozitifti ancak astımlı olgular ile diğer çalışanlar arasında anlamlı fark yoktu. Maske kullanan işçiler ile maske kullanmayan işçiler arasında semptomlar ve solunum fonksiyonları açısından anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Hayvan yemine maruz kalma, solunum semptomlarının gelişimi ve solunum fonksiyonlarında azalma üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki sigara içilmesi durumunda anlamlı olarak artmaktadır. Mesleksel astım ile atopi arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır. Maske kullanımının koruma açısından tatmin edici bir rolü yoktur. 

Aim: To determine respiratory symptoms and alterations in respiratory functions due to exposure to animal feed dust and to detect the prevalence of occupational asthma in animal feed factory workers.

Materials and Methods: A face to face questionnaire was applied to workers of 15 animal feed factories who have been exposed to animal feed dust and to employees of same factories who have not been exposed to animal feed dust, in Konya. Respiratory functions test were performed to all cases at the workplace by a portable spirometry. Skin prick test was applied to cases with asthma symptoms.

Results: 139 workers and 61 control groups were enrolled to the study. The prevalence of occupational asthma was 19.4% in workers. The frequency of wheezing (25.1%), dyspnea (22.3%) and cough (18.7%) were higher in workers, but the difference was not significant. Although not significant the respiratory functions were lesser in workers compared to the control group. In workers group the frequent atopy symptoms were watery eyes (7.9%), sneezing (6.4%) and nasal discharge (3.5%), but not significantly diffetent than the control group. Wheezing was significantly more frequent in smoker workers than non smokers and respiratory functions were significantly lower in smokers. Skin prick test was positive in 10 (23.8%) of 42 cases who had symptom, but no significant difference was present between cases with asthma and other workers. Respiratory symptoms and respiratory functions were not significantly different between workers who used a simple ventless dust mask and those without masks.

Conclusion: Exposure to animal feed dust has important effects, on developing respiratory symptoms and decreasing respiratory functions as the duration of exposure. This effect is significantly greater in the case of smoking. There was no significant correlation between occupational asthma and atopy. The use of masks which do not have specified features has no satisfactory role in terms of protection.

 • 1. Sigurdur T, Sigurdarson and Joel N. School proximity to concentrated animal feeding operations and prevalence of asthma in students Chest 2006;129:1486-91
 • 2. Bernstein IL, Bernstein DI, Chan-Yeung M, Malo JL. Definition and classification of asthma in the workplace. In: Malo JL, Chan-Yeung M, Bernstein DI, editors. Asthma in the workplace, 4th ed, Boca Raton: CRC Press; 2013. p.1-5.
 • 3. Tarlo SM, Lemiere C. Occupational asthma. N Engl J Med 2014;370(7):640-49.
 • 4. Rosenman KD, Beckett WS. Web based listing of agents associated with new onset work-related asthma. Respir Med 2015;109(5):625-31.
 • 5. Çımrın AH. Meslek astımı-Türkiye gerçeği. Toraks Dergisi 2000;1:87-89.6. Nicholson PJ, Cullinan P, Taylor AJ, et al. Evidence based guidelines for the prevention, identification, and management of occupational asthma. Occup Environ Med 2005;62:290-99.
 • 7. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention (Update 2017). 8. Sastre J, Vandenplas O, Park HS. Pathogenesis of occupational asthma. Eur Respir J 2003;22:364-73.
 • 9. Ragnar R, Robert RJ. Organic Dusts: exposure, effects and prevention. Boca Raton: Lewis Publishers; 1994:195-96
 • 10. Barış İ. Karakoca Y. Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları. In: Barış İ, editör. Solunum hastalıkları.3. baskı, Atlas Kitabevi; 1998:251-80.
 • 11. Meredith S, Nordman H. Occupational asthma: Measures of frequency from four countries. Thorax 1996;51:435-40.
 • 12.Türkiye Yem Sanayicileri Birliği AR-GE 2016 Karma Yem Raporu.
 • 13. Vandenplas O, Ghezzo H, Munoz X, Moscato G, Perfetti L, Lemiere C, et al. What are questionnaire items most useful in identifying subjects with occupational asthma. Eur Respir J 2005:26:1056-63.
 • 14. Beckett WS. The epidemiology of occupational asthma. Eur Respir J 1994;7:161-64.
 • 15. Lavaud F, Perdu D, Prevost A, Vallerand H, Cossart C, Passemard F. Baker’s asthma related soybean lecithin exposure. Allergy 1994;49:159-62.
 • 16. Ho A, Chan H, Tse KS, Chan-Yeung M. Occupational asthma due to latex in health care workers. Thorax 1996;51:1280-82.
 • 17. Lagier F, Vervloet D, Lhermet I, Poyen D, Charpin D. Prevalence of latex allergy in operating nurse. J Allergy Clin Immunol 1992;90:319-22.
 • 18. Phakthongsuk P, Sangsupawanich P, Musigsan A, Thammakumpee G. Work related respiratory symptoms among cotton fabric sewing workers. Int J Occup Med Environ Health. 2007;20(1):17-24.
 • 19. Turgut T, Taşdemir C, Muz MH, Deveci F, Kırkıl G. Elazığ merkezinde oto ve mobilya atölyelerinde çalışan boya işçilerinde mesleki astım sıklığı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2005;53(4):371-78.
 • 20. Albert M, Brooks S. Advances in occupational asthma. Clin Chest Med 1992;13:281-302.
 • 21. Bernstein D. Occupational asthma. Med Clin North Am 1992;76:917-34.
 • 22. Zuskin E, Schachter EN, Kanceljak B. Organic dust disease of airways. Int Arch Occupational Environmental Health 1993;65:135-40.
 • 23. Smid T, Heederik D, Houba R, Quanjer PH. Dust and endotoxin related acute lung function changes and work related symptoms in workers in the animal feed industry. Am J Ind Med. 1994;25(6):877-88.
 • 24. Baser S, Fisekci FE, Ozkurt S, Zencir M. Respiratory effects of chronic animal feed dust exposure. Occup Health 2003;45:324-30
 • 25. Zuskin E, Schachter EN. Respiratory function in workers employed in animal food processing. American Journal of Industrial Medicine 1990;17:70-75.
 • 26. Simpson JC, Niven RM, Pickering CA, Fletcher AM, Oldham LA, Francis HM. Prevalence and predictors of work related respiratory symptoms in workers exposed to organic dusts. Occup Environ Med 1998;55(10):668-72.
 • 27. Çımrın A, Alkan Y, Şener S. Yem sanayi çalışanlarında mesleksel çevre ve diğer faktörlerin solunum sistemi üzerindeki etkileri. Milli prodüktivite merkezi yayınları 1993;509:336-43.
 • 28. Post W, Heederik D, Houba R. Decline in lung function related to exposure and selection processes among workers in the grain processing and animal feed industry. Occup Environ Med 1998;55:349-55.
 • 29. Chattopadhyay BP, Das S, Adhikari A, Alam J. Exposure to varying concentration of fungal spores in grain storage godowns and its effect on the respiratory function status among the workers. Ind Health 2007;45(3):449-61.
 • 30. Deacon SP, Paddle GM. Respiratory symptoms and ventilatory performance in workers exposed to grain and grain based food dusts. Occup Med (Lond) 1998;48(4):227-30.
 • 31. Pahwa P, McDuffie HH, Dosman JA. Longitudinal changes in prevalence of respiratory symptoms among Canadian grain elevator workers. Chest 2006;129(6):1605-13.
 • 32. Melenka LS, Hessel PA, Yoshida K, Enarson DA. Lung health in Alberta farmers. Int J Tuberc Lung Dis 1999;3(10):913-19.
 • 33. Park HS, Nahm DH, Suh CH, Kwon OY, Kim KS, Lee SW, et al. Occupational asthma and IgE sensitization to grain dust. J Korean Med Sci 1998;13(3):275-80.
 • 34. Vanhanen M, Tuomi T, Tiikkainen U, Tupasela O, Tuomainen A, Luukkonen R, et al. Sensitisation to enzymes in the animal feed industry. Occup Environ Med. 2001;58(2):119-23
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8602-0368
Yazar: Celalettin Korkmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6514-7116
Yazar: Faruk Özer
Kurum: Farabi Hastanesi, Konya
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd401228, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {128 - 138}, doi = {10.16899/gopctd.401228}, title = {Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı}, key = {cite}, author = {Özer, Faruk and Korkmaz, Celalettin} }
APA Korkmaz, C , Özer, F . (2018). Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı. Journal of Contemporary Medicine, 8 (2), 128-138. DOI: 10.16899/gopctd.401228
MLA Korkmaz, C , Özer, F . "Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 128-138 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27035/401228>
Chicago Korkmaz, C , Özer, F . "Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 128-138
RIS TY - JOUR T1 - Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı AU - Celalettin Korkmaz , Faruk Özer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.401228 DO - 10.16899/gopctd.401228 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 138 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.401228 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.401228 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı %A Celalettin Korkmaz , Faruk Özer %T Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.401228 %U 10.16899/gopctd.401228
ISNAD Korkmaz, Celalettin , Özer, Faruk . "Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı". Journal of Contemporary Medicine 8 / 2 (Nisan 2018): 128-138. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.401228