Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 1 - 7 2013-06-01

Difficulties That Nurses Have In Using Care Plan
Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler

Işıl Işık Andsoy [1] , Tuğba Güngör [2] , Yurdanur Dikmen [3] , Elnaz Bagheri Nabel [4]

762 943

Purpose: Nursing care plan is a scientific approach which nurses use in solving the problems that threatens the health or life of an individual. This was performed as a descriptivestudy in order to determine the difficulties that nurses have in using care plan. Material andmethod: Nurses who work at four different state hospitals on the Northwest of Turkey are included in thiss tudy. Sample was composedo f 95 voluntary nurses (61.2% response rate) employed in a state hospital in Turkey. Data was collected in 1st April – 30th May 2012. Obtained data was analyzed for number, percentages and chisquare test using with SPSS 16.0 program. Findings: 81.1% of the nurses use the nursingcare plan, 18.9% of them did not use it. 51.9% of the nurses reported that they have difficulty in using the care plan. While 62.5% (with the highest rate) of the nurses stated that they havedifficulty in nursing diagnosis determination, 50% of them stated that they have difficulty in data collection. It is stated that %50 of the nurses “sometimes” have difficulty in prioritizing care, 37.5% of them “often” have difficulty in planning enterprise and 35% of them “often” have difficulty at the assesment. It is determined that there is a statistically significant relationship between nurses' work experience, type of work, the clinics they work in and the difficulty they have in practicingc are plan (X=7.249; X=4.941; X=5.113, p<0.05). Conclusion and Suggestions: Nurses have difficulty at the highest rate in determining the nursing diagnosis at the stages of practice and preparation of care plan which is a scientific approach in care plan practice. Therefore, nurses can be offered to get in-service education for the process and stages of nursing.
Amaç: Hemşirelik bakım planı, hemşirelerin bireyin sağlığını ya da yaşamını tehdit eden sorunları çözmede kullandığı bilimsel bir yaklaşımdır. Bu çalışma hemşirelerin bakım planını kullanırken yaşadıkları güçlükleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Gereç ve yöntem: Araştırma kapsamına Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan dört devlet hastanesinde çalışan hemşireler alındı. Örneklemi ise bu dört hastanenin; dâhili ve cerrahi kliniklerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı gönüllü toplam 95 hemşire (yanıtlama oranı: %61.2) oluşturdu. Araştırmanın verileri 1 Nisan- 30 Mayıs 2012 tarihleri arasında toplandı. Elde edilen veriler SPSS 14.0 programında, sayı, yüzdelik ve kikare testi ile değerlendirildi. Bulgular: Hemşirelerin %81.1’i hemşirelik uygulamalarında bakım planını kullanmakta, %18.9’u ise kullanmamakta idi. Hemşirelerin %51.9’u bakım planı kullanırken zorluk yaşadığını bildirdi. Hemşirelerin %50’si veri toplama aşamasında zorluk yaşarken, en yüksek oranda (%62.5) tanı belirleme aşamasında zorluk yaşadığını belirtti. Hemşirelerin %50’si bakımı öncelik sırasına koymada “ara sıra”, %37.5’i girişimleri planlama ve %35’i değerlendirme aşamasında “sıklıkla” zorlandıklarını belirtti. Hemşirelerin çalışma deneyimi, çalışma şekli ve çalıştıkları klinikler ile bakım planı uygulamada zorluk yaşama durumu arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (X=7.249; X=4.941; X =5.113, p<0.05). Sonuç ve öneriler: Hemşireler hasta bakım uygulamalarında bilimsel bir yaklaşım olan bakım planı hazırlama ve uygulama aşamalarında en yüksek oranda hemşirelik tanısını belirlemede zorluk yaşamaktadırlar. Dolayısıyla hemşirelere, hemşirelik süreci ve aşamalarına yönelik hizmetiçi eğitimlerin yapılması önerilebilir.
 • 1. Castledine GA. Definition of nursingbased on nurturing. Br J Nurs 1994;3(3): 134-135.
 • 2. Erdemir F. Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin felsefesi. C.U. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998;2(1):59-63.
 • 3. Jarrin, Olga F. An IntegralPhilosophyand Definition of Nursing (2007). School of NursingScholarly Works. Paper 47. [Electronic version], Availablefrom http://digitalcommons.uconn.edu/son_articles/47, (Accessed2012 July 23).
 • 4. Velioğlu P. Hemşirelikte kavram ve kuramlar. İstanbul: Alaş Ofs, 1999; 1-19.
 • 5. Jonsdottır H. Outcomes of implementingprimarynursing in thecare of peoplewithchroniclungdisease: thenurses’experiences. Journal of Nursing Management 1999;7:235-242.
 • 6. Stuart GW. Implementingthenursingprocess: Standards of care. Principlespracticepsychiatricnursing. 6th ed. St. Louis Missouri: Mosby, 1998; 177- 91.
 • 7. Çam O, Özgür G, Gürkan A, Dülgerler S, Engin E. Psikiyatri hemşireliği klinik uygulamalarında öğrenci hemşirelerin hemşirelik süreci raporlarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;20:23-34.
 • 8. Yura H, Walsh MB. Thenursingprocess: assessing, planning, implementing, evaluating. 5th ed. New York: Appleton&Lange 1988.
 • 9. Craven RF, Hirnle CJ. Fundamentals of Nursing. Human HealthandFunction. Fourth Edition. Lippincott. Philedelphia: Williams andWillkins, 2010; 126-137.
 • 10. Birol L. Hemşirelik Süreci. Birol L.Ed. Hemşirelik Süreci, 9.baskı, İzmir: Etki Yayınları, 2009; 5-21. 11. Birol L.Hemşirelikle ilgili kuramlar. Birol L.Ed. Hemşirelik Süreci.7. Baskı. İzmir: Etki Matb. Yayıncılık, 2005; 51- 102.
 • 12. Alfaro-Le Fevre R. ApplyingNursingProcess A ToolFor Critical Thinking. 6th ed, Lippincott Williams &Wilkins, 2006; 56-79.
 • 13. Chitty KK, Black BP. Critical Thinking, TheNursingProcess, andClinicalJudgment.In:ProfessionalNursingConceptandCha llenges. KK Chity, BP Black (Ed) SoundersElsevier, 2007; 188-210.
 • 14. Potter PA. Critical Thinking in NursingPractice. In: Fundamentals of Nursing. PA Potter, AG.Perry (Ed.), 7th ed. MosbyElsevier, St.Louis, Missouri, 2009; 215-230.
 • 15. Kaya N. NANDA hemşirelik tanıları, hemşirelik bakımının sonuçları (NOC) ve hemşirelik girişimleri(NIC) sınıflama sistemlerinin ilişkilendirilmesi. İstanbul Üniversitesi FNHYO Hemşirelik Dergisi 2004;13(52):121- 132.
 • 16. Fesler-Birch DM. Critical thinkingandpatientoutcomes: a review. Nurs Outlook 2005;53(2):59-65.
 • 17. NANDA International, Nursingdiagnosis:Definitions&Classifications 2003-2004. Philadelphia;NANDA International 2003.p.219.
 • 18. Lee T. Nursingdiagnosis: factorsaffectingtheirusechartingstandardizedcareplans. J Clin Nur 2005;14(5)640-7.
 • 19. Lee T, Mills ME. Therelationshipamongmedicaldiagnosis, nursingdiagnosis, andnursinginterventionandtheimplicationsforhomehealthcare . J ProfNurs 2000;16:84-91.
 • 20. İlçe A, Totur B, Özbayır T. Beyin tümörlü hastaların uluslararası NANDA hemşirelik tanılarına göre değerlendirilmesi: bakım önerileri. J NeurolSci 2010;27:178- 84.
 • 21. Kaya N, Babadağ K, Yeşiltepe Kaçar G, Uygur E. Hemşirelerin hemşirelik model/kuramlarını, hemşirelik sürecini ve sınıflama sistemlerini bilme ve uygulama durumları, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(3):24-33.
 • 22. Taylor CM, (1990). Essential Of PsychiatricNursing. Thirteen Ed., Toronto, 111- 124.
 • 23. Dochterman JM, Johnson M, (2000). DefiningNursingWorkAndPatientOutcomes: NIC And NOC, I. Uluslar arasi Ve VIII. Ulusal Hemsirelik Kongresi Kurs Notlari, Antalya, 2000.
 • 24. Kaya N. Hemşirelik süreci, Aşti Atabek T, Karadağ A (Ed), Hemşirelik Esasları Kitabı, 2012, p.
 • 25. Madencioğlu Kıvanç M. Hemşirelik Uygulamalarında Bakım Uygulamaları, Aşti Atabek T, Karadağ A (Ed), Hemşirelik Esasları Kitabı, 2012, p.
 • 26. Potter P, Perry AG. Fundamentals of Nursing. 4th ed. St Louis: MosbyYearBookInc., 2005, 60-72, 265-279.
 • 27. Black JM. Hawks JH, Kene AM. MedicalSurgicalNursing. Clinical Management forPositiveOutcomes. 6 Edition, Philadelphia: W.B.SaundersCompany, 2001; 461-503.
 • 28. Erkal-İlhan S. Perioperatif Bakım. Hemşirelik Bakım Planları, Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut, N.Akbayrak, S.Erkal-İlhan, G.Akçel, A.AlbayrakEds, Ankara: Alter Yayıncılık, 2007; 631-647.
 • 29. T.C Sağlık Bakanlığı, Hemşirelik Yönetmeliği, 8 Mart 2010, http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1- 10070/hemsirelik-kanununun-4-uncu-maddesinedayanilarak-hazir-.html ( Erişim tarihi: 10 Kasım 2012)
 • 30. Karabulut N, Çetinkaya F. Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14:1.
 • 31. Fesci H, Doğan N, Pınar G. İç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerilerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11:3.
 • 32. Karadağ S, Taşçı S. Kayseri devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin verdiği hemşirelik bakımı ve bakımı etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 14:13-21.
 • 33. Çoban İpek G, Kaşıkçı M. Hastaların hemşirelik bakımını algılayışları. İstanbul Üniversitesi FlorenceNightingale Hemşirelik Dergisi 2008;16(63):165- 171.
 • 34. Kaya N.Yaşam modeli, Babadağ K, Aştı T.Eds.Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi,2008, İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd Şti, 1-7.
 • 35. Davis LA. A phenomenologicalstudy of patient’sexpectationsconcerningnursingcare. HolisticNursingPractice 2005;19(3):126-133.
 • 36. Izumi S, Konishi E, Yhiro M, Kodama M. Japanesepatient’ descriptions of “Thegoodnurse” personel involvementandprofessionalism. Advances in NursingScience. 2006;29(2):14-26.
 • 37. Jonsson I, Pilhammar E, Forsberg A. Obtaining a foundationfornursingcare at the time of patientadmission:Aroundedtheorystudy, TheopenNursingJournal 2009; 3:56-64.
 • 38. Coşkun H, Akbayrak H. Hastaların kliniklere kabul ve taburculuklarında hemşirelik yaklaşımlarının belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;5(2):63-68.
 • 39. Çakmakçı A, Vatan F. Manisa il merkezinde görev yapan yönetici hemşirelerin çalışma alanlarında yaşadıkları sorunlar, Modern Hastane Yönetimi Dergisi 2003;7(2):51- 55.
 • 40. Ceren E. Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde görev yapan anabilim dalı baş hemşirelerinin sorunlarının saptanması. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1995.
 • 41. Altun İ. Doğru Hemşirelik Tanılamasında Eğitimin Etkinliği. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 1998.
 • 42. Yılmaz N. Hemşirelerin Hemşirelik Sürecine İlişkin Bilgi Ve Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans. İstanbul: Ege Üniversitesi; 2000.
 • 43. Hedberg B, SatterlundLarsson U. Observations, confirmationsandstrategies- usefultools in rhedesicionmakingprocessfornurses in practice. J ClinNurs 2003;12(2):215-222.
 • 44. Axelsson L, Bjorvell C, Mattiasson AC, Randers I. Swedishregisterednurses’ incentivetousenursingdiagnosis in clinicalpractice. J ClinNurs 2005;15(8):936-45.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Işıl Işık Andsoy

Yazar: Tuğba Güngör

Yazar: Yurdanur Dikmen

Yazar: Elnaz Bagheri Nabel

Bibtex @ { gopctd95549, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler}, key = {cite}, author = {Andsoy, Işıl Işık and Güngör, Tuğba and Dikmen, Yurdanur and Nabel, Elnaz Bagheri} }
APA Andsoy, I , Güngör, T , Dikmen, Y , Nabel, E . (2013). Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler. Journal of Contemporary Medicine, 3 (2), 1-7. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/7303/95549
MLA Andsoy, I , Güngör, T , Dikmen, Y , Nabel, E . "Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler". Journal of Contemporary Medicine 3 (2013): 1-7 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/7303/95549>
Chicago Andsoy, I , Güngör, T , Dikmen, Y , Nabel, E . "Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler". Journal of Contemporary Medicine 3 (2013): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler AU - Işıl Işık Andsoy , Tuğba Güngör , Yurdanur Dikmen , Elnaz Bagheri Nabel Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 3 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler %A Işıl Işık Andsoy , Tuğba Güngör , Yurdanur Dikmen , Elnaz Bagheri Nabel %T Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler %D 2013 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Andsoy, Işıl Işık , Güngör, Tuğba , Dikmen, Yurdanur , Nabel, Elnaz Bagheri . "Hemşirelerin Bakım Planını Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler". Journal of Contemporary Medicine 3 / 2 (Haziran 2013): 1-7.